Gemeente Maassluis

Wmo Adviesraad Maassluis vergadering op 2 juli 2009

Op donderdag 2 juli 2009 vergadert de Wmo Adviesraad Maassluis in het stadhuis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen en voor aanvang van de vergadering is er voor hen spreektijd gereserveerd.

De agenda ziet er als volgt uit:


1. Opening


2. Inspraak/Vragen halfuur
* Inspreken
Niet-leden van de Wmo Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op onderwerpen die zijn geagendeerd. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen. Er mag uitsluitend worden ingesproken over die zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Wmo Adviesraad Maassluis.

* Vragenhalfuur
Na opening van de vergadering mogen aanwezige bezoekers via de voorzitter aan de Wmo Adviesraad vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het taakveld van de Wmo Adviesraad behoren.


3. Mededelingen

* Vertrek huidige voorzitter & opvolging


4. Verslag vorige vergadering van 7 mei 2009

Het conceptverslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk besproken en vervolgens vastgesteld. Vastgestelde verslagen van de Wmo Adviesraad zijn te vinden op de website van de gemeente Maassluis www.maassluis.nl onder Bestuur en vervolgens Burgercommissies of via de Wmo-button.


5. Procedure en afhandeling adviezen

Bespreking procedure waarop (gevraagde) adviezen nu worden uitgebracht aan de gemeente Maassluis.


6. Scholing

Naar aanleiding van de onlangs ontvangen nieuwe cursusbrochure van het Tympaan Instituut wordt gekeken welke cursussen de Wmo Adviesraad in de komende periode zal gaan volgen.


7. Terugkoppeling werkgroepen

Om de voortgang te bewaken vertelt elke werkgroep kort bij het betreffende aandachtspunt wat de stand van zaken is:
* A. Verstrekkingenbeleid wijzigingen AWBZ
* B. Inzet Alphahulpen

* C. Mantelzorgers & Vrijwilligers
* D. OGGZ

* E. Jeugdbeleid CJG

* F. Sociale leefbaarheid Maassluis-Oost
* G. Afstemming diverse adviesorganen Maassluis


8. Rondvraag & Sluiting