Ingezonden persbericht


Persbericht

Breed pakket mobiliteitsmaatregelen voor Draaischijf Nederland

UTRECHT, 6 JULI 2009

Een uitgebreid pakket maatregelen voor het aanpakken van de bereikbaarheidsproblemen in de regio Midden-Nederland is vandaag in de Rijtuigloods te Amersfoort gepresenteerd door minister Eurlings en gedeputeerde Ekkers, namens zijn collega's van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). Hiermee hebben het Rijk en de regio een eerste stap gezet. De gezamenlijke ambitie is een verbreding van de snelwegen rond knooppunt Hoevelaken én een sterke impuls voor openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en maatregelen voor de fiets. Om een zorgvuldig onderbouwde oplossing voor te stellen voor de knelpunten rond de Ring Utrecht is meer tijd voor onderzoek nodig.

Het duurt vaak lang om in de regio Midden-Nederland van A naar B te komen of om deze draaischijf van Nederland te passeren. Het is niet voor niets dat de `Draaischijf Nederland' en `Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht' projecten zijn in het kabinetsprogramma Randstad Urgent. Besluiten nemen is hard nodig voor de concurrentiekracht van dit deel van de Randstad.
Er gebeurt al veel om de bereikbaarheid te verbeteren, zoals de uitbreiding van de A2, de aanleg van spitsstroken, de spooruitbreiding van het traject Amsterdam-Utrecht, het optimaliseren van verkeersregelinstallaties en de verbetering van stallingsvoorzieningen voor de fiets bij overstappunten. Gezien de prognoses over de toename van het verkeer tussen nu en 2020 is dat niet genoeg.

Investeringen
De overheden in de regio Midden-Nederland hebben elkaar nu gevonden in een nieuw pakket mobiliteitsmaatregelen met een investeringswaarde van ruim 500 miljoen euro. Het Rijk heeft maximaal 2,6 miljard euro beschikbaar gesteld om te investeren in effectieve maatregelen voor de verbetering van de mobiliteit in de Draaischijf van Nederland. Met het voorgenomen voorkeursbesluit voor de aanpak rond het knooppunt Hoevelaken is de eerste stap gezet om de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren. Naast infrastructurele maatregelen is er in de voornemens veel aandacht voor openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en het gebruik van de fiets.

Pakket regionale maatregelen
Het nieuwe mobiliteitspakket van VERDER bevat diverse projectvoorstellen voor het onderliggend wegennet in het gebied van de Driehoek A1/A27/A28 en de Ring Utrecht. Deze maatregelen ondersteunen de oplossingsrichting voor knooppunt Hoevelaken. Voorbeelden zijn de aansluiting van Vathorst West op de A1, capaciteitsvergroting van de westelijke ontsluiting van Amersfoort, het kortsluiten van de Outputweg en Energieweg en de
---

verbreding van de Randweg Leusden. Verbetering van het openbaar vervoer sluit daar eveneens op aan. Zo wordt station Vathorst een regionale OV-knoop, komt er een verbeterde Openbaar Vervoer-verbinding tussen Amersfoort Centrum en Vathorst en krijgt het busvervoer over de A28 van en naar Utrecht een impuls. In en rondom de stad Utrecht wordt het openbaar vervoer op een hoger niveau getild. De sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein gaat vaker rijden. Er is geld gereserveerd voor de realisatie van een tramverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof, waardoor comfort en capaciteit verbeteren. Tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn wordt de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. Verspreid over het gebied worden de Park+Ride-locaties uitgebreid. Niet in de laatste plaats is er aandacht voor het gebruik van de fiets. Voorbeelden zijn de aanleg van fietstunnels onder de N237 Utrecht-Amersfoort en verbetering van de fietsverbinding tussen Hoevelaken en Amersfoort Centrum. Voorstel is een groot aantal fietstunnels aan te leggen, die gunstig zijn voor zowel de reistijden voor de fiets als voor de auto en de bus. Het geheel wordt ten slotte aangevuld met maatregelen voor verkeersmanagement, zoals route- informatiepanelen en beter op maat afgestelde verkeerslichten. Beiden worden aangestuurd vanuit de Regionale Verkeersmanagement Centrale (RVM) met als doel het gebruik van alle nieuwe infrastructuur te optimaliseren.
Na de zomer van 2009 worden alle voorgenomen regionale VERDER maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten om ze definitief vast te stellen.

Extra rijstroken rond knooppunt Hoevelaken
De samenwerking heeft opgeleverd dat er overeenstemming is over het voorgenomen voorkeursbesluit voor knooppunt Hoevelaken. De koers is bepaald hoe op en rond het knooppunt Hoevelaken de verkeersproblemen het beste kunnen worden opgelost. Rondom het klaverblad zijn op de A1 en A28 in de spits lange files. Na Oudenrijn staat Hoevelaken bekend als de locatie in de provincie Utrecht met de langste files. Extra rijstroken op alle wegen rondom dit knooppunt leveren de meest effectieve resultaten op, zo blijkt uit de studie. De doorstroom van het verkeer wordt verder verbeterd, wanneer op de wegvakken met het meeste verkeer fly-overs komen. Dit vermindert niet alleen het kruisende verkeer op de snelwegen, maar dempt ook de fileproblematiek. Het verkeer blijft gebundeld. De mogelijkheden van een goede inpassing van het voorkeursalternatief in de omgeving wordt in de vervolgfase van de studie onderzocht.

Afronding onderzoek Ring Utrecht in najaar
De knelpunten rond de stad Utrecht zijn ook onderwerp van studie. De vraag is hoe die het beste opgelost kunnen worden. In december 2008 is een startnotitie verschenen over de Ring Utrecht, die als opmaat diende voor een planstudie. Voor de Ring Utrecht ligt nu nog geen voorkeursalternatief op tafel. Gebleken is dat geen van de onderzochte alternatieven de fileproblemen rondom Utrecht voldoende oplost. Vooral de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd is een weerbarstig knelpunt. Vanwege de vele weefbewegingen is deze flessenhals één van de meest complexe snelwegtrajecten in Nederland. Dit complexe probleem vraagt om gedegen onderzoek. De samenwerkende partijen gaan verder met de alternatieven zoals die zijn beschreven in de Richtlijnen. Het onderzoek dat nog nodig is om voor de Ring Utrecht zorgvuldige en goed onderbouwde besluiten te nemen wordt de komende maanden uitgevoerd. In het najaar van 2009 streven Rijk en regio ernaar een voorkeur uit te spreken.

---

De ministers Eurlings en Cramer zullen de Tweede Kamer dit najaar informeren over de kabinetsstandpunten ten aanzien van verstedelijking en infrastructuur in de regio Midden- Nederland.

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht