Gemeente Etten-Leur

Gemeenteraad: Agenda van de infobijeenkomst op 6 en 7 juli

Het presidium van de gemeenteraad maakt bekend dat op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli aanstaande 's avonds vanaf 19.00 uur een openbare infobijeenkomst wordt gehouden. Van 19.00 uur tot 19.30 uur kunt u in de Schonckzaal op een informele wijze van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden.

Tijdens de infobijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Blok Ruimtelijke Zaken op 6 juli v.a. 19.30 ­ 21.15 uur in kamer 1.04 A/B Oude Raadhuis:
· Voorstel over de vaststelling van de aanpak Pottenbakkerstraat: Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Hierin is bepaald dat de hoofdontsluiting van deze wijk plaats vindt vanaf de randwegen Tuindersweg en Donkerstraat. Deze wegen hebben de functie van wijkontsluitingsweg B. De Pottenbakkerstraat ligt in het verlengde van de Donkerstraat. De toekenning van de functie van gebiedsontsluitingsweg B aan de Pottenbakkerstraat bevordert de herkenbaarheid in de verkeersafwikkeling. In het najaar 2009 wordt gestart met het bouwrijp maken van het plangebied van Schoenmakershoek- Oost. De gronden in dit plangebied zullen naar verwachting medio 2010 bouwrijp worden opgeleverd. In samenhang met het bouwrijp maken wordt in het tweede kwartaal 2010 de fysieke aanpassing van de Pottenbakkerstraat van erftoegangsweg naar gebiedsontsluitingsweg B uitgevoerd. De aanpassing bevat het aanpassen van de snelheidsremmende maatregelen, de aanleg van een aanliggend fietspad en het aanbrengen van stil asfalt. Uiteindelijk zal via een verkeersbesluit het snelheidsregiem worden gewijzigd van 30 km per uur naar 50 km per uur. Beoogd wordt een goede en vlotte afwikkeling van het verkeer aan de noordoostzijde van de gemeente.

· Voorstel over het uitvoeringsprogramma GVVP 2010 en vaststelling van de inhoudsopgave actualisatie GVVP 2010 ­ 2015:
Bij de vaststelling van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) in 2006 is afgesproken te gaan werken met jaarlijkse uitvoeringsprogramma's op grond van de in het GVVP opgenomen beleidslijnen en verkeer- en vervoerprojecten. Gelijktijdig met het voorleggen van het uitvoeringsprogramma voor het komende jaar wordt een evaluatie van het uitvoeringsprogramma van het voorgaande jaar gepresenteerd. De afgelopen periode is op deze manier uitvoering gegeven aan het GVVP 2006-2010. Het uitvoeringsprogramma 2010 omvat in elk geval de volgende projecten: Het OV-toegankelijk maken van verschillende bushaltes (3e fase); In samenwerking met Prorail plaatsen van een verkeersregelinstallatie op het kruispunt Liesbosweg-Lage Vaartkant en de vormgeving van dit kruispunt op deze verkeersregelinstallatie aanpassen;
Uitvoeren van mensgerichte maatregelen zoals het continueren van het BVL-project, deelnemen aan regionale en landelijke verkeersveiligheidsacties en uitvoeren van overige gedragsbeïnvloedende maatregelen in samenwerking met de politie en plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Het is de bedoeling om dit beperkte uitvoeringsprogramma nog aan te vullen nadat het geactualiseerd GVVP 2010-2015 in mei 2010 door de raad is vastgesteld. Basis voor dit geactualiseerde GVVP wordt gelegd met de nu in procedure zijnde inhoudsopgave, waarin wordt aangegeven welke onderwerpen in het GVVP 2010-2015 aan de orde dienen te komen.

· Voorstel tot het nemen van een projectbesluit Oude Baan voor het bouwen van Rwe kantoren:
Het voormalige terrein van bergingsbedrijf Van Geloven aan de Bredaseweg is in eigendom van de gemeente. In de Projectenbundel is aangegeven dat deze gronden
zeer geschikt zijn voor andere functies dan woningbouw. Hierbij is de eerste gedachte uitgegaan naar een kantoorgebouw, met parkeerplaatsen die buiten kantooruren gebruikt kunnen worden door bezoekers van de sportvelden of omwonenden. Op 26 juni 2008 is een intentieovereenkomst gesloten met de Rabobank. De Rabobank wil graag haar regiokantoor op deze locatie vestigen (nu op dit moment gevestigd in Zevenbergen). De Rabobank zal één van de twee te realiseren kantoorgebouwen in gebruik gaan nemen. Het andere kantoorgebouw zal voor derden gereserveerd worden. Vereniging Eigen Steen zal de ontwikkeling op zich nemen. Beoogd wordt een goede invulling voor deze braakliggende percelen en een oplossing voor de parkeerproblematiek (in de woonwijk Hoge Neerstraat) die er is vanwege de sportvelden.

Blok Bestuurlijke Zaken op 6 juli v.a. 19.30 ­ 21.15 in de raadzaal: · Voorstel tot deregulering APV: Bij besluit van 17 december 2007 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om de in het kader van het (regionale) project Administratieve lastenverlichting door de raad gemaakte beleidskeuzes uit te werken in een concreet wijzigingsvoorstel van de Algemene plaatselijke verordening (APV). De APV is ook op tal van andere terreinen gewijzigd omdat er regionaal voor gekozen is om de modelverordening van de V.N.G. te hanteren. Van een ondergeschikte herziening van de APV, waarvan tot voor kort werd uitgegaan, is dan ook niet langer sprake. Tijdens de totstandkoming van de diverse dereguleringsvoorstellen is het bedrijfsleven via de Kamer van Koophandel nauw betrokken geweest.

Blok Maatschappelijke Zaken/Ruimtelijke Zaken op 7 juli v.a. 19.30 ­ 21.00 uur in de raadzaal:
· Gedachtewisseling met jongerenplatform over jongerencentrum: Vorig jaar heeft het Jongerenplatform contact gezocht met alle politieke partijen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Met bijna elke partij is een gesprek geweest en uiteindelijk ook een gezamenlijke discussie met alle partijen op 10 november jl. over voornamelijk een nieuw jongerencentrum en uitbreiding van de jongerenwerkers. Op een vraag van de gemeenteraad heeft het jongerenplatform een notitie opgesteld over een jongerencentrum. Over deze notitie vindt een gedachtewisseling plaats.

· Voorstel over het vaststellen van de notitie mantelzorg: Deze notitie beoogt uitsluitend door middel van regels de huisvestingsmogelijkheden ten behoeve van mantelzorg vanuit ruimtelijk-planologisch oogpunt te verruimen. Dit om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan verzoeken tot uitbreiding van een woning of een andere oplossing voor huisvesting ten behoeve van mantelzorg en om aan te geven wat hiervoor dan het geschikte juridische instrumentarium is. De maximale bouwmogelijkheden voor huisvesting voor mantelzorg worden in deze notitie dan ook uiteengezet. Binnen deze regels hebben de inwoners de keuzemogelijkheid om zelf te bepalen voor welke vorm van huisvesting men kiest.

· Voorstel over het geven van een reactie op het concept visiedocument "Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030":
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 brengt op hoofdlijnen de ruimtelijke strategie van de regio in kaart. Deze strategie beoogt een collectief draagvlak, geeft vorm en richting aan gezamenlijk gedragen doelen en biedt voldoende ruimte om nadere afwegingen te maken op het lagere schaalniveau. Het gemeenschappelijke kader is een permanente herinnering aan het zelfbewustzijn van de regio, vooral in de dialoog over de positionering ten opzichte van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast dient de ruimtelijke visie als een belangrijk document in het kader van de in voorbereiding zijnde provinciale "Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling". Beoogd effect is om één overkoepelende ruimtelijke visie voor West-Brabant om (in het bijzonder) gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen ­ door middel van regionale samenwerking - op elkaar te kunnen afstemmen en daarmee de realiseringskansen te vergroten.

De agenda inclusief bijlagen kan door alle belangstellenden vanaf maandag 29 juni 2009 worden ingezien in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4 en in het informatiecentrum in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4. Voor vragen kunt u zich wenden tot de griffie, tel: 076-5024365/5024367 of per e-mail: griffie@Etten-Leur.nl. De volledige agenda is beschikbaar op www.etten-leur.nl bij Bestuur & beleid > Gemeenteraad > Infobijeenkomsten > Alle vergaderingen in 2009 > 6/7 juli