Kankerspecialisten en de 'VN-Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen'

02/07/2009 13:02

INCTR

Kankerspecialisten verzoeken om de erkenning en de opname van niet-overdraagbare aandoeningen (NOAs) in de "Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen"(MODs) van de Verenigde Naties (Millennium Development Goals).

Zes leidinggevende organisaties op gebied van kankerbehandeling en -onderzoek hebben in een schrijven aan de redactie van het British Medical Journal (BMJ) gepleit voor de opname van niet-overdraagbare aandoeningen (NOAs) zoals kanker, chronische respiratoire aandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen, en diabetes in de "Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen"(MODs) van de VN.

De ondertekenaars, waaronder vertegenwoordigers van het International Network for Cancer Treatment and Research (INCTR), de American Cancer Society (ACS), de International Atomic Energy Authority (IAEA), de International Union Against Cancer (UICC), het Tata Memorial Centre in Mumbai India (TMCM) en de African Organisation for Research and Training in Cancer (AORTIC) hebben de leden van de Jaarlijkse Ministeriële Review van MODs (een segment van de VN Economische en Sociale Raad) die volgende maand in Genève samenkomen, uitdrukkelijk gevraagd om de NOAs globaal als grootste sterfteoorzaken te erkennen en daadwerkelijk op te treden.

In hun brief "Redressing the Balance in Geneva" die op 17 juni jl. op de website van het "British Medical Journal" (BMJ) werd gepubliceerd, stellen zij o.m. het volgende: "Het verwaarlozen van niet-overdraagbare aandoeningen (NOAs) dreigt de hogere levensverwachtingen die de MODs hebben kunnen verwezenlijken - door het terugdringen van moeder- en kindersterfte enerzijds en het vergroten van de overlevingskansen bij kinderen anderzijds - op de helling te zetten. Het is teleurstellend te moeten vaststellen dat de NOAs, de belangrijkste oorzaken van kanker en andere ernstige aandoeningen in de wereld, niet specifiek in deze notabele doelstellingen zijn opgenomen."

Met dit initiatief wensen de ondertekenaars de VN ministers ertoe aan te zetten om de NOA-pandemie ernstig te nemen en naast malaria, TBC en HIV/AIDS ook oog te hebben voor andere aandoeningen. Verleden maand hebben de World Heart Foundation (WHF), the International Union Against Cancer (UICC) en de "International Diabetes foundation" (IDF) er gezamenlijk bij de Ministers voor gepleit om voor de NOAs die verantwoordelijk zijn voor 35 miljoen doden per jaar (waarvan 80% in de ontwikkelingslanden), een substantiële verhoging van de financiële middelen te voorzien en een groter aantal onontbeerlijke geneesmiddelen ter beschikking te stellen.

Uit WGO-gegevens blijkt dat NOAs verantwoordelijk zijn voor 60% van alle overlijdens op jaarbasis en dat het aantal kankerslachtoffers in lage- en midden-inkomenslanden het globaal aantal overlijdens die te wijten zijn aan malaria, TB en AIDS (de enige drie aandoeningen die in de Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen zijn vermeld), ver overschrijdt.

In hun schrijven aan de BMJ-redactie besluiten de initiatiefnemers

"Wij weten grotendeels welke maatregelen moeten genomen worden om NOAs onder controle te houden. Het komt er nu op aan de politici tot handelen aan te zetten. Wij wensen de leden van de "Annual Ministerial Review van MODs" (AMR) die van 6 tot 9 juli 2009 in Genève samenkomen uitdrukkelijk te wijzen op de ernstige gevolgen van NOAs (kanker inbegrepen) op het welzijn en de gezondheid, voornamelijk in lage en midden-inkomenslanden, en hen tevens te verzoeken om de nodige stappen te ondernemen om tot een evenwichtigere samenstelling van de MODs te komen, waarin alle belangrijke doodsoorzaken worden opgenomen".

