Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2009Z13488

Vragen van de leden Biskop en Jan de Vries (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over het inspectieproject `Praktijklokalen in het voortgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs'. (Ingezonden 3 juli 2009)


1
Kent u het inspectieproject `Praktijklokalen in het voorgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs' 1) waarin wordt aangegeven dat in negen van de tien practicumlokalen van scholen onveilig met machines en gevaarlijke stoffen wordt gewerkt door leerlingen en docenten?


2
Kunt u aangeven wat de achtergronden zijn van de huidige onveilige situaties in practicumlokalen?


3
Hoe gaat u bewerkstelligen dat scholen practicumlokalen veilig gaan maken en risico's uitsluiten?


4
Bent u voornemens om schoolbesturen beter te informeren over te nemen veiligheidsmaatregelen en aan te sporen hun werknemers beter voor te lichten hoe de veiligheid in practicumlokalen gegarandeerd kan worden? Zo ja, welke maatregelen gaat u daarvoor nemen?


5
Ziet u, gelet op de aanbevelingen in het Inspectierapport, aanleiding om in lerarenopleidingen en in praktijkopleidingen meer aandacht te besteden aan Arbo-omstandigheden in les- en praktijklokalen? Zo ja, op welke wijze?


1) Brief van minister SZW d.d. 24 juni 2009