Gemeente Roermond

Akkoord voor plannen Cultuureiland ECI en Roerdelta

Foto ECI-complex De gemeenteraad van Roermond heeft unaniem besloten de plannen voor het Cultuureiland ECI en Roerdelta door te zetten. Voor de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen is door de gemeenteraad een bedrag van ruim 24 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee is groen licht gegeven voor deze voor stad en regio unieke en beeldbepalende projecten. De ambities zoals de gemeenteraad die vastlegde in de Strategische Visie Roermond 2020 worden met deze projecten volop waargemaakt.

De ontwikkeling van het ECI-complex en het omliggende Roerdeltagebied staat al jaren op de gemeentelijke agenda. Kansen rondom het ECI-complex in de vorm van rijkssubsidie voor de restauratie van dit rijksmonument bracht beide projecten in een stroomversnelling. De gemeenteraad besloot al eerder dat het complex een bovenregionaal cultureel profiel moest krijgen. Op basis van overleg met de stichtingen die op dit moment de te huisvesten functies vervullen is een ambitieus plan opgesteld dat van het huidige vervallen complex een bloeiend Cultuureiland ECI moet gaan maken. Daarbij zullen multifunctionele ruimtes ten dienste staan van allerlei vormen van cultuurbeleving onder de aansturing van één nieuwe culturele stichting. In de plannen voor de herontwikkeling van het omliggende gebied Roerdelta is hiermee rekening gehouden en wordt onder andere voorzien in de aanleg van een festivalplein. Verder zullen in het gebied ongeveer 360 woningen worden gerealiseerd en zal met de aanleg van een nieuw stadspark, samen met het Cultuureiland ECI, na realisatie sprake zijn van een uniek woongebied in de directe nabijheid van de binnenstad van Roermond.

Het college heeft de samenwerking met de gemeenteraad om tot deze besluitvorming te komen, als zeer goed ervaren. Er was steeds sprake van een open en opbouwende kritische benadering. Dat dit heeft geresulteerd in een breed draagvlak voor de plannen, is voor het welslagen daarvan ook noodzakelijk. In de verdere uitwerking en vervolgens realisatie van de plannen zal deze benadering naar alle betrokkenen door het college worden voortgezet en gevraagd.

Eerste publicatiedatum: 06-07-2009 Bijgewerkt: 06-07-2009