Gemeente Almere

Presentatie Woonvisie en Woonagenda Almere 2.0

02-07-2009

Adrie Duivesteijn presenteert woonvisie aan de pers Na de presentatie van de Concept Structuurvisie Almere 2.0, presenteerde de gemeente Almere vandaag de eerste concrete uitwerking van dit toekomstbeeld: de Woonvisie. De Woonvisie bestaat uit een essay van Jos van der Lans, waarin Almere `op ooghoogte' wordt beschreven. Op basis van deze analyse zijn - in de Woonagenda - verschillende ambities geformuleerd, die in de komende jaren moeten worden gerealiseerd.

De focus ligt op duurzaamheid, differentiatie en een evenwichtige woonruimteverdeling. De Woonvisie sluit aan op het besluit dat minister Eberhart van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie eerder deze week bekend maakte. Door het aanpassen van de huisvestingswet krijgt de (lokale) overheid een nadrukkelijke rol bij de toewijzing van woningen. Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen: "De verdeling van woonruimte wordt daarmee weer een politieke taak."

De analyse van Jos van der Lans vormt een bouwsteen in de ontdekking en herwaardering van het Almere dat in de afgelopen decennia is ontstaan. De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet die in 1977 is ontwikkeld - meerdere kernen in een groen casco - blijkt van grote waarde. De structuur is ook toekomstbestendig: waar de stad aanvankelijk uit 250.000 inwoners zou bestaan, is het raamwerk ook berekend op een stad die op termijn plaats moet bieden aan 350.000 inwoners.
Dit structuurplan ligt dan ook aan de basis van de toekomstplannen voor de stad. Onlangs werden deze plannen - de Concept Structuurvisie Almere 2.0 - gepresenteerd, waarmee Almere invulling geeft aan de door het Rijk gestelde vraag uit te groeien tot een stad met 350.000 inwoners en 175.000 arbeidsplaatsen, die in ecologisch, sociaal en economisch opzicht duurzaam is.

De Woonvisie is een eerste uitwerking van de Concept Structuurvisie, en het duurzaamheidstreven heeft een prominente rol in dit beleidsstuk. In de Woonvisie worden vijf ambities geformuleerd, die kunnen worden beschouwd als schakels tussen de geschiedenis van Almere en de opgave om tot 2030 60.000 woningen te bouwen. Duivesteijn: "We hebben een Woonvisie ontwikkeld die specifiek is toegesneden op de situatie in Almere. Het stuk is gebaseerd op sterke en zwakke kanten van Almere, en grijpt echt de ziel van de stad."

Ambities

- Almere is proeftuin van cradle-to-cradle bouwen Duurzaamheid is het leidend thema in de Woonvisie. Daarmee wordt niet alleen recht gedaan aan de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur van de stad - de suburbane opzet is flexibel en maakt organische groei mogelijk - maar wordt iedere interventie gezien als een ontwerpopgave. Het Almere Principle `ontwerp gezonde systemen' krijgt concreet betekenis in (bijvoorbeeld) de aanleg van duurzame nutsvoorzieningen, het hergebruik van energie of afval en het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Milieuvraagstukken vormen zo een wezenlijk onderdeel van de ruimtelijke ordening. De implementatie van duurzaamheidinitiatieven en cradle-to-cradle oplossingen ligt in handen van het DuurzaamheidsLaboratorium Almere, in samenspraak met partijen die verantwoordelijk zijn voor de bouwproductie. Er wordt een leidraad opgesteld, die kan worden gehanteerd bij het formuleren van selectie- en gunningcriteria voor prijsvragen, meervoudige opdrachten of tenders.


- Almere wordt een gedifferentieerde stad
De woningvoorraad van Almere is jong en kwalitatief goed, maar kent een vrij grote eenvormigheid. De stad bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen, terwijl de bevolkingssamenstelling verandert. Er komen meer starters en senioren, en de vraag naar nieuwe woonmilieus neemt toe. Om te zorgen dat Almere aantrekkelijk wordt voor studenten, pensioengerechtigden en startende ondernemers - zij voegen immers sfeer, voorzieningen en economische potenties toe - wil Almere woonmilieus toevoegen die nu nog niet of onvoldoende aanwezig zijn. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het eerste Almere Principle `koester diversiteit'. Er ontstaat een gedifferentieerd aanbod, met verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe stadsdelen: ook het bestaand stedelijke gebied wordt zodanig getransformeerd, dat starters, studenten, senioren en doorstromers de kans krijgen binnen het eigen stadsdeel een volledige wooncarrière te maken.


