Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Rapportage over de voortgang van Motie Wolbert en Sap (31795, nr. 26)

Rapportage over de voortgang van Motie Wolbert en Sap (31795, nr. 26)

Kamerstuk, 6 juli 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DMO/WMO-2940063

6 juli 2009

Betreft Rapportage over de voortgang van Motie Wolbert en Sap (31795, nr. 26)

Geachte voorzitter,
Op 1 en 9 april jongstleden heeft in de Tweede Kamer behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo plaatsgevonden. Op dinsdag 14 april 2009 is gestemd over de amendementen, de moties en de wetswijziging. Inmiddels is het voorstel tot wijziging van de Wmo met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer en op 23 juni 2009 als hamerstuk in de Eerste Kamer. Uw Kamer heeft op 14 april ook de motie Wolbert en Sap (TK 2008-2009, 31795, nr. 26) aangenomen.

In deze motie wordt gevraagd in overleg met thuiszorgaanbieders te onderzoeken in hoeverre de omvang van bestaande contracten een beletsel vormt voor mensen om een dienstverband aan te gaan als thuiszorgmedewerker en te kiezen voor een contract als alfahulp. Ook verzoekt u mij de mogelijkheden voor contracten van minder uren te onderzoeken en u over de resultaten hiervan vóór de zomer te berichten.

De uitvoering van deze motie is in overleg met de werkgeversorganisaties Actiz en Btn opgepakt. Actiz en Btn hebben vervolgens een enquête onder hun leden uitgezet. In deze enquête worden vragen gesteld over de relatie tussen de contractomvang en het in dienst nemen van alfahulpen. De resultaten van die enquête worden medio augustus verwacht.
Met Actiz en Btn heb ik, los van deze enquête, afspraken gemaakt dat zij er bij hun leden op zullen aandringen om maatwerkcontracten voor huidige alfahulpen aan te bieden, passend binnen de bestaande CAO's. Hiermee wordt een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd waardoor zo veel mogelijk alfahulpen in loondienst kunnen treden. Ik zal de komende tijd volgen of de toezeggingen van de zorgaanbieders ook daadwerkelijk het beoogde effect sorteren.

Na het zomerreces wil ik uw Kamer informeren over de verdere voortgang in de Wmo. Te beginnen eind augustus 2009 met een brief over de huishoudelijke hulp. Hierin zal ik ingaan op de uitvoering van een aantal moties die zijn aangenomen bij de plenaire behandeling van de wetswijziging Wmo en diverse toezeggingen die ik op het terrein van arbeidsmarkt heb gedaan. Ik zal u dan ook informeren over de resultaten van de hierboven genoemde enquête van Actiz en Btn.

Medio oktober wil ik de Kamer in de vierde Voortgangsrapportage Wmo informeren over de initiatieven die ik heb genomen met onder andere Welzijn Nieuwe Stijl en de manier waarop ik de komende jaren hiermee verder aan de slag ga. Mede op basis van de bereikte resultaten bij gemeenten wil ik aangeven welke stappen noodzakelijk zijn om de doelstelling van de Wmo, participatie, dichterbij te brengen. Ook wil ik in die brief de resultaten verwerken van het Wmo-congres, van 24 september in Amsterdam, waarin Welzijn Nieuwe Stijl centraal staat.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker