Gemeente Alphen aan den Rijn


Partners op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg hebben samen met de gemeente een uitvoeringsplan voor de jaren 2009-2018 opgesteld. In dit plan staat welke projecten en activiteiten de organisaties de komende jaren gaan uitvoeren om inwoners in staat te stellen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te leven.

Lopende en nieuwe projecten
In Alphen aan den Rijn gebeurt veel op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Maar liefst 23 projecten lopen op dit moment of zijn net afgerond. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een woonservicezone in Nieuwe Sloot, het actief begeleiden van dak- en thuislozen in het wonen en een adviescentrum voor ouderen en gezondheid. Daarnaast is voor dit uitvoeringsplan bekeken welke projecten snel opgestart kunnen worden, zoals een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Maar er zijn ook wensen voor de langere termijn, bijvoorbeeld een woonlocatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, een woon-dagbestedingslocatie voor lichamelijk gehandicapten en het opzetten van een dagopvang voor allochtone ouderen.

Vervolg
Het college van B&W is akkoord gegaan met dit ontwerp-uitvoeringsplan en vraagt advies aan de Wmo-adviesraad. Daarna wordt het uitvoeringsplan definitief vastgesteld. Voor de projecten die nog uitgevoerd gaan worden, geldt een apart besluitvormingsproces. Wethouder Hub van Wersch (Volkshuisvesting en Wmo) is verheugd over dit resultaat. Het uitvoeringsplan is namelijk alleen in samenwerking met de betrokken partijen te realiseren. Ik ben heel blij dat zij zich committeren aan dit plan. Zo kunnen wij meer bereiken voor alle Alphenaren.

Financiele consequenties
In principe zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor de financiering van een project. De gemeente kan een financiële bijdrage geven als het project bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van de Lokale Visie Wonen, Welzijn en Zorg. Hiervoor is geld beschikbaar in het Programma Investeren in Mensen (PIM).

Betrokken partners
De gemeente heeft samen met partners op het gebied van Wonen (wonenCentraal), Welzijn (Participe) en Zorg (ActiVite, Rijnland Zorggroep, Philadelphia, Gemiva-SVG, Ipse-de Bruggen en Rivierduinen-GGZ Rijnstreek) en de belangenorganisaties (Alphens Platform Gehandicaptenbeleid (APG), Stichting MEE en Overleg Samenwerkende Ouderenbond (OSO) het uitvoeringsplan opgesteld. Het is een uitwerking van de Lokale Visie Wonen, Welzijn en Zorg, die in juni 2007 is vastgesteld.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn