Ingezonden persbericht
|Utrecht, 6 juli 2009                    |Nr. 7508 |

PS geven groen licht voor het maken van een inrichtingsplan polder Groot Mijdrecht Noord

Provinciale Staten kiezen voor het plan De Venen, aangevuld met extra technische maatregelen, als aanpak voor de problematiek in de polder Groot Mijdrecht Noord. De Staten zijn blij dat er nu een voorstel ligt en dat er een begin gemaakt kan worden met het maken van een inrichtingsplan voor de polder. Meerdere partijen benadrukken dat het voorstel geen definitieve oplossing voor de polder is en dat de provincie niet in staat is gebleken om de urgentie van het echte probleem, namelijk de waterkwaliteit, voldoende aan te pakken.

Tijdens het debat is er gediscussieerd over gereserveerde financiële middelen voor de aanpak van de problemen in de polder, die in het voorliggende voorstel niet langer nodig zijn. In het voorstel is opgenomen dat die gelden terugvloeien naar de Algemene Middelen van de provincie. Een aantal partijen maakt zich zorgen dat de begroting kan tegenvallen als het inrichtingsplan bekend is, en dat er dan geen beroep meer op het geld gedaan kan worden. Gedeputeerde De Jong benadrukt dat de begroting tot en met 2011 in het voorstel dekkend is, en dat na deze Statenperiode opnieuw gekeken kan worden of extra geld nodig is.

Motie De Ronde Venen
Verder is er uitgebreid gediscussieerd over een motie die is aangenomen door de gemeente De Ronde Venen, waarin staat dat uitvoering van het plan alleen mag geschieden op basis van vrijwilligheid van de bewoners van het gebied. Alhoewel alle partijen een zorgvuldige, heldere en snelle uitwerking van het inrichtingsplan wensen, zodat bewoners zo spoedig mogelijk weten waar ze aan toe zijn, willen ze niet zo ver gaan dat uitvoering ten allen tijden op basis van vrijwilligheid kan plaatsvinden. Ook de gedeputeerde erkent dat het niet realistisch is dat, ook na goed overleg met alle betrokkenen, iedereen vrijwillig aan de uitvoering van de plannen wil meewerken. Hij wijst het verzoek uit de Staten, om nu al prioritaire gebieden voor de Ecologische Hoofdstructuur aan te wijzen, van de hand. Het aanwijzen van prioritaire gebieden zal pas geschieden na de zomer als er in Provinciale Staten over het inrichtingsplan wordt gediscussieerd. De ambitie van het college is om in het eerste half jaar van 2010 het definitieve inrichtingsplan klaar te hebben en ter goedkeuring aan PS voor te leggen.

Op lange termijn
De Staten vinden dat de provincie samen met het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht de vraag wat de consequenties zijn voor de lange termijn van de waterproblematiek bespreekbaar moet maken met het Rijk. De gedeputeerde zegt dat toe en geeft aan dat de waterproblematiek groter is dan deze polder alleen en oplossingen voor de lange termijn zullen worden opgenomen in het Nationaal Waterplan 2014 van het Rijk, waar het gaat om de zoetwaterproblematiek in West Nederland.

Besluitvorming
Een amendement van het CDA, de VVD en CU om aan het voorstel een eerdere randvoorwaarde expliciet toe te voegen, namelijk dat een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder gewaarborgd moet worden, wordt door de staten aangenomen. Het voorstel van GS Plan De Venen aangevuld met technische maatregelen wordt, met uitzondering van de Socialistische Partij en MooiUtrecht, door Provinciale Staten aangenomen. De bewoners van het gebied krijgen een brief op naam met hierin toegelicht het voorstel dat door Provinciale Staten is aangenomen.