Activiteitenverslag 2008

06/07/2009 08:42

FOD BINNENLANDSE ZAKEN - CCIC

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft voor het vijfde opeenvolgende jaar een gezamenlijk en geharmoniseerd activiteitenverslag tot stand gebracht.

Ook 2008 is voor de FOD Binnenlandse Zaken een prachtjaar geweest. De weg van de innovatie werd verder bewandeld, terwijl het departement bleef waken over het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening die tegemoetkomt aan de behoeften en de verwachtingen van burgers en partners.

In het activiteitenverslag worden de organisatie en de opdrachten uitvoerig uit de doeken gedaan. De verwezenlijkingen op het vlak van veiligheid en preventie, identiteit en burgerrechten, crisisbeheer, beheer van migratiestromen en civiele veiligheid worden stuk voor stuk belicht.

Het activiteitenrapport is integraal beschikbaar op de website http://jaarverslag.ibz.be. Een samenvattende brochure is te vinden via http://jaarverslag.ibz.be/samenvatting.

Enkele cijfers

Hieronder volgt alvast een voorproefje aan de hand van enkele in het oog springende cijfers uit elk van de 7 delen waaruit het activiteitenverslag bestaat:

Horizontale diensten:

* 55% van de medewerkers heeft deelgenomen aan de personeelstevredenheidsenquête.

* 2 projecten brachten een award op: de stafdienst Personeel en Organisatie rijfde de e-working award binnen, de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie ging met de ICT Innovator Award aan de haal.

* De Interne Inspectie leverde in 2008 zijn eerste 8 auditrapporten af.

Algemene directie Civiele Veiligheid:

* Er was 300 miljoen liter water nodig om de brand op een industrieel terrein in Châtelet te blussen.

* 1.413 scholen hebben deelgenomen aan de preventiecampagne "Zijn uw kinderen in veiligheid?".

* De structuur van de toekomstige brandweerdiensten bestaat uit 32 hulpverleningszones.

Algemene directie Veiligheid en Preventie:

* Ter ondersteuning en opvolging van lokale overheden, werden 473 terreinbezoeken verricht.

* Via het fairplaykrediet werden 11 projecten uit de voetbalwereld beloond.

* De cel Geschillen Federale Politie vorderde 981.459,51 euro terug.

Algemene directie Crisiscentrum:

* Per dag werden 6 situatierapporten opgesteld.

* Voor 3.910 VIP-bezoeken werd de veiligheid van de personaliteiten georganiseerd.

* Er werden 74 opleidingen over informatie aan de bevolking bij noodsituaties georganiseerd.

Algemene directie Instellingen en Bevolking:

* Eind 2008 waren meer dan 200.000 elektronische vreemdelingenkaarten in omloop.

* Bij verlies of diefstal van zijn Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel, kan de burger Doc Stop bellen op het nummer 00800 2123 2123.

* 95% van de gemeenten die elektronisch gestemd hebben in 2007, wilde dit systeem opnieuw gebruiken tijdens de verkiezingen van juni 2009.

Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken:

* Eind 2008 verbleven 9 families met 12 kinderen in familie-units in afwachting van hun terugkeer.

* Tijdens de eerste vijf maanden van de Dienst voor Economische Migratie werden 354 aanvragen ingediend voor een machtiging tot voorlopig verblijf.

* Inzake de verwijdering en terugname van vreemdelingen en in het kader van de algemene migratieproblematiek, voerde de Dienst Vreemdelingenzaken 44 zendingen uit.

Federale diensten van de gouverneurs:

* In 2008 hebben de gouverneurs 21 rampoefeningen georganiseerd.

* Er werden tienduizenden wapenvergunningen en goedkeuringen verleend.

* 27 rampen werden erkend.

Contact

Meer informatie over het activiteitenverslag is te verkrijgen bij de Centrale Cel voor Informatie en Communicatie (info@ibz.fgov.be).

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel