Eerste Kamer der Staten Generaal

Laatste vergaderdagen Eerste Kamer op 6 en 7 juli

3 juli 2009

Inning ziektekostenpremies van wanbetalers

In de laatste week voor het zomerreces behandelt de Eerste Kamer een groot aantal wetsvoorstellen die door de regering als spoedeisend zijn aangemerkt. Vanwege de volle agenda beginnen de beraadslagingen al op maandagavond 6 juli om 18.00 uur. Aan de orde is dan een wijziging van de Zorgverzekeringswet ( 31.736 ), die voorziet in de versnelde inning van de nominale zorgverzekeringspremie van verzekerden met een betalingsachterstand. De voorgestelde oplossing â een bestuursrechtelijk premieregime, waarbij gedeeltelijk beslag kan worden gelegd op het loon van wanbetalers â stuit op bezwaren van de fracties van CDA en VVD. Zij pleitten op 23 juni tijdens een eerder debat over het terugdringen van het aantal onverzekerden en wanbetalers in de zorg voor een privaatrechtelijke oplossing. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een wettelijke bevoegdheid geven om namens gedupeerde verzekeraars de premies te innen. In samenwerking met instanties voor schuldhulpverlening moeten wanbetalers vervolgens worden bewogen tot een geregelde betaling van hun ziektekostenpremie. Na een debat met minister Klink in derde en vierde termijn, waarvoor vijf fracties zich hebben aangemeld, neemt de Kamer over de voorgestelde wetswijziging een besluit.

Verplichte bewaring van gegevens telecommunicatie

De Eerste Kamer bespreekt maandagavond een voorgestelde wijzing van de Telecommunicatiewet ( 31.145 ) en de Wet op de economische delicten. Het betreft een verplichting voor telecommunicatie- en internetbedrijven om gegevens over het bel- en mailverkeer van hun klanten voor tenminste een jaar te bewaren. De verkeers- en locatiegegevens kunnen door opsporingautoriteiten worden opgevraagd in het geval van verdenking van een ernstig misdrijf. De wetwijziging vloeit voort uit de Europese Richtlijn 2006/24/EG pdf icoon (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens).

Bij de voorbespreking van het voorstel in de Vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer hebben verschillende fracties bedenkingen geuit over onder meer de kosten van bewaarplicht, de effectiviteit ervan als het gaat om het opsporen van criminele activiteiten en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wanneer behalve de verkeergegevens mogelijk ook de inhoud van gevoerde communicatie wordt opgeslagen. In de nadere memorie van antwoord ( EK 31.145, F pdf icoon ) is minister Hirsch Ballin van Justitie uitgebreid op deze bezwaren ingegaan. Toch neemt de Senaat ruim de tijd voor bespreking van de wetswijziging en het debat met de minister, waarvoor woordvoerders van zeven fracties zich hebben aangemeld.

Kinderopvang door gastouders

Eveneens geagendeerd voor maandagavond is de behandeling van een wijziging van de Wet Kinderopvang ( 31.874 ). Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft bij de Eerste Kamer er op aangedrongen om haar aangescherpte kwaliteitseisen voor de gastouderopvang nog vóór het zomerreces te behandelen. Haast is volgens haar geboden om de wetswijziging per 2010 te kunnen invoeren. Het gaat niet alleen om een beoogde besparing van een geschatte 350 miljoen euro, maar ook het bestrijden van oneigenlijk gebruik van uitgekeerde middelen en ontbrekend toezicht op gastouderbureaus. Vijf fracties hebben zich gemeld voor het debat met staatssecretaris Dijksma. De Kamer rondt het debat over dit voorstel dinsdagmiddag af.

Productie en distributie van drinkwater

Zowel op maandagavond (in eerste termijn) als op dinsdagmiddag (na het antwoord van de regering) bespreekt de Eerste Kamer de Drinkwaterwet ( 30.895 ), waarin nieuwe bepalingen zijn omschreven voor de productie en distributie van drinkwater. Met dit wetsvoorstel, dat de huidige Waterleidingswet vervangt, wil de regering de levering van kwalitatief hoogwaardig drinkwater door leidingen veiligstellen. Ook de leveringszekerheid in crisissituaties is een belangrijk oogmerk. De nieuwe wet verplicht drinkwaterbedrijven om een leveringsplan op te stellen. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een onderlinge prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven. Vijf fracties hebben spreektijd gevraagd voor het debat waarin minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer haar voorstel zal verdedigen.

Reparatiewet pensioenaanspraken en lijfrenten

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces moet de Eerste Kamer zich ook buigen over een over een wijziging van diverse belastingwetten ( 31.990 ) die betrekking hebben op pensioen- en lijfrenteaanspraken. Het gaat om een reparatie van bestaande regels om te voorkomen dat personen die met gebruik van belastingvoordelen pensioen en/of lijfrenteaanspraken hebben opgebouwd, na hun emigratie naar het buitenland geen belasting meer afdragen over de uitgekeerde pensioenbedragen of lijfrentesommen. Met het door staatsecretaris De Jager van Financiën ingediende wetsvoorstel kan de fiscus bij emigratie met terugwerkende kracht de ooit toegekende belastingvoordelen na aftrek van pensioenpremies alsnog terugvorderen. Vanwege het spoedeisend karakter van de reparatiewet is het voorstel gelijktijdig bij de Eerste en Tweede Kamer ingediend. De Tweede Kamer heeft op 2 juli met de maatregelen ingestemd.
---


* plenaire vergadering 6 juli 2009

* sprekerslijst 6 juli 2009

* plenaire vergadering 7 juli 2009

* sprekerslijst 7 juli 2009