Nieuw-Vlaamse Alliantie


Parlementaire nieuwsflits van 6 juli 2009 (06/07/09)

Regelmatig versturen we een parlementaire nieuwsflits. Hierin brengen we een selectie van de parlementaire initiatieven van onze parlementsleden.

Vlaams parlement

Voorlopig geen vergaderingen.

Kamer

Lommelaar Peter Luykx (45) legde donderdag opnieuw de eed af in de Kamer. Hij volgt er voor de tweede keer Jo Vandeurzen op, die de overstap maakt naar het Vlaams Parlement. Peter is hierdoor de derde Limburgse volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Tijdens zijn eerste verblijf in de Kamer stelde Peter regelmatig vragen in de commissies Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, Infrastructuur en Economie. Ook stak hij zijn neus aan het venster in de parlementaire onderzoekscommissie die belast was met fiscale fraudedossiers. Voorlopig zal Peter de commissie Buitenlandse Zaken volgen. Als echte kuitenbijter staat hij open voor deze nieuwe uitdaging. Peter zal echter niet nalaten om enkele vertrouwde dossiers terug op te pikken. Vast staat dat de N-VA-fractie met zijn terugkeer er een bijzonder gemotiveerd lid bij krijgt!

Jan Jambon vroeg tijdens de plenaire vergadering aan premier Herman Van Rompuy (CD&V) in welke mate de verschillende deelstaten zullen bijdragen om het begrotingstekort van de federale overheid weg te werken. Jan hoopte hierover duidelijkheid te krijgen, maar zoals gewoonlijk draaide de premier rustig dezelfde plaat af: het tekort is grotendeels te wijten aan de financiële- en bankencrisis en onze buurlanden doen het ook slecht. Van Rompuy hoopt dat de deelstaten voldoende inspanningen zullen leveren om het begrotingstekort terug te dringen, maar voegde er aan toe dat hij zich géén illusies maakt. Blijkbaar kan de premier het niet alleen. Voor BHV rekent hij op de hulp van de Franstaligen, voor het asiel- en migratiedossier rekent hij op Verhofstadt en voor het in evenwicht brengen van het budget rekent hij op de deelstaten.

In de plenaire vergadering ondervroeg Kamerlid Ben Weyts premier Herman Van Rompuy (CD&V) over de nakende bocht die CD&V wil maken in het dossier B-H-V. Volgens het weekblad Knack leeft er binnen CD&V-middens het idee om het probleem B-H-V op te lossen door terug te keren naar de oude arrondissementele kieskringen. Geen splitsing dus (ondanks CD&V-wetsvoorstellen in die zin) en volledig in lijn met de Franstalige oplossing. Electoraal gezien komen kleine kieskringen bovendien de grootste partij (CD&V dus) ten goede. Macht in ruil voor principes? De premier ontkende noch bevestigde de geruchten. Ben stelt vast dat sinds het einde van het kartel de CD&V terug problemen heeft met zijn beginselvastheid. Federaal lijkt de CD&V de lat steeds lager te leggen. Waar gaat dit eindigen? Ben houdt zijn hart vast.

Deze week maakte het Rekenhof brandhout van het federale klimaatbeleid van minister Paul Magnette (PS). De conclusie was dat er helemaal geen federaal klimaatbeleid bestaat: grote vertragingen, weinig succesvolle maatregelen, geen coördinatie en ga zo maar door. Flor Van Noppen confronteerde de minister met deze kritiek tijdens de plenaire vergadering. De reactie van Magnette was schokkend. De minister van Klimaat gaf toe dat er geen federaal klimaatbeleid bestaat, maar het is allemaal de schuld van de anderen: van zijn voorgangers, van de gewesten, van Europa. Enige zelfkritiek is de coming man van de Franstalige socialisten blijkbaar vreemd. Flor repliceerde door te stellen dat als het probleem ligt bij een slechte coördinatie met de gewesten, het bijgevolg logisch zou zijn om eindelijk heel het klimaat- en hernieuwbare energiebeleid volledig te regionaliseren. In Vlaanderen is men namelijk wel begaan met de grote uitdagingen waarvoor we staan.

