Gemeente Haren

Geurhinderbeleid veehouderijen gemeente Haren

06/07/2009

Bij de bouw van nieuwe woningen dient men een bepaalde afstand te houden tot veehouderijen vanwege het geuraspect. Bepaalde geuren horen bij landelijk gebied maar overlast moet voorkomen worden. Met ingang van 1 januari 2007 is het beoordelingskader hiervoor de Wet geurhinder en veehouderij geworden. Uit een analyse van de situatie in Haren is gebleken dat de afstanden die op grond van deze wet aangehouden moeten worden tussen een woning en een veehouderij nogal ruim zijn. Dit belemmert onnodig de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen en de bouw van woningen.

De gemeenteraad is op grond van de Wet geurhinder en veehouderij bevoegd bij verordening van de afstanden uit deze wet af te wijken. De gemeenteraad heeft het voornemen op 26 oktober 2009 hierover een besluit te nemen. Kernachtig samengevat komt het voornemen van de gemeente Haren op het volgende neer:

a. De volgende minimum afstanden hanteren tussen een woning en een veehouderij:


- In de bebouwde kom 50 meter i.p.v. 100 meter
- In het buitengebied 25 meter i.p.v. 50 meter

b. Een duidelijke begrenzing vaststellen van het gebied dat onder bebouwde kom in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij moet worden verstaan

c. Bepaalde functies niet aan te merken als geurgevoelig object, te weten:


- Zorgboerderijen

- Kampeerplaatsen

- Recreatie- of vakantiewoningen

Inspraak
Ter voorbereiding op de vaststelling van de verordening en het geurhinderbeleid, is er gelegenheid zienswijzen in te dienen op het ontwerp. De volgende stukken liggen voor iedereen ter inzage:


- Een ontwerp van de verordening

- Een achtergronddocument waarin de gemeentelijke visie over het onderwerp en een uitgebreide toelichting is opgenomen.

Deze stukken liggen ter inzage bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis, Raadhuisplein 10. De stukken zijn ook digitaal in te zien, rechts op deze pagina.
Iedereen kan vóór 13 augustus 2009 schriftelijke zienswijzen indienen over het voornemen. Zienswijzen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 21 9750 AA Haren. De, tijdens de inspraakperiode binnengekomen zienswijzen, worden gebundeld en verwerkt in een inspraaknota. Deze inspraaknota wordt aan de raad aangeboden met de eventuele aanpassingsvoorstellen.

Vaststelling
Het geurhinderbeleid en de verordening staan ter vaststelling gepland tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 2009. Er bestaat daarna geen mogelijkheid tot het indienen van formeel bezwaar of beroep tegen dit beleid. Dit beleid betreft een politieke afweging. De uitwerking van het beleid vindt plaats via besluitvorming over afzonderlijke bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.S.Westra. Telefoonnummer: (050) 53 39 911.