Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

KNMP OZIS nieuwsbrief 6 juli 2009

KNMP OZIS nieuwsbrief 6 juli 2009

06 juli 2009

Hierbij het laatste nieuwsbrief over de Beheerorganisatie OZIS met daarin de volgende onderwerpen:

* Vergoedingen OZIS Verbetertraject

* Gezamenlijke brief van KNMP en LHV naar de Tweede kamer
* Verder ontdubbelen

* Telefoonnummer en openingstijden helpdesk

Vergoedingen OZIS Verbetertraject
Een van de oorspronkelijke voorwaarden van de OZIS vergoeding aan de apotheken was dat de regio een percentage meervoudige ingeschreven patiënten (de `dubbele patiënten') had dat lager is dan 5%. Aan het einde van het OZIS Verbetertraject bleek dat in een aantal regio's ondanks schoning en ontdubbeling in de AIS-en deze doelstelling niet wordt gehaald. Hier zijn verschillende oorzaken voor.

Op basis hiervan zouden deze apotheken niet voor de vergoeding in aanmerking komen.

Omdat de apotheken in deze regio's vaak geen directe invloed hebben op de reductie van het aantal dubbele patiënten, vindt de KNMP dat de inspanning die door de apotheken is geleverd niet geheel onbeloond mag blijven. In overleg met VWS zullen de apotheken waarvan de regio de norm van 5% niet heeft gehaald alsnog voor een vergoeding in aanmerking komen. Hierop wordt initieel een korting toegepast. De apotheken krijgen in dit geval een vergoeding van EUR 1500 i.p.v. EUR 1800.

De vergoeding aan de regio's die de norm van 5% niet halen, bedraagt EUR 1800,00 plus EUR 50,00 (in plaats van EUR100,00) per apotheek die heeft meegedaan aan het OZIS verbetertraject.

Met de apotheken en de regio's worden vervolgens aanvullende afspraken gemaakt om het continue onderhouden van de patiëntenbestanden en de procedures voor ontdubbelen en opschonen te borgen. Hierna zal het in mindering gebrachte bedrag alsnog worden uitgekeerd.

Procedure beoordeling aanvraag vergoeding
Om te kunnen voldoen aan de eisen van de accountant zullen voor de beoordeling van de vergoedingsaanvragen door apotheken twee steekproeven worden uitgevoerd. Enerzijds zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden op het voldoen aan vooraf aangegeven voorwaarden voor uitbetaling: de aanwezigheid van een meldingsnummer van het CBP, aanwezigheid van een deelnemersovereenkomst met de rechtspersoon van de OZIS-regio en een correct ingesteld AIS (het gaat hierbij om de juist ingestelde historietermijn) middels een overzicht van de instellingen.

Daarnaast wordt er uitgebreider gecontroleerd op het aspect schoning. Van de apotheken die een daling van het aantal vaste patiënten in het bestand laten zien in de dubbelrapportages, wordt aangenomen dat geschoond is. Door middel van een steekproef op deze groep wordt deze aanname getoetst. De apotheek moet door een uitdraai uit het AIS aantonen dat er geschoond is conform de vastgestelde procedures.

Apotheken die geselecteerd zijn als onderdeel van de steekproef, zullen de komende weken benaderd worden om informatie aan te leveren.

Daarnaast zijn er apotheken die geen daling laten zien in het aantal vaste patiënten. Hiervan is dus niet bij voorbaat duidelijk dat zij hun bestanden hebben opgeschoond. Aan alle apotheken uit deze groep wordt derhalve gevraagd om aan te tonen dat zij wel geschoond hebben (de richtlijn is schoning van vaste patiënten die meer dan 3 jaar geen medicatiehistorie hebben). Ook dit moet worden aangetoond middels een uitdraai uit het AIS. Wanneer blijkt dat niet is opgeschoond, dat de patiëntenbestanden van de apotheek onterecht patiënten die langer dan 3 jaar geen medicatiehistorie hebben bevatten, komt de apotheek niet in aanmerking voor de vergoeding.

Gezamenlijke brief van KNMP en LHV naar de Tweede kamer Op donderdag 25 juni jl. vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid plaats, waar het IGZ rapport over de dienstapotheken ook op de agenda stond. Ter voorbereiding daarop hebben LHV en KNMP een gezamenlijke brief opgesteld. Hierin werd aangekondigd dat één van de belangrijkste door IGZ geconstateerde hiaten in de continuïteit van de farmaceutische zorg - het nagenoeg ontbreken van elektronische informatie-uitwisseling tussen apotheekhoudende huisarts en dienstapotheek - door LHV en KNMP gezamenlijk wordt opgepakt en opgelost.

De brief die naar de Tweede Kamer is verstuurd is te vinden op www.knmp.nl (onder de rubriek KNMP Vandaag/ Politiek)

Verder ontdubbelen
In de nieuwsbrief van 10 juni jl. is aangekondigd dat het verder reduceren van meervoudig ingeschreven patiënten (`het ontdubbelen') in de regio in eerste instantie procedureel in de apotheek wordt uitgevoerd. Ter ondersteuning hierbij zouden per apotheek lijsten worden aangeleverd met patiënten die ook bij andere apotheken in de regio staan ingeschreven.

Vanuit de juridische afdeling van de KNMP is aangeven dat het verstrekken van deze lijsten mogelijk in strijd is met de privacywetgeving (zoals vastgelegd in o.m. WGBO en WBP). Om te voorkomen dat zowel de apotheken als de KNMP de privacywetgeving overtreden, kan de beheerorganisatie deze lijsten derhalve niet verstrekken.

Andere mogelijkheden om proactief verder te ontdubbelen zijn nog in onderzoek.

Op de korte termijn zal verdere ontdubbeling daarom plaats moeten vinden conform de reguliere procedure. Wanneer bij een apotheekbezoek van een patiënt bij opvraging via OZIS blijkt dat de patiënt ook bij een andere apotheek is ingeschreven, wordt aan de patiënt gevraagd bij welke apotheek hij ingeschreven wil blijven. Uitschrijving bij de andere apotheek en overdracht van het dossier kunnen vervolgens ingezet worden, conform de daarvoor opgestelde verhuisprocedure.

Telefoonnummer en openingstijden helpdesk
De helpdesk is een onderdeel van de Beheerorganisatie OZIS. De medewerkers van onze helpdesk staan u graag te woord voor al uw vragen of opmerkingen rondom OZIS.

Telefoonnummer 070-3737223. E-mail: ozis@knmp.nl.

Openingstijden: van 9.00-17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.


---

© 2009 KNMP
Disclaimer Contact Help