Gemeente Harderwijk


IGSD voorziet stijging âbijstandsmensenâ

19/06/2009

De gemeenteraad behandelt op 2 juli aanstaande de tweede begrotingswijziging 2009 van de IGSD Veluwerand. Ook de meerjarenbegroting 2010 tot en met 2014 van de IGSD Veluwerand komen aan de orde.

De IGSD continueert het beleid zoals dat onder andere vastligt in het beleidsplan 2008 tot en met 2010. Voorzien is een stijging van het aantal mensen dat door de economische crisis een beroep op bijstand moet doen. Voor Harderwijk levert dit naar verwachting geen uitgaven op die hoger liggen dan het geld dat het Rijk voor bijstandsuitkeringen verstrekt.

Wel voorziet de IGSD extra werk, maar over een verhoging van de personele kosten stelt het college van burgemeester en wethouders voor dat die niet wordt gehonoreerd. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat het aantal uitkeringsgerechtigden op ongeveer het niveau van begin 2007 gaat uitkomen én er minder werk komt doordat mensen van 65 jaar en ouder vanaf 1 januari 2010 van de Sociale Verzekeringsbank hun bijstandsuitkering gaan ontvangen. Ook hogere uitgaven bijzondere bijstand zijn volgens het voorstel van het college aan de gemeenteraad niet acceptabel. Er is al sprake van een verhoging van totaal ⬠110.514,- volgens recente voorstellen van de IGSD.

De begrotingswijziging en de meerjarenbegroting behandelt het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand op 24 juni aanstaande. De IGSD legt zelf beide documenten voor belangstellenden ter visie.

Bestuur IGSD Veluwerand bespreekt Jaarrekening

Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand vergadert op woensdag 24 juni vanaf 20.00 uur in het gebouw Werkwereld aan de Wethouder Jansenlaan 1 te Harderwijk. De vergadering is openbaar.

De agenda en de bijbehorende stukken kunt u vinden op www.igsd-veluwerand.nl, onder het kopje âIGSD, Bestuur en organisatieâ/ âVergaderingen algemeen bestuurâ. Een papieren exemplaar van de agenda ligt ook ter inzage in Werkwereld, bij de balie van de IGSD. U kunt hier terecht op werkdagen van 8.30 â 12.00 uur. Informatie: directiesecretariaat IGSD, tel. 462 507 / 462 527.


____________________