Raad van State


maandag 6 juli 2009
10.00 uur

Zitting over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van het bestemmingsplan 'Dorp' van de gemeente Blaricum. Met het plan worden 8 verouderde bestemmingsplannen samengevoegd en aangepast. Op een aantal locaties zijn kleinschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt, maar met het plan wordt grotendeels de bestaande situatie vastgelegd. Een aantal inwoners uit Blaricum is het om uiteenlopende redenen niet eens met het plan en komt in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo klaagt een inwoner over het gebrek aan bouwmogelijkheden, terwijl de Stichting Karakteristiek Blaricum juist van mening is dat het plan te veel bouwmogelijkheden biedt. Verder is iemand het niet eens met de bouwmogelijkheden voor een dienstwoning aan de Eemnesserweg. (zaaknummer 200805509/1)
10.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft verleend voor een motorsportcircuit aan de Zevenbergseweg in Berghem. Met de vergunning worden de openingstijden van het motorsportcircuit 'Nieuw Zevenbergen' verruimd. Verder maakt de vergunning het mogelijk dat er 24-uurs kartraces worden gehouden. Ook mag het circuit volgens de nieuwe vergunning maximaal 6 dagen per jaar afwijken van de vergunde geluidsvoorschriften. Stichting de Groene Zone is het niet eens met deze ruimere vergunning en is in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting vreest onder meer voor een onaanvaardbare toename van de geluidsbelasting. Verder zal de luchtkwaliteit nog meer verslechteren, aldus de stichting. In afwachting van de behandeling van haar beroep vraagt de stichting de Raad van State de vergunning te schorsen. (zaaknummer 200904094/2)

10.00 uur

Zitting over de dwangsom die het dagelijks bestuur van het stadsdeel Slotervaart heeft opgelegd aan een eigenaar van een pand aan de Derkinderenstraat in Amsterdam. Het stadsdeel wil dat de eigenaar het pand niet langer gebruikt als hotel omdat dit in strijd zou zijn met de Huisvestingswet. Het pand wordt volgens het stadsdeel namelijk zonder vergunning op grond van deze wet onttrokken aan de woningenvoorraad. Het stadsdeel heeft dit vastgesteld na twee huisbezoeken. De man is het niet eens met deze dwangsom en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vindt onder meer dat de huisbezoeken onrechtmatig waren. Verder betwist hij dat hij de Huisvestingswet heeft overtreden, omdat het pand gewoon in gebruik is als woning. Hij verhuurt het pand voor perioden van bijvoorbeeld een half jaar. Daarmee is volgens hem geen sprake van gebruik als hotel. Ook vindt hij de dwangsom te hoog. De rechtbank in Amsterdam heeft in november 2008 een eerder beroep van de man ongegrond verklaard. (zaaknummer 200809371/1)

12.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die de intergemeentelijke milieudienst Nuth-Beek-Stein heeft verleend voor het vliegen met gemotoriseerde modelvliegtuigen op een terrein aan de Baarsgrubbenweg in Nuth. De vergunning is verleend aan de modelvliegclub Thermiek '58. Diverse omwonenden zijn het niet eens met de vergunning en zijn in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen geluidsoverlast van de modelvliegtuigen. Verder betwijfelen zij of hun veiligheid kan worden gegarandeerd en vinden zij dat de natuur in de omgeving wordt aangetast door de aanleg van het terrein voor modelvliegtuigen. In afwachting van de behandeling van hun beroep vragen zij de Raad van State het besluit te schorsen. (zaaknummer 200903439/4)

13.00 uur
van Limburg van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Keutenberg 8' van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het plan maakt kamperen op het terrein van een agrariër mogelijk. De vereniging Natuurbehoud Schin op het Geul is het niet eens met het plan en is tegen de goedkeuring daarvan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van de behandeling van het beroep verzoekt zij de Raad van State het goedkeuringsbesluit te schorsen. Volgens de vereniging tast het kamperen de landschappelijke en natuurwaarden aan. Verder vreest zij voor geluidsoverlast en voor een toename van verkeer. (zaaknummer 200901726/2)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.