Dienstenbond CNV

Nieuws

6 juli 2009

Strategisch overleg bij AAHG

Op 30 juni jl. heeft weer een overleg tussen de directie van AAHG en de vakbonden plaatsgevonden. De bonden wilden graag uitleg over de nieuwe strategie die door AAHG is aangekondigd. Een belangrijke vraag voor ons was natuurlijk, wat zijn de gevolgen voor de werknemers?

Nieuwe strategie
Op ons verzoek heeft AAHG de nieuwe strategie van AAHG nog eens uitgelegd. Uw werkgever heeft aangegeven dat de huidige tijd dwingt tot het maken van keuzes binnen het bedrijf. Zo zal er meer worden gefocust op beheer van de bestaande portefeuilles in plaats van op productontwikkeling. MNF wordt gezien als "minst belangrijke product" binnen AAHG, althans omdat de `white label' producten niet bijdragen aan de naam van het bedrijf. Dit besluit heeft natuurlijk consequenties voor de werkzaamheden. Met name de medewerkers in Capelle zullen hiermee te maken krijgen. Op dit moment wordt gekeken naar een nieuwe bedrijfsindeling en werkverdeling. AAHG zal, als dit plan klaar is, hierover een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad neerleggen. Na de zomer wordt meer duidelijkheid verwacht. AAHG streeft er naar om de gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken, maar wil niets uitsluiten. Vooralsnog worden echter geen gedwongen ontslagen voorzien. Wij houden natuurlijk de vinger aan de pols.

Pensioenen ex-Bouwfondsmedewerkers
In het vorige overleg hebben wij de afspraken die zijn gemaakt over het pensioen voor ex-Bouwfondsmedewerkers aan de orde gesteld. De afspraak was dat deze medewerkers als gevolg van de overgang van Bouwfonds naar AAHG er niet op achteruit zouden gaan ten opzichte van de situatie toen bij Bouwfonds.
Bij de gemaakte afspraak over verlengde aansluiting bij het ABP tot tenminste 1 juli 2010 is ervan uit gegaan dat dit dus inderdaad niet tot een verslechtering voor de werknemers zal leiden. Inmiddels is bekend dat, door de gevolgen van de financiële crisis op de resultaten van het ABP fonds, de pensioenpremie voor medewerkers per 1 juli 2009 verhoogd zal worden van 6% naar 6.3%. De vakorganisaties vinden dat de werkgever deze verhoging moet compenseren. Want een verhoging van de premie is niet in lijn met de basisafspraak.

AAHG heeft over het voorstel van de vakbonden nagedacht en heeft besloten om de betrokken medewerkers inderdaad te compenseren. Dit niet vanwege de oude overgangsafspraak, maar "om de verschillen in pensioenpremies binnen het bedrijf niet verder te laten oplopen". Een nogal academische discussie vinden de vakorganisaties.

AAHG zal "toch" voor medewerkers met een ABP pensioen, de tijdelijke premieverhoging van 0,3%-punt (werknemersdeel) van het ABP ouderdoms- en nabestaandenpensioen tot en met december 2009 compenseren. Verder is afgesproken om het onderwerp pensioenen standaard op de agenda van het regulier overleg te zetten ter voorbereiding op de nieuwe CAO-onderhandelingen. Op die manier kunnen we de ontwikkelingen volgen en tijdig over eventuele vervolgmaatregelen spreken. Het is namelijk wel de bedoeling dat de ex-Bouwfondsmedewerkers uiteindelijk in het pensioenfonds van ABN AMRO terecht komen. AAHG laat hiervoor nu berekeningen maken.

Cao 2010 en Integraal Sociaal Plan ABN AMRO & Fortis Bank AAHG heeft aangegeven een Integraal Sociaal Plan voor ABN AMRO & Fortis Bank toe te juichen en hierin ook graag te willen participeren. Dit om ook voor AAHG'ers een zo groot mogelijke interne arbeidsmarkt te creëren. Over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao voor AAHG vanaf 1 maart 2010 is nog geen duidelijkheid. Dit hangt ook af van het beleid dat moeder ABN AMRO gaat voeren over de arbeidsvoorwaarden bij de dochterondernemingen. De kans bestaat dat alle dochters ook (weer) onder ABN AMRO cao gaan vallen, alleen zal dat sowieso niet voor Stater gelden. Vooralsnog staan dus nog geen nieuwe cao onderhandelingen gepland. Wél hebben we voor het najaar al een aantal data voor periodiek overleg vastgelegd zodat er regelmatig over de belangrijke onderwerpen kan worden gesproken.

Vragen
Zodra er over een van de bovengenoemde onderwerpen nieuws te melden is dan hoort u dit natuurlijk van ons. Aarzel niet om bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met Sandra Hendriks. U kunt mij bereiken per email: s.hendriks@remove-this.cnvdibo.nl of telefonisch: 023- 5670685.