Stadsdeel Zeeburg


---

Pilotproject hulp aan probleemgezinnen succesvol

Persbericht

6 juli 2009
Het pilotproject met snellere en betere hulp en ondersteuning aan gezinnen met complexe problemen is geslaagd. Partners van allerlei disciplines werken intensief samen onder regie van het stadsdeel en stemmen het aanbod van zorg op elkaar af. Achttien gezinnen hebben goede, gecoördineerde hulp en zorg op maat gekregen waarmee zij beter geholpen zijn. Kinderen kunnen zich zonder risico's verder ontwikkelen en de overlast neemt af. Het stadsdeel heeft vanwege het succes deze vernieuwde werkwijze en recente ervaringen al ingebed in de eigen werkwijze voor álle Zeeburgse wijken.

Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik: "Ik ben verheugd met de resultaten van de proef. Het blijkt dat we met het aanscherpen van de werkwijze en het sturen op verbeteringen en resultaten beter kunnen inspelen op de hulpvraag die gezinnen en kinderen met grote problemen hebben. Ik voel me verantwoordelijk voor het aanpakken en helpen van deze probleemgezinnen. Zij krijgen nu die hulp die zij ook het echt nodig hebben. De gezinnen zijn ook erg ontvankelijk voor effectieve en gecoördineerde hulp, is gebleken. Helemaal vrijblijvend is de hulp echter niet altijd, met name als de veiligheid van kinderen in het geding zijn."

Sommige gezinnen hebben veel problemen tegelijkertijd waar ze op een gegeven moment zelf niet meer uit kunnen komen. Deze problemen zijn schulden, geen werk, kinderen die niet naar school gaan en voor overlast zorgen, geen gezinsstructuur, taalproblemen, huisvestingsproblemen, gezondheidsproblemen en de weg niet kunnen vinden naar hulpverlenende instanties. Soms zijn de kinderen in aanraking geweest met politie en justitie. Meestal hebben de problemen van de gezinsleden met elkaar te maken. Deze gezinnen krijgen nu hulp die is toegesneden op het gezin.

Stadsdeel Zeeburg loopt samen met de stadsdelen Noord en Nieuw West voorop in de aanpak voor gezinnen met complexe problemen. De ervaringen van Zeeburg worden toegepast in de rest van de stad. De nieuwe manier van samenwerken en aanpakken wordt de komende maanden zowel stedelijk als in het stadsdeel verder verfijnd en versterkt.
---