Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


1

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 Postbus 20018 2500 BJ Den Haag 2500 EA DEN HAAG www.minocw.nl

Contactpersoon

Onze referentie HO&S/SF/137600

Uw brief van 30 juni 2009

Uw referentie 2009Z12785

Datum 2 juli 2009
Betreft Vragen van de leden Van Dijk en Aasted-Madsen-van Stiphout (beiden CDA)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van Dijk en Aasted- Madsen-van Stiphout (beiden CDA) van uw Kamer over kinderen van ouders in een schuldsaneringstraject die niet in aanmerking komen voor een aanvullende beurs.

De vragen zijn mij toegezonden met uw brief met kenmerk 2009Z12785 (ingezonden op 30 juni 2009).

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

a
na 1 van 3 Pagi

2009Z12785 Datum

Vragen van de leden Jan Jacob van Dijk en Aasted-Madsen-van Stiphout (beiden Onze referentie CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over kinderen van HO&S/SF/137600

ouders in een schuldsaneringstraject die niet in aanmerking komen voor een

aanvullende studiebeurs. (Ingezonden 30 juni 2009)


1
Is bij u bekend dat vele kinderen van ouders in een schuldsaneringstraject niet in aanmerking komen voor een aanvullende studiebeurs?

Nee.


2
Waarom wordt er door de IB-groep alleen afgeweken van het criterium toetsingsinkomen van twee jaar voorafgaand aan het studiejaar als ouders in een WSNP-traject 1) zitten, maar niet als zij in een minnelijk traject zitten of in de voorbereidingsfase om in de WSNP te komen?

Zoals ik eerder in een brief van 24 april 2008 aan uw Kamer schreef kan een studerende ook in het geval van een minnelijk schuldsaneringtraject wel degelijk in aanmerking komen voor een aanvullende beurs 2). Het schuldsaneringstraject moet dan wel uitgevoerd worden door een lid van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK).
In dergelijke trajecten wordt het inkomen van de schuldenaar gedurende het hele kalenderjaar buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de aanvullende beurs voor zijn kind.
Er waren mij geen signalen bekend dat een dergelijke voorziening ook nodig zou kunnen zijn in de zogenaamde `voorbereidingsfase om in de WSNP te komen'. Desgevraagd is vanuit de IB-Groep aangegeven dat het uitvoeringsbeleid zo wordt aangepast, dat ook daarmee in voorkomende gevallen rekening wordt gehouden.


3
Deelt u de mening dat kinderen nimmer studiemogelijkheden door schuldenproblematiek van ouders ontnomen mogen worden?

Ik deel deze mening en vind dat de studiefinanciering hierin zo goed mogelijk voorziet . Naast de in vraag 2 beschreven voorziening kan een studerende, in het geval er geen aanvullende beurs kan worden verkregen, een bedrag van gelijke hoogte bij de IB-Groep lenen. Zoals ik in mijn bovengenoemde brief heb aangegeven, kan deze lening ook worden ingezet als overbrugging voor de periode tot aan de toekenning van een aanvullende beurs, bijvoorbeeld omdat de IB - Groep voor de beoordeling van een aanvraag aanvullende gegevens nodig heeft. Op het moment dat de aanvullende beurs wordt toegekend, kan deze op verzoek van de student met de lening worden verrekend onder kwijtschelding van de erover berekende rente. Ik wil in dit verband benadrukken dat de studieleningen onder soepele voorwaarden worden verstrekt en naar draagkracht kunnen worden terugbetaald.

Pagina 2 van 3


4 Datum Bent u bereid studenten van ouders in een minnelijk schuldsaneringstraject of in

de voorfase van de WSNP toch de mogelijkheid van een aanvullende beurs te Onze referentie bieden? HO&S/SF/137600

Zie het antwoord op vraag 2.


5
Bent u bereid dit per ommegaande te regelen, zodat er voor deze kinderen geen studiejaar verloren hoeft te gaan?

Zie het antwoord op vraag 2: de IB-Groep streeft ernaar dit op een zo kort mogelijke termijn te regelen.


1) WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
2) Reactie op het rapport `Meldpunt studiefinanciering, leningen en IB-Groep' van 24 april 2008, kenmerk HO&S/SF/11101.

Pagina 3 van 3