Nota's

1. De brief van de zes kankerspecialisten is gepubliceerd op de website van BMJ http://www.bmj.com/cgi/eletters/338/may26_1/b2102

Nadere informatie betreffende deze brief kan bekomen worden bij

Mark Lodge Executive Director INCTR UK

Tel. +44 (0)1865 339510; Fax. +44 (0)1865 339301; E-mail: mlodge@canet.org

Elisabeth Dupont, INCTR België Tel. 32(0)2-373-9323; Fax. 32-(0)2-373-9313

E-mail: edupont@inctr.be

2. Gegevens van de WGO

In de geactualiseerde versie (2008) van het WGO-rapport "Global Burden of Disease 2004 (GBD) wordt gesteld dat er op 10 overlijdens, zes toe te schrijven zijn aan NOAs, drie aan overdraagbare aandoeningen, zwangerschaps- en bevallingscomplicaties en aan voedingsgebonden factoren, en één aan bij ongevallen opgelopen verwondingen. In de "CancerFact Sheet" van de WGO wordt gesteld dat kanker de hoofdoorzaak is van alle overlijdens wereldwijd. In 2004 veroorzaakte deze ziekte 7,9 miljoen doden in lage en midden-inkomenslanden (of ongeveer 13% van alle sterften wereldwijd). Meer dan 70% van alle kankersterften komen voor in lage en midden-inkomenslanden".

Het jaarlijks aantal aan kanker te wijten overlijdens overschrijdt het jaarlijks aantal sterften die te wijten zijn aan AIDS, TB en malaria, zelfs wanneer men uitsluitend de lage en midden-inkomenslanden in beschouwing neemt. Men voorspelt dat het sterftecijfer voor kanker zal blijven stijgen en het aantal overlijdens tegen 2030 tot 12 miljoen kan oplopen.

Bronnen:

WHO Global Burden of Disease 2004 (2008 update)

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html

WHO Cancer Fact Sheet/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html

3. De jaarlijkse ministeriële Review (AMR) van MDGs 2009

De AMR wordt gehouden tijdens de jaarlijkse sessie van de VN Economische en Sociale Raad (ECOSOC) op 6-9 juli 2009 in het "Palais des Nations" te Genève, Zwitserland. De organisatoren stellen dat het zwaartepunt zal liggen op de implementering van de internationaal aanvaarde doelstellingen en verplichtingen m.b.t. globale volksgezondheid. Zij zal tevens de gelegenheid bieden om aanbevelingen en voorstellen voor actie te formuleren en nieuwe initiatieven te bespreken.

Voor meer details aangaande deze vergadering, kan contact opgenomen worden met ecosocinfo@un.org

4. Joint Statement by "World Health Foundation International Union Against Cancer (UICC)", "International Diabetes Foundation" 19 May 2009 (Gezamenlijke Verklaring van de "World Health Foundation International Union Against Cancer (UICC)" en de "International Diabetes Foundation" van 19 mei 2009

Lees meer over de Gezamenlijke Verklaring op :

http://www.uicc.org/templates/uicc/pdf/news/pr__ncd_press_release.pdf

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met

Aline Ingwersen, Head, Campaigns & Communication, International Union Against Cancer,

Office: +41-228091811, Ingwersen@uicc.org.

5. The International Network for Cancer Treatment and Research (INCTR)

De "International Network for Cancer Treatment and Research (INCTR) werd in 1998 opgericht door de "International Union Against Cancer (UICC)" en het "Institut Pasteur de Bruxelles" om de nodige expertise en middelen ter beschikking te stellen inzake kankercontrole in lage en midden-inkomenslanden en om het lijden van kankerpatiënten te helpen verzachten. INCTR beschikt over 8 vestingen verspreid over vier continenten. Het INCTR-hoofdkwartier is in Brussel gevestigd. Lopende projecten omvatten opleidingsprogramma's en het verstrekken van middelen en Kinderen met kanker in lage en midden-inkomenslanden hebben na 5 jaar minder overlevingskansen (<50%) dan hun leeftijdsgenoten in hoge inkomenslanden (>70%).

Het INCTR is tevens betrokken bij de organisatie van opleidingscentra en palliatieve zorgdiensten in Brazilië, Indië, Nepal en Tanzania. Bij tachtig percent van de kankerpatiënten in lage- en midden-inkomenslanden wordt de diagnostiek te laat gesteld waardoor een doeltreffende behandeling vaak niet meer mogelijk is; bovendien hebben de patiënten ook weinig of geen toegang tot effectieve pijnbestrijdingsmiddelen.

Nadere informatie kan ingewonnen bij Elisabeth Dupont, INCTR Brussel

Tel. 32(0)2-373-9323; Fax. 32-(0)2-373-9313; E-mail: edupont@inctr.be Website: http://www.inctr.org

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen:
Zie het origineel