Senternovem

03-07-2009 | Betrokkenheid woningcorporaties energiebesparing groot

SenterNovem op de Aedes Corporatiedag

De Energie Investerings Aftrek en de Energiebesparingsverkenner trokken de aandacht op de Aedes Corporatiedag. Een dag die volledig in het teken stond van business en energy. Voor de corporaties dé dag om te zien van welke regelingen, producten en instrumenten zij gebruik kunnen maken.

Tijdens de Aedes Corporatiedag konden corporaties kennismaken met diverse tools voor energiebesparing. SenterNovem presenteerde er de Energiebesparingsverkenner, de Energiesubsidiewijzer, het subsidie-instrumentarium en tal van praktijkvoorbeelden. Constan Custers, programma-adviseur Kompas: "De geluiden van de belangstellenden waren positief, onder meer over de Energiebesparingverkenner. Hiermee krijg je op een eenvoudige manier een goede indruk van de resultaten van je investering. Corporaties zien dan snel wat een maatregel kost en wat het oplevert."

Fiscaal voordeel
Daarnaast waren er twee extra workshops over de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze is nu ook op huurwoningen van toepassing. Commerciële verhuurders en woningcorporaties die investeren in energiebesparing hebben recht op fiscale voordelen. De woningen moeten wel twee energielabel-stappen verbeteren of naar label B gaan. De EIA is onderdeel van het maatregelenpakket van de regering om de economische crisis aan te pakken.

Kansen
Custers: "Opvallend is de grote betrokkenheid van de aanwezigen met het thema energie. Echter over de kansen is het beeld nogal divers. Er zijn corporaties die grote stappen weten te zetten, terwijl andere twijfelen aan de haalbaarheid van maatregelen. Het meetellen van het energielabel in het toekomstige woningwaarderingsstelsel is hierbij van groot belang. Aan corporaties die aan de slag gaan met energiebesparing werden tips gegeven. Bijvoorbeeld om bewoners te betrekken, concrete doelstellingen vast te leggen en bij renovatie zoveel mogelijk maatregelen uit te voeren, vanuit één concept."

Convenant
Met de deelname aan de Aedesdag droeg SenterNovem bij aan het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Dit is vorig jaar door Aedes, de Woonbond, de ministeries van VROM en WWI ondertekend. SenterNovem heeft bij de uitvoering van het convenant een ondersteunende en faciliterende rol. Woningcorporaties kunnen bij SenterNovem terecht voor kennis over de (subsidie)regelingen, voorbeeldprojecten, technische mogelijkheden en andere tools.