Gemeente Geldermalsen

Besluitenlijst college burgemeester en wethouders


* = Niet openbaar
Datum: 16 juni 2009 Nummer: 23 Aanwezig: Afwezig: Mr. S.W. van Schaijck, burgemeester A.R. van Doorn, wethouder C.J. Gradisen, wethouder
J. Doeland, wethouder
Th.W.C.M. Niënhaus, secretaris
Nr. Wie Onderwerp Besluit Raad Besluitenlijst vergadering d.d. 2 en 4 juni 2009 Conform vastgesteld
1 Doe/FIN Notitie inzake meicirculaire 2009 Gemeentefonds 1. De Meicirculaire 2009 voor kennisgeving 09.008928 aangenomen
2. Op basis van de uitkomst van de Meicirculaire 2009 de begroting 2009 én 2010 eventueel door middel van een begotingswijziging aanpassen, rekening houdende met de in deze nota geadviseerde te oormerken bedragen
3. De Meicirculaire 2009 ter kennisname voorleggen aan de commissie Bestuur en Middelen d.d. 08-09-2009
4. Vooruitlopend op beslispunt 3, deze notitie zo spoedig mogelijk via de griffie aan de raadsleden toezenden 4 Do/RO Notitie inzake planschadeverzoeken Veerweg 14 en 1. Akkoord om een second opinion te laten 09.007230 16 in verband met realisatie van de brandweer- verrichten met betrekking tot de adviezen van 09.006619 kazerne aan de Veerweg in Beesd Adviesbureau De Bont op de planschade- 09.001753 verzoeken inzake de Veerweg 14 en 16 1084 2. Achterhof Planschade Advies opdracht geven om de second opinion uit te voeren 3. Kosten van second opinion ten laste van de bestemmingsreserve planschade
5 /JZ Vergaderstukken DB-Regio Rivierenland d.d. 1. Ambtelijke adviezen en voorstellen over- 09.008662 17 juni 2009 nemen en inbrengen bij de DB-vergadering 2. Ter kennisname brengen van gemeenteraad 3. Punt 4c aanpassen: Platform Jeugdzorg geen onderdeel Centrum Jeugd en Gezin (CJG), maar regionale back office
6 /JZ Vergaderstukken AB-Regio Rivierenland d.d. 1. Ambtelijke adviezen en voorstellen over- 09.009218 22 juni 2009 nemen en inbrengen bij de AB-vergadering, 09.008618 met als aanvulling dat er een klankbordgroep leerplichtambt wordt geformeerd voor verder draagvlak
---
Besluitenlijst college burgemeester en wethouders


* = Niet openbaar
Datum: 16 juni 2009 Nummer: 23
2. Ter kennisname brengen van gemeenteraad
3. AB-leden schriftelijk informeren 101 Do/RO Notitie omtrent projectbesluit bouwrijp maken 1. Ingestemd met de start van de projectbesluit- 09.008430 " 1e fase Plantage" procedure teneinde het bouwrijp maken van het gebied "De Plantage 1e fase" mogelijk te maken
2. De "Structuurvisie de Plantage" van toepassing verklaren op dit besluit
3. De stukken ter inzage leggen voor een termijn van 6 weken 102 Doe/Gr/ Verslag vergadering commissie Grondgebied d.d. Voor kennisgeving aangenomen Kö/Bm/GF 14 en 18 mei 2009 (beheerplannen) 09.008589
103 Bm/SL Notitie met betrekking tot Cultuurprijs 1. Frequentie uitreiken Cultuurprijs gewijzigd 09.007910 van 1 x per jaar naar1x per 2 jaar 2. Prijzengeld gewijzigd in: 1000,-- voor de
1e prijs( was 600,--) en in 500,-- voor de tweede prijs (was 300,--) 3. Beleidskader Subsidies Maatschappelijke ondersteuning aanpassen aan nieuwe situatie 104 Gr/SL Notitie omtrent Jongeren Ontmoetingsplek Acquoy 1. Ingestemd met het realiseren van een tijdelijke 09.004167 (JOP) JOP te Acquoy , gelegen naast de Nieuwesteeg 7361 op het terrein van Speeltuin `t Huchtje
2. Hiervoor een bedrag van maximaal 10.000,-- beschikbaar te stellen t.l.v. de bestemmings- reserve jeugd- en jongerenbeleid
3. Op basis van artikel 2.23 WRO een tijdelijke vrijstelling verleend
4. Beheer en onderhoud valt binnen de subsidie van de speeltuinvereniging 105 Gr/SL Notitie betreffende benoeming twee leden 1. Mevrouw K. van Kranenburg benoemd als lid 09.008718 Adviesorgaan Individuele Voorzieningen (AIV) van het Adviesorgaan Individuele Voorzieningen (AIV) 2. De heer Giancoli benoemd als lid van het Adviesorgaan Individuele Voorzieningen (AIV) 106 Do/RO Notitie omtrent VO Stedenbouwkundig plan Opdracht aan Wissing gegeven tot het maken van 09.008194 "De Plantage" (Voorlopig Ontwerp) een VO stedenbouwkundig plan, e.e.a. conform offerte 107 Do/RO Notitie inzake aanvragen van een verklaring van 1. Gemeentelijke reactie op de ingediende 09.008438 geen bezwaar ­herontwikkeling Middenstraat 39 te zienswijze, conform tabel vastgesteld 09.006804 Rumpt 2. Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij GS 3. Ingestemd met het conceptvrijstellingsbesluit
---
Besluitenlijst college burgemeester en wethouders


