Gemeente Den HaagDatum
6 juli 2009


Milieuwethouder Peter Smit:'Haagse duurzaamheidsambities haalbaar door integrale aanpak.'
Duurzaam Den Haag: klimaatneutrale stad in 2050

Met de nota 'Op weg naar een Duurzaam Den Haag' geeft het Haagse college van B&W vorm aan de vierde pijler van haar gemeentelijk beleid, duurzaamheid. De nota werd vandaag door het college vastgesteld. Den Haag wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn en legt een integraal, ambitieus kader neer om dit doel te bereiken. Wethouder Peter Smit (Milieu) ziet volop kansen voor de stad: 'Den Haag heeft als geen andere stad in Nederland de mogelijkheid om een klimaatneutrale stad te zijn. Door haar ligging aan zee is Den Haag de stad in Nederland met de meeste zonuren en windkracht. Ook is het kunnen aanboren van aardwarmte voor energievoorziening uniek. '

In Den Haag bestaan al vele grote en kleinere initiatieven en projecten gericht op het verduurzamen van de stad. Enkele voorbeelden zijn klimaatstraten, energieteams, gebruik van geothermische warmte, de zeewaterwarmtecentrale, Warme Koude Opslag-systemen, duurzaam herstructureren door corporaties, investeringen in windenergie, het Klimaatfonds Den Haag, de Haagse sloopregeling en de subsidieregeling Groene Daken.

De nota 'Op weg naar een Duurzaam Den Haag' bundelt de lopende én de nieuwe activiteiten in zes thema's: Energie, Stedenbouw, Openbare Ruimte, Mobiliteit, Internationale Stad en Duurzame gemeentelijke organisatie. In het najaar volgen de eerste concrete uitvoeringsprogramma's voor deze thema's. Om alle programma's gelijk te schakelen, worden bij het benoemen van doelen 'piketpaaltjes' geslagen in 2010, 2012, 2015 en 2020. En wordt een doorkijk gegeven richting 2050.

Energie
Het thema Energie richt zich op het besparen en verduurzamen van energie. Hiervoor moet de energiehuishouding in Den Haag schoner worden en betrouwbaar en betaalbaar blijven. Om dit te bereiken is bundeling van krachten met inwoners en ondernemers nodig. Gezamenlijk wordt daarom een integrale energievisie opgesteld. In deze energievisie worden duidelijke keuzes gemaakt om te komen tot een duurzame energiehuishouding, bijvoorbeeld door warmte- en koudenetten in de stad verder uit te breiden en te investeren in grootschalige windenergie.

Stedenbouw
Den Haag kent weinig industrie en is een echte woon- en kantoorstad. Vanuit de Structuurvisie Den Haag 2020 worden nog veel woningen en bedrijfsgebouwen bijgebouwd. De opgave is om duurzaam te bouwen, waarbij de natuurlijke kringlopen van energie, water en materialen zoveel mogelijk gesloten worden. Ook de bestaande woningen moeten worden aangepakt. In Den Haag zijn 160.000 woningen van vóór 1980. Dat zijn de woningen waar veel verduurzaamd kan en moet worden. Het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen is daarom de komende jaren absoluut een speerpunt en ook zo benoemd in de nieuwe Woonvisie.

Openbare ruimte
Het steeds intensievere gebruik van de openbare ruimte vraagt om een kwalitatief hoogwaardig ontwerp en meervoudig ruimtegebruik. Ecologie (flora en fauna) en klimaatbestendigheid moeten bijvoorbeeld extra aandacht krijgen. Ook het materiaalgebruik en het beheer moeten daarbij aansluiten. Belangrijk is dat de inbedding van duurzaamheid in de openbare ruimte doorgezet wordt. In ieder geval moet het Handboek Openbare Ruimte aangepast worden, zodat daarin aspecten als duurzaam materiaalgebruik, afvalsystemen en het ontstenen van trambanen en parkeerplaatsen een plek krijgen.

Mobiliteit
De komende jaren neemt de mobiliteit in de stad verder toe. Deze groei wil Den Haag opvangen met respect voor ruimte en milieu. Duurzaamheid is daarom het vertrekpunt van de nieuwe Haagse Nota Mobiliteit, waarin het mobiliteitsbeleid voor Den Haag voor de komende tien jaar wordt beschreven. Voorafgaand aan de Nota Mobiliteit is al een groot aantal programma's gestart die gericht zijn op duurzame mobiliteit, zoals het Meerjarenprogramma Fiets, RandstadRail en het Verkeers Circulatie Plan (VCP). Met de Nota Mobiliteit zet Den Haag verder in op groei van het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Daarnaast werkt Den Haag aan de overgang naar schonere technieken, zoals aardgas, biogas/groen gas en waterstof.

Internationale stad
Internationale geschillen zullen steeds vaker (in)direct te relateren zijn aan duurzaamheid. Denk aan energieafhankelijkheid, klimaatvluchtelingen door watertekorten en voedselschaarste. Als internationale stad van vrede en recht heeft Den Haag strategische posities in netwerken zoals Climate Alliance en Eurocities. Ook zijn er connecties met International Council for Local Environmental Initiatives, Solar Cities en Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon (KIMO). In die internationale netwerken heeft Den Haag de mogelijkheid om bij te dragen aan mondiale duurzaamheid.

Duurzame gemeentelijke organisatie
Wie wil bijdragen aan een duurzame wereld moet zelf het goede voorbeeld geven. Daarom zet de gemeente onder meer in op 100% duurzaam inkopen in 2015 en een CO2-neutrale organisatie in 2010. Om dit te bereiken worden nieuwe gemeentelijk panden duurzaam gebouwd, wordt alleen groene stroom ingekocht, zijn er aanbestedingseisen over het gebruik van FSC-hout en wordt in inkoopprocedures naar duurzame alternatieven gevraagd.