Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Antwoorden op kamervragen van Van Miltenburg over seizoensgebonden personeelstekorten in de thuiszorg

Antwoorden op kamervragen van Van Miltenburg over seizoensgebonden personeelstekorten in de thuiszorg

Kamerstuk, 6 juli 2009

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

MEVA-K-U-2937208

6 juli 2009

Antwoorden op kamervragen aan staatsecretaris Bussemaker van het Kamerlid Van Miltenburg over seizoensgebonden personeelstekorten in de thuiszorg. (2009Z10748)

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel "Den Haag gaat thuiszorg controleren"?
1)

Antwoord 1

Ik heb het inmiddels gelezen.

Vraag 2

In hoeverre wordt het kwaliteitscriterium `beschikbaarheid voldoende personeel' uit het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg gehaald? En welke sancties zijn er indien dit niet wordt gerealiseerd?

Antwoord 2

In het artikel gaat het om het voorkomen dat er geen zorg kan worden geleverd door een vakantietekort aan personeel. Of het door u genoemde criterium al dan niet wordt gehaald, is dus niet aan de orde. Het door u aangehaalde kwaliteitskader geldt overigens voor de AWBZ-gefinancierde thuiszorg. Voor de Wmo-gefinancierde thuiszorg, waar het in het door u aangehaalde artikel over gaat, geldt het Kwaliteitsdocument voor verantwoorde Hulp bij het Huishouden.

Vraag 3

In hoeverre kunnen gemeenten en instellingen aan hun contract worden gehouden als er geen mensen zijn die de zorg kunnen verlenen?

Antwoord 3

In de Wmo-gefinancierde thuiszorg is het de gemeente die uit hoofde van die wet een compensatieplicht heeft. In de AWBZ-gefinancierde thuiszorg is het het zorg-kantoor dat ervoor moet zorgen voldoende capaciteit in te kopen om de geïndi-ceerde zorg te kunnen leveren. Het is de verantwoordelijkheid van zorginstellingen om het werk zo te organiseren dat er zorg verleend kan worden op de momenten dat daar vraag naar is. Het is echter uit het verleden bekend dat dat in vakantieperiodes wel eens moeilijk is. Reden waarom daar de laatste jaren altijd extra aandacht aan wordt gegeven. Het is daarom goed dat de gemeente Den Haag daar ook dit jaar weer goed op toeziet.

Vraag 4

Hoe ziet u de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg als bewaker van de kwaliteit van zorg in verhouding tot de inspecties die de gemeente Den Haag gaat uitvoeren? Is er hier sprake van gedeelde verantwoordelijkheid?

Antwoord 4

Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Die van de gemeenten is in het ant-woord op vraag 3 al aan de orde geweest.

Vraag 5

Voorziet u dat deze - aan vakantie gebonden - personeelstekorten ook in andere instellingen een rol gaan spelen? Zo ja, in welke omvang?

Antwoord 5

Het is ieder jaar voor iedere werkgever, wat hij ook produceert, weer een uitda-ging om het werk en de vakantie zo te organiseren dat er geen onoverkomelijke gaten vallen in de productie. Een collectieve sluiting van een sector, zoals jaren gebruikelijk was in de sector van de bouw, is in de zorg natuurlijk niet mogelijk. Dankzij de extra aandacht die werkgevers in de zorg, en in dit geval een gemeen-te, aan deze problematiek besteden, wordt voorkomen dat vakantiegebonden personeeltekorten schrijnend uitwerken voor de zorgbehoevenden.

Vraag 6

Hoe ziet u uw eigen rol als systeemverantwoordelijke voor de arbeidsmarkt in de zorg?

Antwoord 6

Voor het antwoord op deze vraag wil ik verwijzen naar wat de minister en ik daar-over hebben gemeld in de jaarlijkse Arbeidsmarktbrief van VWS.


1) Skipr, 7 juni 2009
http://www.skipr.nl/actueel/den-haag-gaat-thuiszorg-controleren-29503. html