* = Niet openbaar
Datum: 16 juni 2009 Nummer: 23 en de hierin opgenomen voorwaarden 109 /RO Notitie betreffende Samenwerkingsovereenkomst 1. Ingestemd met de toevoegde artikelen 9.8, 9.9 09.008659 Merwede-Lingelijn (technische wijziging) en 9.11 in de samenwerkingsovereenkomst Merwede-Lingelijn 2. De Commissie Grondgebied informeren over deze toegevoegde artikelen 110 Do/RO Notitie inzake wijziging gebruik Rijksstraatweg 1. In principe medewerking toezegd aan de 09.008805 69 te Meteren voorgestelde gebruikswijziging van "wonen" 09.008746 in "kantoor" 09.006422 2. Aanvrager (Misa Advies B.V.) een ruimtelijke onderbouwing laten overleggen waarin de
- voor dit geval - ruimtelijke relevante aspecten worden behandeld 3. Op basis van de te accorderen ruimtelijke onderbouwing een procedure starten voor een buitenplanse ontheffing op grond van artikel 3.23 Wro 111 Coll/CC Notitie betreffende termijnagenda gemeenteraad Voor kennisgeving aangenomen 09.008773 juni 2009
114 Do/RO Notitie inzake Wet milieubeheer, veranderings- Akkoord, conform ontwerpbeschikking van de 09.008848 vergunning De Waal Autogroep, D.J. van veranderingsvergunning Wijkstraat 9-11 te Geldermalsen 116 Bm/KCC4 Notitie omtrent aanvragen standplaatsvergunning: 1. De aangevraagde standplaatsvergunningen 09.008685 - Ozcars voor parkeerterrein Achter 't Veer te Glm geweigerd 09.005331 (autoruitreparatie) 2. De aanvragers hiervan schriftelijk op de
- Arjan & Chantal Zoer v.o.f. voor Marktplein, Glm hoogte stellen (vis)
117 Gr/SL Notitie met betrekking tot prestatie-afspraken Akkoord, om per 1 juli 2009 de prestatieafspraken 09.009295 Jeugdhonk aan te gaan met het bestuur van Stichting De Zoete Inval (Jeugdhonk Geldermalsen) 118 Do/RO Notitie omtrent toepassing art. 3.22 Wet ruimtelijke 1. Procedure starten om een tijdelijke ontheffing 09.009232 ordening ten behoeve van tijdelijke gemeenschaps- en bouwvergunning te verlenen aan Stichting 2007-7468 voorziening in Gellicum Heerlijckheit Gellicum voor de bouw van een buurthuis aan de Vlietskant in Gellicum 2. De termijn waarvoor ontheffing wordt ver- leend te bepalen op vijf jaar gerekend vanaf de dag dat met de bouw wordt begonnen 3. Stichting Heerlijckheit Gellicum er op wijzen, dat - voordat met de bouw wordt begonnen - een melding moet worden gedaan (bij Laser / provincie Gelderland) op grond van de Boswet in verband met het kappen van bomen
4. In overleg met de Stichting Heerlijckheit Gellicum zoeken naar compensatie in verband
---
Besluitenlijst college burgemeester en wethouders


* = Niet openbaar
Datum: 16 juni 2009 Nummer: 23 met het verlies van bos
5. De fam. Van Dijk door middel van een brief informeren over het besluit van het college met betrekking tot de tijdelijke ontheffing en bouwvergunning die is aangevraagd door Stichting Heerlijckheit Gellicum 119 /JZ Notitie inzake toekomst regionale samenwerking; 1. Kennisgenomen van de Startnotitie 09.009322 agendapunt 7b vergadering AB Regio Rivierenland gemeentelijke samenwerking 09.009292 2. Kennisgenomen van de kanttekeningen bij 09.008103 de discussiepunten en overwegen of deze nog zullen worden ingebracht in de AB-vergadering 3. Kennisgenomen van de kanttekeningen bij de procesgang en overwegen om deze in te brengen in de AB-vergadering 4. Ter kennisname brengen van de AB-leden en overige raadsleden 5. Dicussiepunten inbrengen in vooroverleg met AB-leden, zodat gemeentelijk standpunt in AB-vergadering kan worden ingebracht 120 Do/RO Notitie inzake gebruik weiland als parkeerterrein 1. Gedoogbesluit genomen voor de resterende 09.009279 ten behoeve van Fort Asperen periode 2009 voor het parkeren 09.006157 2. Gedoogbesluit publiceren in Nieuwsblad Geldermalsen 3. Kunstfortasperen meedelen dat over het parkeren vooraf overleg met de gemeente moet plaatsvinden en dat voor de komende jaren zeer tijdig een ontheffing / vergunning moet worden aangevraagd 4. Aandacht voor zorgvuldige communicatie in verband met belangen woonomgeving Vastgesteld door burgemeester en wethouders Voornoemd op 23 juni 2009 De secretaris, de burgemeester
---