Gemeente Vlaardingen


Vlaardingen en Maassluis pleiten voor Oranjetunnel

06 juli 2009

Gemeenten Vlaardingen en Maassluis pleiten voor de aanleg van de Oranjetunnel om de veiligheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De Oranjetunnel, tussen de Maasvlakte en Maassluis, is één van de mogelijkheden voor een extra ontsluiting voor het Rotterdamse Havengebied.

De aanleg van de Blankenburgtunnel is voor geen van beide gemeenten een optie. Deze tunnel tast het gebied in Midden-Delfland aan. Daarnaast heeft de Blankenburgtunnel geen toegevoegde waarde voor de ontsluiting van Voorne-Putten bij calamiteiten en wordt de ruit van Rotterdam niet ontlast.

Om deze redenen zullen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis op 7 juli a.s. het door o.a. het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten op Voorne-Putten, de gemeente Westland en de Stadsregio Rotterdam opgestelde pleidooi voor een tunnel onder de Nieuwe Waterweg niet ondertekenen. Het bestuurlijk appel wordt na ondertekening door deze partijen verzonden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Ook de gemeente Midden-Delfland, de Provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden ondertekenen het appel niet. In dit voorbarige appel wordt geen uitspraak gedaan voor een voorkeurslocatie. Geen van de mogelijke locaties wordt uitgesloten. Een verdere aantasting van het Midden-Delflandgebied door het Blankenburgtracé is voor de gemeenten Maassluis en Vlaardingen onaanvaardbaar en bovendien in strijd met de uitgangspunten van de provinciale structuurvisie zoals deze in het ontwerp voorligt.

Aantasting Midden-Delflandgebied
Het tracé van de Blankenburgtunnel loopt dwars door het Midden-Delflandgebied tussen Maassluis en Vlaardingen. De aanleg van het Blankenburg tracé heeft tot gevolg dat het Midden-Delflandgebied tussen Vlaardingen en Maassluis ernstig wordt aangetast. Dit deel van het Midden-Delflandgebied is volledig ingericht en wordt gebruikt als regiopark. Het gebied is, zo geeft ook het nieuwe ontwerp van de Provinciale structuurvisie aan, een provinciaal landschap en topgebied cultureel erfgoed. Het aanleggen van dit tracé staat op gespannen voet met de doelen die worden nagestreefd met het instellen van de Hof van Delflandraad. De Hof van Delflandraad heeft als doelstellingen onder meer het beschermen van een open cultuurlandschap, het realiseren van groenblauwe longen vanuit het Hof in stedelijk gebied en het versterken van de natuurkwaliteit. De aanleg van het Blankenburgtracé versnippert het landschap en brengt het risico met zich mee dat het gebied in de richting van deze rijksweg verstedelijkt.

Voordelen Oranjetunnel
De aanleg van het Oranjetunneltracé biedt veel voordelen. De mainport Europoort-Maasvlakte wordt minder afhankelijk van één enkele achterlandverbinding, te weten de A-15. De Oranjetunnel is van belang bij calamiteiten, de aanleg van dit tracé heeft een goede ontsluitingsmogelijkheid bij calamiteiten vanuit bijvoorbeeld Rozenburg. Het Oranjetracé wordt aangesloten op de Veilingroute door het Westland en realiseert daarmee een directe verbinding met de A-4 bij Den Haag. Het verkeer op de ruit van Rotterdam wordt ontlast. De mainport Rotterdam krijgt een rechtstreekse verbinding met het Westland, Den Haag en Amsterdam, buiten de Rotterdamse ruit om. Ook de Zuid-Hollandse eilanden krijgen met de Oranjetunnel een directere verbinding met het Westland, Den Haag en Amsterdam. En tot slot gaat de aanleg van de Oranjetunnel niet ten koste van een natuurgebied dat vergelijkbaar is met het Midden-Delfland.

Ook Vlaardingen en Maassluis willen een snelle aanleg van de tweede oeververbinding, zijnde de Oranjetunnel.