Gemeente Tilburg

Nummer
2009271BO
Datum
6 juli 2009

Veilige scholen voor Tilburg, Oisterwijk en Goirle

Onderwijs, gemeenten, politie, OM en HALT verlengen convenant Veilige School

Het convenant Veilige School Tilburg e.o. is verlengd tot 1 augustus 2010. In dit convenant hebben diverse partners afgesproken de (sociale) veiligheidsbeleving op en rondom scholen te vergroten. Dat doen ze door het nemen van gezamenlijke maatregelen en activiteiten. Wethouder Marieke Moorman van Onderwijs en Jeugd: "Sinds eind 2005 timmeren we samen al hard aan de weg. Zo hebben bijna alle ROC's en scholen in het voortgezet onderwijs inmiddels schoolveiligheidsplannen. Op basis van het 'oude' convenant zijn ook al weer een aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet, waaronder de verdere invoering en uitwerking van deze plannen. Een ander voorbeeld is de invoering van peermediation op een aantal scholen, waarbij leerlingen bemiddelen bij conflicten tussen andere leerlingen. Reden genoeg om de samenwerking de komende tijd voort te zetten."

Het convenant
Het convenant is in november 2005 ondertekend. Ondertekenaars waren vertegenwoordigers van de gemeenten Goirle, Oisterwijk en Tilburg, Politie Midden en West Brabant, schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en ROC, het Openbaar Ministerie en Halt Midden en West Brabant. Het convenant gold tot 1 augustus 2008. Tijdens de convenantperiode zijn onder meer bijeenkomsten georganiseerd voor scholen en politie over thema's als jeugdgroepen, digipesten en diversiteit. Ook is er in 2006 een onderzoek (nulmeting) gehouden onder leerlingen en personeel naar de veiligheidsbeleving op scholen en zijn er trainingen georganiseerd voor schoolpersoneel. Nieuwe activiteiten
Uit een evaluatie blijkt dat het convenant nog goed voldoet. Alle partners hebben dan ook ingestemd met een verlenging tot 1 augustus 2010. Op basis van de evaluatie zijn inmiddels diverse nieuwe activiteiten in gang gezet. Er staan bijvoorbeeld weer drie themabijeenkomsten op het programma, onder meer over de rol van justitie in en om school. In april is een (vervolg)onderzoek gehouden naar de veiligheidsbeleving op scholen (éénmeting). De uitkomsten hiervan worden na de zomer gepresenteerd. Het in dit persbericht genoemde besluit heeft het college deze week genomen en wordt ter informatie naar de raad gestuurd.