Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Antwoorden op kamervragen van Leijten over het bericht dat Carinova de zorg opschort

Antwoorden op kamervragen van Leijten over het bericht dat Carinova de zorg opschort

Kamerstuk, 6 juli 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DLZ-K-U-2937363

6 juli 2009

Antwoorden op kamervragen aan staatssecretaris Bussemaker van het Kamerlid Leijten over het bericht dat Carinova de zorg opschort. (11 juni 2009)

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat Carinova de zorg opschort? Kunt u dit toelichten?

Antwoord
Het blijkt dat Carinova de zorgverlening van heden met zes weken opschort voor sommige cliënten. Overigens geldt dit niet voor cliënten met een pgb, terminale cliënten en cliënten voor wie op grond van medische noodzaak geen uitstel mogelijk is. Er wordt dus wel zorgvuldig gehandeld door Carinova.
Carinova verwijst de overige cliënten aan wie ze geen zorg leveren terug naar het zorgkantoor ten einde een andere aanbieder te gaan zoeken.

Vraag 2

Hoe reageert u op het bericht dat het zorgkantoor Midden-IJssel druk zet voor extra geld? Kunt u het antwoord toelichten?

Antwoord
De zorgkantoren hebben volgens de NZa-gegevens in de maartronde van productieafspraken 2009 een bedrag van ca EUR 500 miljoen nog niet in productieafspraken omgezet. De reden, die de zorgkantoren daarvoor hebben, is dat zij in de loop van het jaar flexibel kunnen inspelen op de vraag naar zorg bij instellingen. Carinova kan dus in principe bij een zorgkantoor terecht met de boodschap dat zij een hogere vraag naar zorg heeft dan verwacht in maart.
Het zorgkantoor Midden-IJssel heeft echter weinig ruimte meer in haar regiobudget en probeert bij andere zorgkantoren vrije middelen te verwerven. Uiteindelijk kan de NZa door de toepassing van de knelpuntenprocedure ook nog soelaas in enkele regio's bieden.

Vraag 3

Wat is uw oordeel dat de klantenstops in 2009 eerder komen dan ooit? Kunt u uw antwoord toelichten.

Antwoord
Zie mijn antwoord op vraag 1.

Vraag 4

Houdt u uw uitspraak staande dat de verdeling van de AWBZ-middelen over de zorgkantoren nu zo verfijnd is dat klantenstops in 2009 niet meer zullen voorkomen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Zie mijn antwoord op vraag 2. Het achterhouden van een klein deel van de groei bij de verdeling van de middelen over de regio's voor knelpunten is overigens een gedachte, die in nauwe samenspraak met u is ontwikkeld.

Vraag 5

Bent van mening dat het acceptabel is dat mensen uit Raalte, Deventer, Holten
of Olst-Wijhe aankloppen en geen gehoor krijgen? Zo ja, hoe verklaart u dat uit het perspectief van de door u zo geprezen keuzevrijheid? Zo nee, wat gaat u daaraan doen?

Antwoord
Zie mijn antwoord op vraag 1 en 2. Het zorgkantoor heeft uiteraard wel haar eigen afweging of zij deze zorg door Carinova of een andere aanbieder laat leveren. Zij hanteert daarvoor onder andere kwaliteits- en prijsargumenten conform haar inkoopgids.

Vraag 6

Bent u van mening dat het een probleem is van het zorgkantoor zelf, dat verkeerd zorg heeft ingekocht? Zo ja , waar baseert u dat op? Zo nee, hoe kan het dat het budget voor het zorgkantoor te weinig is.

Antwoord
Zie mijn antwoord op vraag 2. Uiteraard is de verdeling op de benodigde zorg in het recente verleden gebaseerd en kan de huidige zorgvraag hier en daar sterker toenemen. Na de vrijwillige herverdeling van middelen tussen zorgkantoren is er de knelpuntenprocedure bij de NZa.

Vraag 7

Bent u van mening dat er een knelpunt is in de regio Midden-IJssel? Zo ja bent u bereid om snel maatregelen te nemen met de reserve van EUR 25 miljoen die u achter de hand heeft voor knelpunten? Zo nee, wat is dan wel aan de hand in Midden-IJssel?

Antwoord
Dit is een zaak van de NZa, die daarvoor een knelpuntenprocedure heeft ontwikkeld. Ik heb de NZa zelfs recent gevraagd om deze knelpuntenprocedure ook voor 2010 te continueren.

Vraag 8

Garandeert u dat iedereen met een indicatie deze zomer de zorg op tijd ontvangt. die nodig is en waar ze recht op hebben? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Uiteraard streven alle betrokkenen daarnaar.