Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam


PERSBERICHT

Amsterdam, 1 juli 2009

Betreft: Wijkbezoek minister Van der Laan aan Amsterdam

Op maandag 6 juli bezoekt minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan de buurten van de Amsterdamse wijkaanpak in stadsdeel Bos en Lommer en stadsdeel De Baarsjes. Wethouder Lodewijk Asscher is de gastheer van het bezoek. De staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt (OCW) zijn aanwezig bij een ontmoeting met vertegenwoordigers van verschillende onderwijsinstellingen.

De minister bezoekt diverse projecten die uitgevoerd worden in het kader van de wijkaanpak. Op locatie krijgt het bezoek uitleg over de stand van zaken in de wijk. Op het Mercatorplein geeft de minister het startsein voor de herinrichting van het plein. In Bos en Lommer vindt een discussie plaats met bewoners en professionals over de kansen en bedreigingen voor de Kolenkitbuurt.

In De Baarsjes vallen de Chassébuurt, de Mercatorbuurt en de Does/Tromp/Geuzenbuurt onder de wijkaanpak. Bos en Lommer bestaat uit zes buurten die allen onder de wijkaanpak vallen: de Kolenkitbuurt, de Robert Scottbuurt, de Erasmusbuurt, de Gibraltarbuurt, de Gulden Winckelbuurt en de Landlustbuurt. In deze buurten werken het stadsdeel, woningcorporaties, ondernemers en bewoners samen om de buurt te verbeteren.

Datum: maandag 6 juli 2009
Tijd: van 12.30 tot 17.00 uur

|Programma:  | |                          |
|12.30-13.30  | |Bestuurlijk overleg, (Het Sieraad, Postjesweg 1) let|
|uur:     | |op: dit deel is besloten!              |
|13.30-14.30  | |Ontmoeting met schooldirecteuren, managers van de  |
|uur:     | |Amsterdamsche School, De Weekendschool, de Weekend |
|       | |Academie, de BOOT, straatcoaches en         |
|       | |sportbuurtwerkers (Het Sieraad, Postjesweg 1)    |
|14.30-15.00  | |Waterfietsen op de Admiralengracht         |
|uur:     | |                          |
|15.00-15.40  | |Wandeling door de Jan Evertsenstraat, ontmoeting met|
|uur:     | |winkeliers                     |
|15.30-15.40  | |Persmoment: Onthulling bouwbord door de minister,  |
|uur:     | |hiermee wordt het startsein voor de herinrichting  |
|       | |van het Mercatorplein gegeven, wat na de zomer van |
|       | |start gaat (Mercatorplein)             |
|15.55-16.10  | |Presentatie GAK gebouw (GAK gebouw, Bos en     |
|uur:     | |Lommerplein, Bos en Lommerplantsoen 1)       |
|16.10-16.25  | |Wandeling door de Kolenkitbuurt           |
|uur:     | |                          |
|16.25-17.00  | |Discussie met bewoners en professionals over de   |
|uur:     | |kansen en bedreigingen in de Kolenkitbuurt     |
|       | |(Servicepunt Kolenkit in Scala, Bos en Lommerweg  |
|       | |385)                        |
In de bijlage vindt u meer informatie de verschillende onderdelen. De meeste onderdelen zijn toegankelijk voor de pers. Graag horen we vooraf of u komt. U kunt hiervoor contact opnemen met Hiske Dermout Cramer, communicatie Amsterdamse wijkaanpak: h.dermout.cramer@dmo.amsterdam.nl, 020 552 2513/06 8324 5746.

Voor informatie over onderdelen die plaatsvinden in stadsdeel De Baarsjes kunt u contact opnemen met Maria Douwes, communicatie Wijkaanpak Stadsdeel De Baarsjes: m.douwes@baarsjes.amsterdam.nl - 020 589 2587/06 1611 2535.

Persvoorlichting Eberhard van der Laan:
Richard Gielen, Richard.Gielen@minvrom.nl, 070 3390636

Persvoorlichting Lodewijk Asscher
Saida Ahyad, SAhyad@bda.amsterdam.nl, 020 552 2208/ 06 13513904

Kijk voor meer informatie over de Amsterdamse wijkaanpak op www.wijkaanpak.amsterdam.nl.

