Gemeente Apeldoorn

Schriftelijke vragen D66 inzake Kristalbad Apeldoorn

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake het Kristalbad.

Apeldoorn, 05-07-09

Geacht College,

Onlangs gaf een artikel in de Stentor de ophef weer over de openingstijden van het Kristalbad. Het zwembad past haar openingstijden op zomerse dagen onvoldoende aan de buitentemperatuur aan. Terwijl er nog vele bezoekers in het bad zijn, sluit het zwembad haar deuren. Bovendien wordt er te weinig personeel ingezet om de kassa te bemannen, waardoor wachttijden aan het loket kunnen oplopen tot een uur.

Namens Accres, die de exploitatie van het Kristalbad onder haar hoede heeft, gaf een woordvoerder als uitleg dat Accres rekening houdt met te verwachten weersomstandigheden, maar dat het vooral bedrijfseconomische overwegingen zijn die de sluitingstijden bepalen.

Het Kristalbad is een publieke voorziening. D66 is van mening dat het bad een zeer belangrijke functie vervult voor Apeldoorn, denk aan sport en recreatie. Alleen daarom al moet de toegankelijkheid van het zwembad publieksvriendelijk zijn. Niet de bedrijfseconomische overwegingen, maar de wensen van de bezoekers moeten op de eerste plek staan. Immers, Accres is er voor de Apeldoorners en niet andersom.

Gezien het voorgaande komt D66 met de volgende vragen,

1. Onderschrijft het College bovenstaande mening van D66? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college voornemens hierover met Accres in gesprek te gaan met de bedoeling op korte termijn tot oplossing van de problemen te komen? Of is het College inmiddels met Accres over voornoemde problematiek in gesprek?

a. Zo ja, wat is daarvan de (verwachte/ gehoopte) uitkomst? b. Zo nee, waarom niet?

Gezien het feit dat de kaderstelling van Accres aanstaande donderdag 9 juli tijdens de PMA en de raad wordt besproken, hoopt de fractie van D66 dat het college voor deze vergaderingen deze vragen kan beantwoorden. Het zou uitzonderlijk snel zijn, maar volgens onze fractie niet onmogelijk gezien de eenvoud van de vragen. Wij danken het college bij voorbaat.

Namens de fractie van D66,

Paula Donswijk-Bot, fractievoorzitter,
Olaf Prinsen, fractievertegenwoordiger.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/5199296/Openingstijden-bad-bron-irritatie.ece