Gemeente Hilvarenbeek


Uit de collegebesluitenlijst van 30 juni 2009

Beleidsuitgangspunten Structuurvisie
Het college heeft een notitie vastgesteld met een groot aantal keuzevragen over beleidsuitgangspunten voor de structuurvisie. Deze keuzevragen zijn naar voren gekomen bij de consultatie van raad, commissies en belangengroeperingen.
Uit de gesprekken met raad en commissies zijn de belangrijkste 'hot items' op ruimtelijk gebied gedestilleerd die in Hilvarenbeek spelen en waarover in de structuurvisie keuzes moeten worden gemaakt. Deze items zijn in een zevental gespreksavonden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de belangengroeperingen uit de zes kernen en uit het buitengebied. In de keuzenotitie zijn de 'hot items' en de reacties van de belangengroeperingen gecombineerd. De notitie wordt op donderdag 9 juli 2009 besproken tijdens een gezamenlijke vergadering van raads- en commissieleden. Het is de bedoeling om in deze bijeenkomst te bepalen of de beleidskeuzes aangevuld en/of aangepast moeten worden voordat ze met de inwoners besproken worden.
De bespreking met de inwoners staat gepland voor september. De raad zal dan een bijeenkomst organiseren om de inwoners te consulteren over de beleidskeuzes.

Onttrekking weggedeelte Dekanijstraat aan openbaarheid Het college stelt de raad voor een gedeelte van de Dekanijstraat te onttrekken aan de openbaarheid om de bouw van het multifunctioneel cultureel centrum mogelijk te maken. Het gebouw is namelijk gepland op een gedeelte van de Dekanijstraat dat nu openbare weg is. Langs het betreffende weggedeelte staan geen huizen of bedrijven; wel liggen er twee garageboxen aan. Deze boxen blijven bereikbaar. Het college heeft namelijk besloten het paaltje te verwijderen waarmee de Dekanijstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het college wil een doorgang voor voetgangers en fietsers in stand houden en stelt daarom voor om op een andere locatie een doorgang te realiseren.
Het college vraagt het presidium om dit voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van donderdag 16 juli 2009.