Dienstenbond CNV

Nieuws

6 juli 2009

Herbevestiging goede intenties RBS: over nieuwe cao en E-cao

Op 30 juni 2009 vond weer een periodiek vakbondsoverleg plaats met RBS. In deze mailing de terugkoppeling van de besproken punten.

Ook een nieuwe E-cao
In de laatste townhallmeeting van 19 juni 2009 gaf Jan de Ruiter aan een nieuwe cao met de vakorganisaties te willen afsluiten. Dat leidde tot onrust bij een flink aantal leden, omdat de E-CAO niet werd genoemd. De snelle conclusie werd getrokken dat de E-CAO dus blijkbaar niet zou worden vernieuwd. Vandaag is dit punt aan de orde geweest in het RBS-vakbondsoverleg. RBS heeft aangegeven dat er een foutje was geslopen in de betreffende presentatie en dat het zeker wél de bedoeling is om tot een nieuwe CAO én een nieuwe E-CAO te komen met vakorganisaties. Ze willen de onderhandelingen hierover starten eind 3e kwartaal van dit jaar.

Overgangsmaatregel?
Daarnaast hebben we gesproken over mensen die nu moeten kiezen voor het RDC of voor de 100% vertrekstimuleringsregeling. Iedereen die valt onder de adviesaanvraag tot en met juli 2009 moet die keuze maken voor 2 november a.s. Iedereen die als gevolg van die keuze vervolgens in het RDC terecht komt voor 2 november 2009, hoort bij de N-share en verhuist, als gevolg van de splitsing, mee naar ABN AMRO II. Zie hiervoor ook onze vorige mailing. Als de huidige E-CAO wordt gewijzigd, bijvoorbeeld in een Integraal Sociaal Plan (ISP), dan zal vanaf dat moment het nieuwe ISP van toepassing zijn. Nieuwe afspraken worden te allen tijde ter besluitvorming aan de leden voorgelegd.

De mensen die boventallig worden verklaard als gevolg van adviesaanvragen vanaf augustus 2009, komen bij RBS terecht na de Legal Demerger op 2 november 2011. Op deze medewerkers is in ieder geval ook de huidige E-CAO van toepassing tot 1 maart 2010. Daarna hopen we dat er een nieuwe E-CAO is afgesloten met RBS.
We zijn nog aan het bekijken welke overgangsmaatregelen nodig zijn en met RBS afgesproken kunnen worden.

Pensioen komt op de rails
We zijn bijgepraat over de vorderingen van het nieuwe pensioenfonds. RBS heeft namelijk gekozen om zelf een pensioenfonds op te richten. De rechten van de ex-ABN AMRO'ers blijven in dit pensioenfonds gelijk. RBS heeft de intentie om conservatief te gaan beleggen in het fonds. Maar, er is nog een hoop studie nodig. Er wordt een collectieve overdracht van alle pensioenopbouw besproken met het ABN AMRO Pensioenfonds, maar wel of niet overdragen is altijd aan de medewerker zelf. Wie besluit niet over te dragen wordt slaper in het ABN AMRO fonds. Er is al een interim pensioenbestuur dat voor de helft uit RBS en de andere helft uit OR-vertegenwoordigers bestaat. Een nieuw reglement wordt opgesteld (in principe gelijk aan de ABN AMRO regeling) en zal ook voor commentaar aan de vakorganisaties worden overlegd. De administratie gaat RBS niet zelf doen, ze zoeken nu naar een commercieel administratiekantoor. Vakorganisaties wijzen erop dat deze activiteiten ook door niet-commerciële bureaus kunnen worden uitgevoerd, zoals als sommige sectorpensioenfondsen. De bedoeling is dat in het najaar alles al klaar moet zijn, maar de overdracht van de opgebouwde pensioenen zal niet eerder plaatsvinden dan op 1 maart 2010. Hierover moeten met ABN AMRO nog nadere afspraken worden gemaakt.

Selectie en Performance Managment (PPP)
Vakorganisaties hebben geconstateerd dat bij de CAO Geschillencommissie veel klachten binnenkomen over de uitvoering van de PPP's bij de R-share. Mensen worden met elkaar vergeleken in plaats van op basis van persoonlijke kenmerken en kwaliteiten, zoals het zou moeten. Die vergelijkingen worden daarbij ook nog gebruikt om tot een selectie te komen. Of eigenlijk sterker, er wordt naar het gewenste antwoord toegewerkt. Dit is in tegenspraak met de CAO, die juist deze transparante processen voorschrijft. RBS gaat dit onderzoeken zodra de uitspraken van de commissie op papier staan. Daarnaast moet er na de Legal Demerger ook een eigen geschillencommissie bij RBS komen. Daar wordt aan gewerkt, aldus RBS.

Ondernemingsraad
Na de Legal Demerger zijn de structuren van RBS en die van de OR-gebieden niet meer hetzelfde. Dat betekent dat er een nieuwe medezeggenschapstructuur moet worden gekozen en dat OR-verkiezingen moeten worden gehouden. Er is aan de huidige Vaste Commissie RBS van de COR gevraagd met een plan te komen. Vakorganisaties pleiten ervoor de verkiezingstijd niet in december te laten vallen en ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is om de juiste mensen te kunnen werven.

Vragen
Zodra er over een van de bovengenoemde onderwerpen nieuws te melden is dan hoort u dit natuurlijk van ons. Aarzel niet om bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met Sandra Hendriks. U kunt mij bereiken per email: s.hendriks@remove-this.cnvdibo.nl of telefonisch: 023- 5670685.