Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Kabinetsstandpunt Olympisch Plan 2028

Kabinetsstandpunt Olympisch Plan 2028

Kamerstuk, 3 juli 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

3 juli 2009

Betreft: Kabinetsstandpunt Olympisch Plan 2028

Geachte voorzitter,

Bijgaand ontvangt u het kabinetsstandpunt `Uitblinken op alle niveaus'. Met dit standpunt reageert het kabinet op het Olympisch Plan 2028, dat op 12 mei 2009 in de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF is aangenomen.

Het kabinet acht het Olympisch Plan 2028 van grote waarde voor de samenleving. Het daagt Nederland uit om uit te blinken op alle niveaus. Nederland kan van het plan profiteren in economisch, ruimtelijk en sociaal opzicht. De mogelijke uitkomst van het plan - de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland - is een inspiratiebron voor de hele samenleving. Een besluit over de Spelen is nu nog niet aan de orde. In 2016 maken we de balans op en bezien we of er voldoende vorderingen zijn gemaakt met de uitvoering van het Olympisch Plan 2028.

NOC*NSF heeft niet alleen het kabinet om een reactie gevraagd. Ook andere partijen zijn gevraagd zich aan te sluiten bij de Olympische ambities. Het kabinet acht een breed draagvlak noodzakelijk om de ambities daadwerkelijk te realiseren. De samenwerking van diverse partners krijgt eind 2009 vorm en inhoud door middel van een Alliantie. Over de bijdrage van het kabinet aan deze Alliantie wordt uw Kamer te zijner tijd geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker