Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2008 >
, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie
Communicatie 02 juli 2009 Nr. 09/74

Eerste pilots sociale werkvoorziening in het najaar van start

In het najaar starten pilots om de kansen van mensen met een
arbeidsbeperking op `gewoon' werk te verbeteren. Dit meldt
staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De pilots moeten meer
duidelijkheid geven of en hoe die kansen in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Betrokken partijen - zoals gemeenten en sw-bedrijven - kunnen zich bij de staatssecretaris aanmelden voor de pilots. Een
groot aantal bedrijven en gemeenten heeft al aangegeven mee te willen werken. Na de zomer zal de staatssecretaris onder meer bekend maken waar pilotprojecten van start kunnen gaan. Ook zal zij met betrokken partijen de ontwikkelen criteria bespreken waarmee de resultaten van de pilots kunnen worden gemeten.

Werkgevers worden bij de pilots gestimuleerd personen met een
beperking in dienst te nemen. Werkgevers weten nu vaak niet welke
mogelijkheden er zijn om mensen met beperkingen in dienst te nemen en wat die mensen hen kunnen bieden. Daarnaast wordt ingezet op de
verdere ontwikkeling van mensen in de sociale werkvoorziening. De
focus van de sw-bedrijven moet meer dan nu liggen op de ontwikkeling van de arbeidsvaardigheden van mensen en doorstroom naar een gewone baan.

Er start ook een pilot die als doel heeft de dienstverlening op de
werkpleinen aan en voor mensen met een beperking verder te verbeteren. Op de werkpleinen moeten werkzoekenden op grond van een goede diagnose hulp krijgen bij het vinden van gepast werk.

Ook wordt een nieuwe aanpak bij gemeenten getest om mensen met een
arbeidsbeperking die nu een WWB-uitkering hebben aan werk te helpen. Het loon dat men zelf kan verdienen kan worden aangevuld uit een
uitkering.

Klijnsma heeft dit vastgelegd in de brief over de pilots die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze brief volgt mede uit het advies van de Commissie fundamentele herbezinning Wsw (commissie De Vries) dat in oktober 2008 is uitgebracht. Deze commissie stelt dat met een
vereenvoudiging van het systeem meer mensen met een beperking (ook
niet Wsw) aan de slag kunnen bij reguliere bedrijven. Met de pilots geeft Klijnsma ook invulling aan afspraken uit het regeerakkoord om mensen met beperkingen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De brief is tot stand gekomen na overleg met verschillende betrokken maatschappelijke organisaties. Klijnsma: "Als de pilots een succes
willen worden, is een goede samenwerking met alle organisaties in het veld van essentieel belang." Klijnsma zal in de komende periode dan ook intensief contact houden met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, Cedris (brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie), Divosa (vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken) en het UWV. Deze partijen
hebben ook al aangegeven voor wat betreft de uitvoering met de
hoofdlijnen van deze brief uit de voeten te kunnen. Ook zal ze
regelmatig overleggen en advies blijven vragen aan Abvakabo, FNV, CNV, de CG-raad, de Landelijke Cliëntenraad, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De huidige Wsw kent structurele problemen: te weinig mensen stromen door naar een reguliere baan terwijl dat juist wel de bedoeling is en de wachtlijsten voor de Wsw nemen toe. Staatssecretaris Klijnsma zal de voortgang van de pilots nauwlettend volgen en ze verwacht dat de resultaten van de pilots in 2012 bekend zijn.

Kamerstukken


* Brief van staatssecretaris Klijnsma over de nadere uitwerking met betrekking tot de pilots fundamentele herbezinning Wsw