Gemeente Rotterdam


---


|              |             |[pic]            |
|              |             |              |
|[pic]           |             |Concerncommunicatie     |
|              |2009 | 23        |              |
|              |             |Bezoekadres: Stadhuis    |
|              |Collegevergadering van  |Coolsingel 40, Rotterdam  |
|              |30 juni 2009       |Postadres: Postbus 70012  |
|              |             |3000 KP Rotterdam     |
|              |             |              |
|              |             |Collegewoordvoerder: Mark de|
|              |             |Boer            |
|              |             |Telefoon: 010-4172183    |
|                                         |
|                                         |
|Burgemeester                                   |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Op dinsdag 23 juni overhandigde de wethouder Economie, Verkeer en Vervoer in de  |
|Burgerzaal van het Stadhuis officieel de subsidie aan zorgprofessionals in het  |
|kader van de ontwikkeling van het Zorgportaal.                  |
|                                         |
|2                                         |
|30-06                                       |
|In de Burgerzaal van het Stadhuis worden op donderdag 2 juli verschillende    |
|ambassadeurs en consuls ontvangen in het kader van de Ambassadeursdag. Deze dag  |
|staat in het teken van een kennismaking met Rotterdam voor zittende ambassadeurs |
|en consuls en is een tweejaarlijks evenement. De organisatie is in handen van het |
|RPPC (Rotterdam Port Promotion Council). Er worden 100 tot 150 gasten verwacht,  |
|waaronder ambassadeurs, consuls en economische attachés.             |
|                                         |
|3                                         |
|30-06                                       |
|Op donderdag 2 juli wordt in de Burgerzaal van het Stadhuis de Leonardo da Vinci |
|Medal, uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tijdens de 37e editie van de SEFI  |
|(Société Européenne pour des Ingénieurs). De organisatie is in   |
|handen van de TU Delft. Er worden 350 gasten verwacht.              |
|                                         |
|4                                         |
|30-06                                       |
|Het college is akkoord gegaan met het raadssimulatiedebat 'Masterclass      |
|Gemeentepolitiek' op 30 september 2009. De organisatie hiervan ligt in handen van |
|Jong'R, het jongerennetwerk voor medewerkers van de gemeente Rotterdam. Met de  |
|Masterclass wil Jong'R jonge ambtenaren inzicht geven in de Rotterdamse politiek |
|en kennis laten maken met jonge collega's uit andere diensten.          |
|                                         |
|5                                         |
|30-06                                       |
|Op 30 juli 2009 wordt door de locoburgemeester en ,|
|Cultuur en Sport van Curaçao een nieuwe lichting studenten uit de Nederlandse   |
|Antillen en Aruba ontvangen. Het college heeft besloten om bij die gelegenheid een|
|intentieverklaring te tekenen met een aantal Rotterdamse onderwijsinstellingen en |
|het bestuurscollege van Curaçao met het doel samen te werken bij het voorkomen van|
|voortijdige studiebeëindiging van in Rotterdam studerende Curaçaose studenten.  |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Haven en Financiën                           |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Het college heeft een brief aan de raad vastgesteld over de uitwerking van de   |
|aanbevelingen in het Rekenkamerrapport 'Controleer uw budget'. Dit rapport van  |
|december 2008 gaat over de financiële verantwoording van deelgemeenten.      |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid                |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Het college van B&W heeft besloten voor de subsidieregeling Ondernemers      |
|Ondersteuning Rotterdam 2007 (OOR 2007-2009) het subsidieplafond in de periode  |
|van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 vast te stellen op         |
|E1.820.000,-. Het college heeft tevens besloten om de termijn waarin de      |
|Ondernemers Ondersteuningsactiviteit(en) afgerond moeten zijn, vast te stellen op |
|maximaal 3 maanden na de subsidieverlening.                    |
|Via deze subsidieregeling kunnen (startende) ondernemers in Rotterdam in     |
|aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van advies- en          |
|scholingsactiviteiten, zoals advies/begeleiding bij het maken van een       |
|ondernemingsplan, advies van boekhouder of accountant, marketingadvies en     |
|relevante ondernemerscursussen.                          |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Economie, Verkeer en Vervoer                      |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Het college heeft kennis genomen van het verslag van het werkbezoek van de    |
|wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie aan Lyon op 3 en 4 oktober 2008. De   |
|wethouder bracht een bezoek aan: de regionale openbaarvervoersautoriteit Sytral, |
|de gemeentelijke organisatie die zich bezighoudt met het regionaal verkeer- en  |