Patrick De Groote ondervroeg defensieminister Pieter De Crem (CD&V) naar mogelijke verzekeringsproblemen van militairen in Aghanistan. Tijdens de vorige legislatuur had Patrick de onverzekerbaarheid van militairen op missie al aangekaart. Patrick kreeg toen een Kamerbrede meerderheid achter zich voor een resolutie die de regering opriep een akkoord te sluiten met de verzekeringswereld opdat militairen ten allen tijde verzekerd zouden zijn. Deze resolutie leidde tot een conventie met de verzekeringsmaatschappijen waardoor de militairen nu een risicovergoeding krijgen van Defensie om extra premies te betalen. De militairen moeten voor deze premies voor hun vertrek op missie zelf hun verzekeraar verwittigen. Maar de verzekeraars zouden echter volgens een bepaalde interpretatie van deze conventie moeilijk doen wanneer de risico verhoogt na het vertrek van de militairen.

De grote vakantie voor scholieren en studenten is begonnen. De aangekondigde nieuwe regeling voor studentenarbeid is er helaas nog niet. Sarah Smeyers ondervroeg minister van Werk Joëlle Milquet (cdH) al meerdere keren, en even veel keren werd een fiscale en sociaalrechterlijke versoepeling van de reglementering aangekondigd. Afgelopen week echter luidde het dat de economische crisis geen versoepeling toestaat en we vóór Pasen 2010 niets moeten verwachten van Madame Non. Absurde redenering, vindt Sarah. N-VA wil precies dat studenten en hun ouders het hoofd kunnen bieden aan de crisis. Studeren kost geld, dus moeten studenten die hun studies zelf willen bekostigen, die kans krijgen. Hetzij tijdens de 3 vakantiemaanden, hetzij tijdens het academiejaar zelf.

Els De Rammelaere kreeg vorige week antwoord van minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open vld) op het herhaaldelijk door Els opgeworpen probleem dat de regels van gezinshereniging met Belgen of EU-onderdanen makkelijk te omzeilen vallen. Immers, vandaag gaat men naar de ambtenaar van de burgerlijke stand waar men een "samenlevingscontract" afsluit. De ambtenaren van de burgerlijke stand hebben echter geen bevoegdheid om een woonstcontrole uit te voeren. De minister geeft toe dat de fraude zich inderdaad is beginnen te verplaatsen van het schijnhuwelijk naar het schijnpartnerschap. De minister geeft ook toe dat er geen strafrechtelijke sancties voorzien zijn voor "schijnsamenlevingscontracten". Daarom moet de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen weigeren het partnerschap af te sluiten indien de partner uitsluitend een verblijfsrecht beoogt. Els dringt aan op een snelle behandeling van het wetsvoorstel dat dit probleem oplost.

Senaat

Twee weken geleden trok Louis Ide in de Senaat zijn vraag om uitleg in verband met de structurele financiering van de palliatieve dagcentra terug, met de bedoeling om met enkele collegas afgelopen week een actualiteitsdebat te organiseren om zo meer resultaat te hebben. Deze tactiek lukte, want er werd een debat gehouden waarin alle partijen minister Laurette Onkelinx (PS) vroegen of er een structurele financiering van deze dagcentra eraan komt, gezien de hoge nood. Bovendien was deze maatregel al aangekondigd in het Kankerplan. Onkelinx antwoordde dat er nu reeds financiering zal zijn tot eind 2010. Wat betreft een structurele financiering is iets meer geduld nodig. Na het analyseren van het rapport van het KCE en overleg met de Gemeenschappen zal een regeling gezocht worden voor een structurele financiering. Louis is tevreden dat alvast tot 2010 financiering voorzien is, maar wil wel op termijn een regeling voor een structurele financiering. Louis blijft dit opvolgen!

Auteur:
Joachim Pohlmann
Universitaire medewerker Kamerfractie

Meer informatie:
Contactpersoon: Jeroen Overmeer, woordvoerder
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: jeroen.overmeer@n-va.be
Url: www.n-va.be