Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ambstbericht Oekraine, ne bis in idem-principe

Zoals eerder werd afgesproken in het Ambtsberichtenoverleg, ontvangt u hierbij
informatie over de wet- en regelgeving van het ne bis in idem-principe en het
erkennen van buitenlandse vonnissen in Oekraine.
De informatie in deze brief is afkomstig van openbare en vertrouwelijke bronnen.
Ne bis in idem-principe
Oekraine hanteert het ne bis in idem-principe en maakt geen onderscheid naar de
aard van het delict. Het principe is opgenomen in zowel de Oekrainse grondwet
(artikel 61) als in het Wetboek van Strafrecht (artikel 7). Deze artikelen luiden als
volgt:
Artikel 61, Oekrainse grondwet:
No person may be twice called to the same legal accountability for the same
offence. The legal accountability of a person has an individual character.
Artikel 7, Wetboek van Strafrecht:
The operation of the law on criminal liability in regard to offenses committed by
citizens of Ukraine or stateless persons outside Ukraine
1. Citizens of Ukraine and stateless persons permanently residing in Ukraine,
who have committed offenses outside Ukraine, shall be criminally liable
under this Code, unless otherwise provided by the international treaties of
Ukraine, the consent to the binding effect of which has been granted by
the Verkhovna Rada of Ukraine.
Pagina 2 van 2
Datum
9 juni 2009
Onze referentie
DPV/AM-228/09
2. Where the persons referred to in the first paragraph of this Article
underwent criminal punishment for the committed criminal offenses
outside Ukraine, they shall not be criminally liable for these criminal
offenses in Ukraine.
De Oekrainse autoriteiten respecteren het ne bis in idem-principe ook in de
praktijk. Hierbij moet worden opgemerkt, dat , anders dan in artikel 68 van het
Nederlandse Wetboek van Strafrecht -waar over een efeitf wordt gesproken- de
Oekraiense Grondwet e""'"p"r"¤""¤"'"..."Š"u"~"~"'h noemt, hetgeen het best vertaald kan
worden met edelictf (in de officiele Engelse vertaling eoffensef). In theorie kan
iemand die in het buitenland vervolgd/gestraft is voor een overtreding of een
misdrijf, in Oekraine alsnog gedaagd worden in bij voorbeeld een civiele procedure
en vice versa. Ook kan in theorie een persoon die in het buitenland gestraft is
voor het ene misdrijf -bij voorbeeld doodslag- in Oekraine vervolgd worden voor
hetzelfde feit maar voor een ander misdrijf . bij voorbeeld moord. Echter, uit de
database van het Hooggerechtshof blijkt dat zofn casus zich nog nooit heeft
voorgedaan.
Buitenlandse vonnissen
De Oekrainse wetgeving erkent buitenlandse vonnissen op basis van artikel 9 van
het Wetboek van Strafrecht, Legal consequences of conviction outside Ukraine:
1. A judgment passed by a foreign court may be taken into account where a
citizen of Ukraine, a foreign national, or a stateless person have been convicted
of a criminal offense committed outside Ukraine and have committed another
criminal offense on the territory of Ukraine.
2. Pursuant to the first paragraph of this Article, the repetition of criminal
offenses, or a sentence not served, or any other legal consequences of a
judgment passed by a foreign court shall be taken into account in the
classification of any new criminal offense, determination of punishment, in the
discharge from criminal liability or punishment.
De Oekrainse autoriteiten erkennen buitenlandse vonnissen ook in de praktijk.
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van het delict.
De minister van Buitenlandse Zaken
namens deze,
de directeur Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken