Planbureau voor de Leefomgeving


2 juli 2009

Kindersterftedoel niet haalbaar voor 2015

Het millenniumdoel van de VN om in 2015 de kindersterfte met tweederde te verminderen zal niet worden gehaald. In Sub Sahara Africa duurt het waarschijnlijk tot minimaal 2030 voor de kindersterfte gehalveerd is. Een aanzienlijk deel van deze kindersterfgevallen komt door honger, gebrek aan veilig drinkwater en hygiëne en door het gebruik van kolen en hout voor koken en verwarmen. Met een hogere landbouwproductiviteit, efficiënt watergebruik en beschikbaarheid van schone en betaalbare energie zou het leven van miljoenen kinderen kunnen worden gered. Dit blijkt uit het rapport "Beyond 2015: Long-term development and the Millennium Development Goals" van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin de lange-termijn trends en hun impact op de millennium ontwikkelingsdoelen worden onderzocht.

Landdegradatie en verontreiniging
Veel van de mensen die in armoede leven zijn sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen zoals vruchtbare grond voor landbouw en schoon drink- en irrigatiewater. Deze natuurlijke hulpbronnen staan onder constante druk door een toenemende vraag naar voedsel, water en energie als gevolg van de groei in bevolking en economie. Dit leidt tot landdegradatie, verontreiniging van water en lucht, en verlies van biodiversiteit. Bovendien zet de klimaatverandering verdere druk op landproductiviteit en waterbeschikbaarheid. De ontwikkelingen op meeste milieudoelstellingen laten dan ook een verdere verslechtering zien.

Armoede groeit in Sub-Sahara Afrika
Armoede zal meer en meer voorkomen in Sub-Sahara Afrika en Zuid Azië. In Sub-Sahara Afrika, zal het halveren van armoede (millenniumdoel 1) pas in 2030 worden bereikt. Met de hoge bevolkingsgroei in deze regio's, zullen in 2015 rond de 600 miljoen mensen minder dan één dollar per dag te besteden hebben, en dit aantal zal in 2030 tot 400 miljoen zijn verminderd. Het doel om honger te halveren zal naar verwachting niet gehaald worden in de meeste ontwikkelingslanden. Het aantal mensen dat honger heeft zal in 2030 nog steeds meer dan 700 miljoen bedragen.

Post MDG-agenda
Nu 2015, het doeljaar van de millenniumdoelen, dichtbij komt is het belangrijk voor de internationale beleidsgemeenschap om te denken over een post-MDG-ontwikkelingsagenda voor lange-termijn ontwikkelingsbeleid. In 2015, zullen armoede en honger nog altijd bestaan, en zowel verbetering van gezondheid als milieudegradatie zullen belangrijke speerpunten blijven. Daarnaast kunnen zich nieuwe ontwikkelingsuitdagingen voordoen doordat demografische, economische en milieuprocessen zich zeer langzaam voltrekken en hun effecten slechts na 2015 duidelijk zullen worden.

Millennium ontwikkelingsdoelstellingen
De millennium ontwikkelingsdoelstellingen zijn vastgesteld om deze basale leefomstandigheden te verbeteren, en vormen nu dé agenda voor internationaal beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Er is op deze doelstellingen de afgelopen 15 jaar substantiële vooruitgang geboekt, echter niet voldoende om de doelen in 2015 te halen. Veel doelen worden zelfs niet gehaald in 2030. Het terugdringen van de kindersterfte met tweederde blijkt een van de moeilijkste doelen te zijn en vereist substantiële extra inspanningen van het ontwikkelingsbeleid.

EINDE PERSBERICHT

Het Planbureau voor de Leefomgeving is hét nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van het strategische overheidsbeleid door een brug te vormen tussen wetenschap en beleid en door gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd, verkenningen, analyses en evaluaties te verrichten waarbij een integrale benadering voorop staat.


---

---------------------------