Toelichting Programmaonderdelen

Het Sieraad
Het bezoek begint in het Sieraad met het bestuurlijk overleg, een receptie en een ontmoeting met vertegenwoordigers van verschillende onderwijsinstellingen. Het Sieraad is een centrum voor Kennis, Kunst en Werken waarin bedrijfsruimtes, broedplaatsen en een horecagelegenheid gehuisvest zijn. Deze voormalige Ambachtschool en later de Vakschool voor Edelsmeden en Uurwerktechniek is in 2004 met behulp van Urban subsidies gerestaureerd. Aan het bestuurlijk overleg nemen minister Eberhard van der Laan, staatssecretaris Sharon Dijksma, gemeentesecretaris Henk de Jong, directeuren van woningcorporaties en leden van het Dagelijks Bestuur van De Baarsjes en Bos en Lommer deel. Wethouder Lodewijk Asscher zit het overleg voor. Dit onderdeel is besloten. Minister Van der Laan en staatssecretaris van Bijsterveldt (OCW) ontmoeten hierna in de Vergaderzaal van het Sieraad schooldirecteuren, managers van de Amsterdamsche School, de Weekendschool en de Weekend Academie, en straatcoaches en sportbuurtwerkers die dagelijks in contact zijn met de jeugd en jongeren in Bos en Lommer en De Baarsjes.

Admiralengracht
De minister reist per waterfiets verder naar de Jan Evertsenstraat. Er zijn plannen om de Admiralengracht opnieuw in te richten. De parkeerplaatsen die nu langs de kades zijn ingericht worden dan opgeheven en er worden parkeergarages onder de Admiralengracht gebouwd. Langs de kades komt meer groen, er komen aanlegsteigers en terrassen, de oevers worden opgeknapt en er komt horeca en recreatie. Er loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek voor de garages onder de Admiralengracht. Voor het zuidelijk deel van de gracht is ISV geld beschikbaar. Voor het noordelijke deel is nog geen financiering gevonden.

Jan Evertsenstraat en Mercatorplein
De Jan Evertsenstraat is toe aan verandering. De woningcorporaties overwegen het opkopen van panden, zodat er meer regie kan worden gevoerd over het soort ondernemingen dat zich in de straat vestigt. In het kader van de wijkaanpak wordt een 'stadsmarinier' aangesteld om particuliere eigenaren aan te sporen te investeren in hun bezit op de Jan Evertsenstraat. De renovatie van het Mercatorplein start na de zomer. De minister geeft hier het startsein voor de herinrichting van het plein.

GAK gebouw
De minister brengt een bezoek aan het Gemeentelijk Administratie Kantoor (GAK gebouw). Het Gemeentelijk Administratie Kantoor heeft vanaf het moment dat met de bouw werd begonnen de aandacht getrokken. Het ontwerp van B. Merkelbach uit de jaren '50 was in alle opzichten vooruitstrevend. Allereerst vanwege zijn omvang: een in die tijd reusachtig kantoorgebouw voor zo'n 3.000 mensen. Met elf lagen, een complex staalskelet en een als immens ervaren glasgevel imponeerde dit gebouw vriend en vijand en was ze haar tijd ver vooruit. De realisatie van een gordijngevel van dit formaat, getuigt nog steeds van de lef en visie van de architecten en constructeurs. De huidige plannen bevatten in grote lijnen het volgende: De Gerrit Rietveld Academie wordt eigenaar van haar onderwijsdeel. Stadgenoot wordt eigenaar van de rest van het gebouw. Bij de herbestemming wordt de later gebouwde kantine aan de A10-zijde gesloopt. Op deze plaats komen parkeerplaatsen voor auto's en fietsenstallingen. Hierdoor verdwijnen parkeerplaatsen van het Bos en Lommerplantsoen. Het Bos en Lommerplantsoen wordt opnieuw ingericht als verblijfsgebied.

Kolenkitbuurt
Tijdens een wandeling door de buurt krijgt de minister uitleg over de stedelijke vernieuwing en de Wijkaanpak door de vice-stadsdeelvoorzitter van Bos en Lommer en een bewoner. De Kolenkitbuurt in stadsdeel Bos en Lommer is genoemd naar de Opstandingskerk, beter bekend als de 'Kolenkit', aan de Bos en Lommerweg. De wijk is eind jaren 40 opgezet met goede betaalbare woningen, bijna geheel in de sociale huursector. Momenteel wonen er veel grote gezinnen in kleine woningen, hebben veel bewoners lage inkomens, zijn er armoedeproblemen, hoge werkeloosheid, probleemjongeren en criminaliteit. Door het stadsdeel Bos en Lommer en de woningbouwcorporaties is een plan tot stedelijke vernieuwing opgesteld. Dit houdt in dat in de komende jaren een groot deel van deze buurt, bestaande uit portieketageflats uit eind jaren veertig, zal worden gesloopt en door nieuwbouw vervangen. In het kader van de wijkaanpak worden verschillende projecten uitgevoerd om de sociale problematiek aan te pakken.

Scala
Het bezoek eindigt in Scala. Dit nieuwbouwcomplex door stadsdeel Bos en Lommer en woningcorporatie Far West/Rochdale gerealiseerd in het kader van de stedelijke vernieuwing. Hier gaat de minister in gesprek met bewoners en professionals over de kansen en bedreigingen in de Kolenkitbuurt.


---- --