|vervoerplan en het mobiliteitsgedrag; verschillende parkeergarages en pleinen en |
|kreeg een toelichting op het fietsenleensysteem Vélo'v van JCDecaux in Lyon.   |
|                                         |
|2                                         |
|30-06                                       |
|Het college ondersteunt het Bestuurlijk Appèl aan de minister van Verkeer en   |
|Waterstaat om tot een snelle besluitvorming over een tweede oeververbinding in het|
|havengebied te komen. Wethouder Economie, Verkeer en Vervoer zal op 7 juli samen |
|met vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten in de regio en       |
|belangenorganisaties een convenant ondertekenen. Verdere besluitvorming over de |
|oeververbinding vindt dit najaar plaats tijdens het bestuurlijk overleg met het  |
|Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).    |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening                      |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Het college heeft besloten het ingebrachte bezwaar tegen de wijziging van het   |
|gebruik van het pand aan de Meent 83 van winkel naar espressobar ongegrond te   |
|verklaren. Ook heeft het college besloten ontheffing van het bestemmingsplan en de|
|bouwvergunning te verlenen.                            |
|                                         |
|2                                         |
|30-06                                       |
|Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan "Feijenoord" ter inzage te |
|leggen. Het plangebied wordt begrensd door het midden van de Nieuwe Maas, de   |
|Roentgenstraat, de Rosestraat, de Oranjeboomstraat en de rand van het       |
|Mallegatpark. Ten opzichte van het voorontwerp is het plangebied gewijzigd. Het  |
|noordwestelijk deel van de wijk Feijenoord is buiten het bestemmingsplan gelaten. |
|De planontwikkeling rond de Spoortunnellocatie en het gebied rond het       |
|Entrepot/Stieltjesplein is nog niet zo ver dat deze in dit bestemmingsplan kan  |
|worden meegenomen. De ontwikkeling rond die gebieden maakt deel uit van het    |
|Masterplan "Kop van Feijenoord". Het Masterplan wordt naar verwachting dit najaar |
|door het college en de raad van de deelgemeente Feijenoord vastgesteld.      |
|                                         |
|3                                         |
|30-06                                       |
|Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Agniesebuurt ter inzage te |
|leggen. Na een overleg met de betrokken overheidsinstanties zijn er aanpassingen |
|verwerkt in dit ontwerp. Veranderingen die in de loop van de jaren hebben     |
|plaatsgevonden zijn meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het plan speelt   |
|verder in op de behoefte aan behoud van het bestaande karakter en de structuur van|
|het plangebied. De Agniesebuurt is onderdeel van de deelgemeente Noord. Het gebied|
|wordt begrensd door de Schiekade, de Bergweg, het midden van de Noordsingel, het |
|midden van het Stokviswater, een deel van de Heer Bokelweg, het Stroveer en de  |
|Goudsesingel.                                   |
|                                         |
|4                                         |
|30-06                                       |
|Het college stelt de raad voor wethouders Vervat en Bolsius aan te wijzen als lid |
|van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regelingen Grondbank RZG    |
|Zuidplas en het Algemeen Bestuur van de Regionale Zuidplas. Zij volgen hiermee de |
|afgetreden wethouders Harbers en Baljeu op.                    |
|                                         |
|5                                         |
|30-06                                       |
|In de zomer start een promotiecampagne gericht op de starters op de woningmarkt. |
|Deze campagne promoot de voorraad betaalbare starterswoningen en de kansen voor  |
|starters. Aanvullend neemt het college maatregelen om jongeren te stimuleren zich |
|vroegtijdig in te schrijven voor een woning en het City Informatiecentrum zal   |
|fungeren als informatieloket voor jongeren.                    |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Buitenruimte, Sport en Concernorganisatie                |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Het college informeert de raad over de rioolproblematiek in Spangen en in de   |
|Stavenissestraat in Pendrecht. Aanleiding hiervan is een eerdere toezegging en de |
|motie van raadslid Mosch (Leefbaar Rotterdam) over de Stavenissestraat. De motie |
|Mosch vroeg om een oplossing van de problemen in de Stavenissestraat en om een  |
|onderzoek van de GGD naar de hygiënische omstandigheden waarin de bewoners    |
|verkeren. In Spangen waren kelders en kruipruimtes volgelopen met rioolwater als |
|gevolg van kapotte huisaansluitingen. Deze zijn inmiddels gerepareerd en de    |
|kelders leeggepompt.                               |
|In Pendrecht zijn de problemen ontstaan door verstopte huisaansluitleidingen door |
|vet in het afvalwater. Ook hier zijn de kruipruimtes schoongemaakt en is het   |
|hoofdriool gereinigd. Tijdens een inspectie van de GGD op 15 juni heeft de GGD  |
|geen aanwijzingen gekregen voor mogelijke risico's voor de bewoners. Wel zal de  |
|GGD zo spoedig mogelijk opnieuw een bezoek aan de locatie brengen. Ook zijn er een|
|aantal vervolgacties afgesproken. Zo zullen zowel gemeentewerken als de      |
|wooncorporatie De Nieuwe Unie regelmatig het riool inspecteren om eventuele    |
|verstoppingen op te sporen. Verder worden de kruipruimtes afgedekt met folie en  |
|zand, vindt eind juli opnieuw muggenbestrijding plaats en worden bewoners gewezen |
|op een goed gebruik van het riool.                        |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang           |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de Sociale Index 2009 en  |
|heeft hieraan beleidsmatige conclusies verbonden. Rotterdam is sociaal sterker  |
|geworden. De stad heeft in één jaar tijd de kwalificatie 'kwetsbaar' (5,8) in een |
|voldoende (6,0) weten om te zetten. Belangrijk is dat dit de opvatting van de   |
|bewoners zelf is - 70% is gebaseerd op enquete onder bewoners.          |
|De ambitie is om de score te doen stijgen. Het college beseft dat voor de korte  |
|termijn de kredietcrisis deze ambitie onder druk zet. Voor de aanpak van de crisis|
|zijn al tal van maatregelen getroffen om de negatieve effecten (die naar     |
|verwachting ook zijn weerslag hebben op de uitkomsten voor 2010) te verminderen. |
|Om op langere termijn een stijging in de Sociale Index te bewerkstelligen heeft  |
|het college een Sociale Strategie ontwikkeld die nu ter consultatie aan de raad en|
|aan externe partijen wordt aangeboden. Tegelijkertijd wordt voor de korte termijn |
|een                                        |
|                                         |
|Vijfjarenactieprogramma Sociaal opgesteld dat tezamen met de Sociale Strategie  |
|eind 2009 aan de Raad ter vaststelling zal worden aangeboden.           |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Participatie, Cultuur en Milieu                     |
|                                         |
|1                                         |
|30-06                                       |
|Het college van B&W heeft besloten om met de provincie en 3 waterschappen een   |
|bestuursopdracht gebiedsgericht grondwaterbeheer te geven. Het doel is te komen  |
|tot een set afspraken over het bestemmen, benutten en beheren van grondwater in de|
|gemeente Rotterdam. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een bestuurlijk  |
|arrangement. Wethouder Milieu is gemandateerd namens het college te ondertekenen. |
|                                         |
|2                                         |
|30-06                                       |
|Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de motie        |
|homo-emancipatie van mevrouw P. Wijntuin (PvdA) af te doen. Het college informeert|
|de gemeenteraad over de toegenomen aandacht voor homo-emancipatie binnen het   |
|gemeentelijk beleid.                               |
|                                         |
|3                                         |
|30-06                                       |
|Het college van B&W stelt de raad voor twee moties over inburgering af te doen.  |
|Het gaat om de moties 'uitbreiding inburgeringstrajecten' van mevrouw Wijntuin en |
|'verborgen vrouwen' van mevrouw Fähmel.                      |
|                                         |
|4                                         |
|30-06                                       |
|Het college stelt voor de motie van mevrouw Verwijs, "Integrale benadering    |
|Stadsburgerschap" af te doen. In het afdoeningsvoorstel stelt het college de motie|
|te beschouwen als een steun in de rug voor het geformuleerde beleid. Het meedoen |
|van burgers loopt als een rode draad door het collegeprogramma.          |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Schriftelijke vragen                               |
|                                         |
|Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:  |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid drs. R. Sörensen (Leefbaar Rotterdam) over vrijlating in de zaak van |
|de kelderboxverkrachting vastgesteld.                       |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over Benefietavond Gaza in  |
|WATT vastgesteld.                                 |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|de raadsleden Strörmann (SP) en Verwijs (Groen Links) over het uitzetcentrum op  |
|Rotterdam Airport vastgesteld.                          |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over de afsluiting van het Noordereiland    |
|tijdens Bavaria City Racing vastgesteld.                     |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over onregelmatigheden verbouwing  |
|stadhuis vastgesteld.                               |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid M.G.J. van Muijen (PvdA) over vernieuwing aanbesteden vastgesteld.  |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid drs. T. Harreman (PvdA) over leegstand in Rotterdam vastgesteld.   |
|                                         |
|                                         |

-----------------------
Pagina 1 van 4


---- --