Gemeente Loenen aan de Vecht


Voorbereiding projectbesluit samenwoonschool Nigtevecht

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven Burgemeester en wethouders van Loenen kennis dat zij een projectbesluit voorbereiden voor het plangebied nabij Petersburg te Nigtevecht voor de bouw van een samenwoonschool

Het projectbesluit heeft betrekking op de planologische procedure die gevoerd dient te worden vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan. Ter voorbereiding hiervan zal er tevens vooroverleg worden gevoerd met de provincie. Tijdens de formele procedure, die naar verwachting na de zomervakantie wordt gestart, is er voor een ieder gelegenheid om schriftelijk en mondeling zienswijzen in te dienen. De aankondiging daarvan vindt te zijner tijd plaats in de VAR en de Staatscourant. Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage.

Plangebied

Het projectgebied ligt aan de noordoostelijke zijde van Nigtevecht en sluit aan op de woonwijk Oost en Vecht.

Samenwoonschool

Het projectbesluit heeft betrekking op de ontwikkeling van een samenwoonschool te Nigtevecht. De realisatie van de samenwoonschool is gebaseerd op de samenvoeging van de twee bestaande basisscholen in Nigtevecht, De Tweemaster en De Flambouw, en de buitenschoolse opvang van De Boerderij.

Bijeenkomst verkeersonderzoek

Het bouwplan voor de school is nog niet bekend. Ter voorbereiding van de realisatie van het project is al wel een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling in de omgeving. Het verkeersonderzoek kunt u alvast inzien op de gemeentelijke website. In dit onderzoek zijn door het adviesbureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd een aantal scenario´s voorgesteld. Tijdens een begin juli 2009 te houden informatieavond zullen de verschillende mogelijkheden worden gepresenteerd en kunt u naar voren brengen wat u hiervan vindt.

Deze avond zal op 2 juli 2009 om 20.00 uur worden gehouden in het dorpshuis te Nigtevecht.