Werkgeversvereniging AWVN

Onjuist beeld cao-ontwikkeling

Den Haag, 3 juli 2009 - Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren bekend gemaakt dat de cao-lonen in 2009 met gemiddeld 3,2% stijgen. De Voorjaarsrapportage wekt daarmee een verkeerd beeld van de ontwikkeling van cao-lonen. AWVN beschouwt een meting over het gehele seizoen als verwarrend, gezien de grote verschillen in het huidige cao-seizoen.

Minister Donner geeft zelf al aan dat in de cijfers ook loonstijgingen zijn meegenomen van voor 2009, toen de crisis nog niet was doorgedrongen tot de samenleving. In de gepubliceerde cijfers zijn bijna 50 van de 60 akkoorden tot stand gekomen vóór het Sociaal Akkoord.

AWVN constateert juist een duidelijk trendbreuk in de loonontwikkeling na het Sociaal Akkoord. In dit akkoord is de afspraak gemaakt om het inflatieniveau van 1% te hanteren, waarna een scherpe daling in de loonontwikkeling zichtbaar werd. De 114 akkoorden die sinds het Sociaal Akkoord zijn uitonderhandeld kwamen gemiddeld 1,4% overeen. Ter vergelijking: cao's die in de laatste maanden van 2008 tot stand kwamen, kenden een gemiddelde loonsverhoging van 3,1%.

Enerzijds is er dus duidelijk sprake van een dalende trend. Anderzijds gaat deze daling erg moeizaam en lijken de gemaakte loonafspraken in een aantal gevallen nog te hoog. Bovendien zouden de onderhandelingen nog meer moeten gaan over maatregelen waarmee we de werkgelegenheidseffecten van de crisis te lijf te kunnen gaan. AWVN meent dan ook dat sociale partners zich beter kunnen oriënteren op de situatie van dit moment, dan op verwachtingen uit 2008.

Voorbehoud | Privacybeleid | AWVN International Services 070 - 850 86 05 | werkgeverslijn@awvn.nl | Postbus 93050, 2509 AB Den Haag
____________________
Zoeken
Geavanceerd

____________________

____________________ login