Gemeente Capelle a/d IJssel


* Persberichten

Gemeenteraadsvergadering


Op maandag 6 juli, en dinsdag 7 juli 2009 vergadert de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergadering begint op 6 juli om 19.30 uur en op 7 juli om 20.00 uur.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid na de opening van de raadsvergadering de gemeenteraadsleden toe te spreken. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier. Dit kan op de volgende manieren:
q Per e-mail: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl q Telefonisch: (010) 2848180
q Schriftelijk: u kunt uw brief richten aan: de griffier van Capelle aan den IJssel, Postbus 70,
2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.
Op 7 juli kan alleen ingesproken worden over de agendapunten die op die avond behandeld worden.

Op 6 juli 2009 wordt behandeld:
q Voorstel tot het intrekken van de Gedragscode voor bestuurders 2002 gemeente Capelle aan den IJssel en het vaststellen van de Gedragscode politieke ambtsdragers 2009 gemeente Capelle aan den IJssel; q Voorstel inzake de concept begroting 2010 stadsregio Rotterdam; q Voorstel inzake concept begroting 2010 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
q Voorstel inzake de ontwerp-begroting 2010 van het Openbaar Lichaam Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR); q Voorstel inzake de Begroting 2009 van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lek- en IJsselstreek;
q Voorstel inzake het Jaarverslag 2008 en Begroting 2010 Promen; q Voorstel inzake de Begroting 2010 en de meerjarenraming 'Recreatieschap Hitlandbos';
q Voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening 2008; q Rekenkamerrapport `Kosten en baten riolering en afvalverzameling en
-verwerking';
q Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan `Bedrijventerrein Groenedijk';
q Voorstel tot het vaststellen van de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009; q Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening gemeente Capelle aan den IJssel 2009;
q Voorstel tot het intrekken van de Verordening verdeling werkzaamheden Burgerlijke stand;
q Voorstel inzake het beslissen op de verzoeken tot het onttrekken van een voetgangersbruggetje; tussen de Ferdinand Huyckburg en de Heer Halewijnburg aan het openbaar verkeer;
q Voorstel tot het vaststellen van de Parkeerverordening 2009 en de Verordening Parkeerbelastingen 2009 Molenbuurt; q Voorstel tot het mogelijk maken van een ruimtelijke ontwikkeling door het voorbereiden en in procedure brengen van een (postzegel)bestemmingsplan ('s-Gravenweg 379, perceel voormalige café-restaurant `De Roode Leeuw');
q Voorstel tot het benoemen van leden in diverse commissies; q Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2009.

Op 7 juli 2009 wordt behandeld:
q Voorstel tot het vaststellen van het programmatisch model gebiedsontwikkeling Couwenhoekseweg en uitplaatsing Sparta; q Voorstel tot het vaststellen van de visie SLIM REIZEN (2010-2020).

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn gelijktijdig te beluisteren via de uitzending van Radio Capelle, in de ether via 105,3 Mhz en op de kabel via 102.4 Mhz.