Ingezonden persbericht


Op het Zuiden krijgt subsidie volgens hoogste norm


1 juli 2009

Huurdersvereniging Op het Zuiden ontvangt van woningcorporatie Wonen Zuid jaarlijks E 75.000 subsidie. Daarnaast krijgt ze ook nog gratis kantoorfaciliteiten, administratieve diensten en eventuele extra projectsubsidie. Op het Zuiden is het hier niet mee eens; ze eisen zo'n E 180.000 subsidie per jaar.

Subsidieregeling
Wonen Zuid is in discussie met Op het Zuiden over de subsidie. Voorheen subsidieerden we Op het Zuiden op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is op 1 juli 2008 beëindigd en nu is de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) de grondslag voor subsidieverstrekking.

Om nu en in de toekomst duidelijkheid te geven over ons subsidiebeleid heeft Wonen Zuid op 27 januari 2009 de "Subsidieregeling woonconsumentenorganisaties Wonen Zuid" vastgesteld. Hierin hebben we het geheel van uitgangspunten en (uitvoerings-)regels beschreven betreffende de financiële ondersteuning van woonconsumentenorganisaties. In het verzorgingsgebied van Wonen Zuid zijn nu drie woonconsumentenorganisaties actief.

Subsidieaanbod Op het Zuiden
Op basis van de subsidieregeling bieden wij Op het Zuiden voor 2009 een vast subsidiebedrag aan van E 75.000 per jaar. Dit is exclusief een tot nu toe gratis beschikbaar gestelde kantoorruimte (jaarlijkse waarde van E 15.000) en administratieve diensten (jaarlijkse waarde van E 10.000). Daarnaast heeft Op het Zuiden, op basis van de subsidieregeling, recht op (financiële) projectondersteuning voor lokale en concrete initiatieven gericht op individuele huurders en leefbaarheid in buurten.

Discussie en geschil met Op het Zuiden
Op het Zuiden verwerpt ons subsidievoorstel op basis van de subsidieregeling ad E 75.000. We betreuren dit ten zeerste, juist omdat ons voorstel is gebaseerd op het hoogste landelijke benchmarkcijfer dat door het Centraal Fonds Volkshuisvesting is berekend voor woningconsumentenorganisaties. Op het Zuiden eist een subsidie van zo'n E 180.000 per jaar. Ze wenst haar subsidie alleen te ontvangen op basis van door haar bij Wonen Zuid in te dienen rekeningen. Natuurlijk kan Op het Zuiden haar keuze maken voor deze vorm van financiering. Ons meningsverschil spitst zich toe op het standpunt van Op het Zuiden dat Wonen Zuid alle rekeningen zonder meer dient te voldoen. En wel zonder enige toets of de gedeclareerde kosten rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de Wohv-taken.

Verzoek tot interventie
Op het Zuiden heeft de minister van WWI van der Laan verzocht te interveniëren in het subsidiegeschil met Wonen Zuid. De minister stelt dat het aan de rechter is te beoordelen welke kosten volgens de Wohv rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van een huurdersorganisatie. Hij bevestigt voorts dat de Wohv de minister niet de bevoegdheid geeft Wonen Zuid tot enige kostenvergoeding te verplichten, ook niet gedurende juridische procedures. De minister merkt evenwel tegelijkertijd op dat Op het Zuiden gedurende een eventuele bodemprocedure wel enige kostenvergoeding nodig heeft en verzoekt ons daarom gedurende de rechtsgang aan Op het Zuiden dezelfde kostenvergoeding te betalen als vóór 1 juli 2008, als ware de samenwerkingsovereenkomst nog van kracht.

Standpunt Wonen Zuid
Wonen Zuid verstrekt aan de bij haar werkzame huurdersorganisaties een bijdrage die voldoet aan de hoogste financiële norm die in de sector gebruikelijk is. Overeenkomstig de op de Wohv gebaseerde subsidieregeling heeft Op het Zuiden recht op een subsidie van E 75.000 per jaar, exclusief de door Wonen Zuid beschikbaar gestelde kantoorruimte, de verrichte administratieve diensten en de gefinancierde additionele projectsubsidie. Samen met de contributie-inkomsten beschikt Op het Zuiden daarmee over voldoende financiële middelen om haar activiteiten voort te zetten. Op basis van deze argumenten handhaven we ons besluit Op het Zuiden jaarlijks E 75.000 ter beschikking te stellen, exclusief de overige emolumenten.

De subsidieregeling woonconsumentenorganisaties Wonen Zuid en de brief aan de minister van WWI over dit onderwerp staan op www.wonen-zuid.nl