Gemeente Utrecht

'Aanvalsplan' Taskforce Utrechts VMBO gereed

De start van de Utrechtse School in augustus van dit jaar, een fusie tussen Centraal College en Vader Rijn College, een grootschalige renovatie van het gebouw van het Vader Rijn College en het voorlopig niet bouwen van een nieuw VMBO in Leidsche Rijn. Dit zijn enkele belangrijke aanbevelingen in het definitieve Aanvalsplan Utrechts VMBO. Dit plan moet ervoor zorgen dat leerlingen in Utrecht een keuze behouden tussen verschillende goede en aantrekkelijke VMBO-scholen. De Taskforce Utrechts VMBO, onder leiding van Pieter Winsemius, presenteerde het definitieve plan vandaag.

Begin dit jaar kwam het concept-Aanvalsplan van de Taskforce uit. De afgelopen maanden kon op het plan gereageerd worden, waarna het is aangepast. De urgentie van het nemen van maatregelen wordt breed gevoeld. Dit wordt onderstreept door recente cijfers over de aanmelding van leerlingen voor het schooljaar 2009/2010. Deze laten - voor de beroepsgerichte leerwegen in het VMBO - de komende jaren een daling zien. Het is dus alle hens aan dek om het Utrechts VMBO er bovenop te helpen!

VMBO blijft in Utrecht-Noord
Het aantal leerlingen in het VMBO daalt niet alleen doordat leerlingen voor scholen buiten Utrecht kiezen. Ook krijgen steeds meer leerlingen een hoger schooladvies dan VMBO, wat op zich een positief gegeven is. Het gevolg is wel dat er in Utrecht teveel plaatsen voor leerlingen in het beroepsgerichte VMBO zijn en blijven. Dit leidt in de bestaande stad tot leegstand van gebouwen en te weinig leerlingen per school.
Om vitale scholen te houden wordt de capaciteit van het VMBO in de stad als geheel beperkt. Hiervoor beveelt de Taskforce onder meer een fusie aan tussen Centraal College en Vader Rijn College. Schoolbestuur NUOVO heeft deze aanbeveling overgenomen en is hiermee aan de slag. De Taskforce adviseert om de nieuwe school - na een grondige renovatie - te huisvesten in het gebouw van het huidige Vader Rijncollege in Utrecht-Noord. Zo blijft voor leerlingen in Utrecht-Noord een VMBO in de buurt. Burgemeester en wethouders hebben dit advies overgenomen. Daarbij hebben zij de nieuwbouw die voor het Centraal College gepland is, herbestemd voor het Stedelijk Gymnasium. Hiermee wordt een al langer bestaand nijpend huisvestingsprobleem van het gymnasium opgelost.
Verder beveelt de Taskforce aan om voorlopig geen nieuw VMBO in Leidsche Rijn (Limes College) te bouwen. Uiteindelijk komen er in Leidsche Rijn in totaal niet drie, maar twee VMBO-scholen.
Andere maatregelen zijn: maximaal zeshonderd leerlingen per beroepsgericht VMBO en een scherpe profilering van de verschillende scholen. Tot slot is gesproken met regiogemeenten en provincie over het aannemen van VMBO-leerlingen uit andere gemeenten. Hiervoor wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een regionaal masterplan voor onderwijs.

De Utrechtse School
De start van de Utrechtse School, een nieuwe voorziening voor jongeren met leer- en gedrags problemen, is een andere belangrijke aanbeveling van de Taskforce. Er is hard gewerkt om het mogelijk te maken dat deze school per 1 augustus 2009 begint. Tijdelijke huisvesting is geregeld aan de Oudenoord 390. De Utrechtse School krijgt de vorm van een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum. Door deze voorziening zullen er minder jongeren met zware problemen in het VMBO zitten. Daardoor kunnen leerkrachten meer tijd besteden aan feitelijk lesgeven en wordt de kwaliteit van het onderwijs beter.

Taskforce Utrechts VMBO
De Taskforce Utrechts VMBO is in september 2008 aan de slag gegaan op initiatief van wethouder Rinda den Besten (Onderwijs). Aanleiding was de aanhoudende daling van leerlingen die zich aanmelden voor het VMBO in Utrecht. De groep bestaat uit: voorzitter Pieter Winsemius (lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en oud-minister), wethouder Rinda den Besten, gedeputeerde Marjan Haak, Jelle Kaldewaij (voorzitter college van bestuur NUOVO), André de Jong (college van bestuur Willibrord), Peter Vogelzang (adviseur en oud-korpschef Utrecht), Bernard Franssen (voormalig voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland). Met dit definitieve Aanvalsplan is de taak van de Taskforce volbracht. De uitwerking van het plan zal voortvarend opgepakt moeten worden door alle betrokkenen.Gemeente Utrecht