- Wonen is betaalbaar en toegankelijk in Almere De betaalbaarheid van de woningbouw is een daadwerkelijke zorg van het gemeentebestuur. Om betaalbaarheid voor iedereen te garanderen, wordt uitgegaan van een 35% sociale woningbouw, waarvan 25% sociale huurwoningen en 10% sociale koopwoningen. Binnen deze 35% vindt alleen dán differentiatie naar prijs plaats, als dit ook daadwerkelijk profijtelijk is voor de beoogde doelgroepen, zoals starters met een laag inkomen. Verder krijgt de in 2007 aangenomen raadsmotie `Sociaal Bouwen, Sociaal Houwen' betekenis in een stelsel van maatregelen, dat ertoe leidt dat de betaalbare kernvoorraad op peil blijft. Eén van deze maatregelen is het jaarlijks in beeld brengen van de omvang van de sociale woningvoorraad én de omvang van de doelgroepen voor wie die woningen bedoeld zijn.

Een ander zorgpunt is de toegankelijkheid van de voorraad sociale woningen. Het huidige convenant blijkt niet afdoende; niet alle woningzoekenden met urgentie of een laag inkomen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er komt dan ook zo spoedig mogelijk een huisvestingverordening. In het nieuwe systeem zijn de factoren `inkomen' en `urgentie' ook van invloed op de toewijzing van een woning, en gaat het niet alleen om wachttijd. Op deze manier wordt voorkomen dat mensen die ook een duurdere woning kunnen betalen, de goedkope(re) woningen `bezetten'.

Met oog op de ambitie om wonen in Almere (meer) betaalbaar en toegankelijk te maken, is wethouder Duivesteijn bijzonder positief over het besluit van minister van der Laan: "Het is goed om de woonruimteverdeling weer te bezien als politieke taakstelling. Met het besluit de huisvestingswet aan te passen, trekken wij de woonruimteverdeling naar ons toe. We kunnen letterlijk en figuurlijk de regie voeren door tijdig in te grijpen en sancties op te leggen als dat nodig is. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de juiste woningen worden toegewezen aan de juiste doelgroep. Natuurlijk gebeurt dit in goed overleg met de corporaties."


- Almere is een zorgzame en leefbare stad
Er wordt veel aandacht besteed aan de zorginfrastructuur. Iedere wijk heeft een eigen gezondheidscentrum, en er zijn veel vernieuwende projecten. "De Toonladder en de Paladijn zijn mooie voorbeelden; we willen meer van dit soort projecten realiseren", aldus Duivesteijn. Om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, worden in ieder stadsdeel voldoende rolstoelgeschikte en aanpasbare woningen gerealiseerd. Om de mensen die geen beroep kunnen doen op de urgentieregeling maar desondanks wél snel huisvesting nodig hebben, steunt de gemeente corporaties die een zogenaamd `corporatiehotel' - een tijdelijke woonvoorziening voor mensen die dat nodig hebben - willen realiseren.


- De eindgebruiker staat centraal
In Almere krijgt de eindgebruiker voorrang. In praktijk betekent dit allereerst dat particulier opdrachtgeverschap op verschillende manieren wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door het bieden van professionele bouwbegeleiding, het organiseren van informatiebijeenkomsten of door het bouwen van een eigen huis ook mogelijk te maken voor mensen met een lager inkomen (`IkbouwbetaalbaarinAlmere'). Wanneer de eindgebruiker ook opdrachtgever is, ontstaat een andere stad: interessanter, vitaler en meer divers. Het programma `IkbouwmijnhuisinAlmere' is de meest concrete vertaling van het Almere Principle `mensen maken de stad'. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekozen voor samenwerking met stakeholders: corporaties of beleggers die zich structureel aan de stad willen committeren. Zij krijgen voorrang als het gaat om het realiseren van bouwplannen. "Deze hiërarchie leggen we in de Woonvisie vast. Het centraal stellen van de eindgebruiker lijkt in Almere inmiddels heel vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet", zegt Duivesteijn. "Elders hebben ontwikkelaars het eerste recht. Wij leggen het eerste recht bij de mensen zelf."

Uitvoering
Voor de uitvoering van het nieuwe woonbeleid wordt een Platform Woonbeleid Almere opgericht. In dit platform participeren alle partijen die een rol spelen in het wonen in Almere: de gemeente, woningcorporaties, institutionele verhuurders en een vertegenwoordiging van woonconsumenten - de bewoners. Het overleg richt zich op de opbouw van het woningbouwprogramma, de woonruimteverdeling en het doelgroepenbeleid. Duivesteijn: "Met de oprichting van zo'n discussieplatform verbreden wij onze focus. We richten ons niet alleen op corporaties, maar betrekken iedereen die een rol speelt in het bouwen van een gezonde stad in het gesprek."

Bijlage(n)


* Presentatie woonvisie