Provincie Noord-Brabant

|Openbare besluitenlijst              |
|Vergadering Gedeputeerde Staten d.d. 6 juli 2009 |


1. Samenwerking middelgrote gemeenten
De provincie Noord-Brabant gaat samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Uden en Veghel de leefbaarheid aanpakken. Hiervoor is 3 miljoen euro gereserveerd in een subsidieregeling . Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Centraal in de samenwerking staan kennisdeling, expertiseontwikkeling en innovatie. Deze manier van samenwerken is nieuw binnen het sociale domein. Door hun krachten te bundelen geven de gemeenten een impuls aan de leefbaarheid in de Brabantse wijken. in 2011 zijn binnen de zeven gemeenten minstens veertien vernieuwende leefbaarheidsprojecten in wijk of buurt ontwikkeld.

2. Gemeentelijke Depots Bodemvondsten
De provincie Noord-Brabant verstrekt subsidie aan de Gemeentelijke Depots Bodemvondsten van vijf grote gemeenten die zelf archeologische opgravingen doen. Doel van de subsidieregeling waarvoor E 500.000 beschikbaar is gesteld, is het duurzaam behoud en de blijvende toegankelijkheid van gemeentelijke archeologiecollecties. Voor 2012 moeten de klimaatomstandigheden van bewaarplaatsen voor archeologisch erfgoed voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

3. Samenwerking Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en provincie
Het NRF verstrekt namens de provincie Noord-Brabant aanvullende monumentenleningen aan een vastgestelde doelgroep van negenendertig monumenteigenaren voor een maximale periode van vijf jaar. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Daardoor kunnen geplande restauraties versneld worden uitgevoerd. Verval wordt hiermee tegengegaan. Bovendien past deze maatregel in het pakket maatregelen van de provincie om de economische recessie te bestrijden.

4. Noord-Brabants museum
In een Nota van Wijzigingen antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van Provinciale Staten over de bouw van het Noordbrabants Museum. Ook zenden Gedeputeerde Staten Provinciale Staten een herzien ontwerp-besluit om E2,34 miljoen ter beschikking te stellen voor de post onvoorzien van het project. Gedeputeerde Staten geven onder meer aan dat vertraging voor de start van de bouw kan ontstaan door niet-beïnvloedbare factoren, zoals bijzondere vondsten tijdens het archeologisch onderzoek en juridische procedures.

5. Marketing OV
De marketingstrategie van het openbaar vervoer in Brabant is gebaseerd op gemak en eenvoud. Gedeputeerde Staten stellen de marketingstrategie OV 2009-2015 vast en zenden die naar de statencommissie voor Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid. De provincie is verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten en daarmee ook voor de marketing van het openbaar vervoer.

6. Trainees
De 37 trainees van de provincie Noord-Brabant nemen deel aan een studiereis naar Zuid-Engeland in het kader van hun opleiding. De provincie Noord-Brabant werkt in verschillende Europese projecten samen met dit gebied. Gedeputeerde Thoon Essed neemt deel aan de reis.

7. Dienst Landelijk gebied
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV blijft voor de provincie werkzaamheden verrichten die niet vallen onder het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van het Rijk, maar wel onder de reconstructie van het landelijk gebied. Daamee bestendigen GS de bestaande gedragslijn.

8. Voorontwerp Structuurvisie RO
Het voorontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is door GS vastgesteld. Het zal worden besproken in de commissie Ruimte & Milieu en vrijgegeven voor overleg. Het is de bedoeling dat de Structuurvisie medio 2010 wordt vastgesteld.

9. Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1
De Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1 is door GS vastgesteld. Het gaat om de omzetting van bestaand provinciaal beleid dat niet gewijzigd hoeft te worden in de toekomstige structuurvisie.

10. Vragen kapvergunning museumtuin
De resultaten na realisatie van de verbouwing van het Noordbrabants Museum zijn van zo groot belang, dat het project voortvarend ter hand wordt genomen, in constructief overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten onder meer op statenvragen van de SP.

11. Ruimtelijke plannen
Gedeputeerde Staten verlenen op grond van artikel 19 WRO een verklaring van geen bezwaar aan de gemeente Breda voor legalisering van een overkapping bij de nieuw gebouwde loods aan de Nieuwe Bredase Baan 5 te Breda; de gemeente Drimmelen voor het oprichten van een woning met toepassing regeling ruimte voor ruimte, Voorstraat te Made; de gemeente Schijndel voor nieuwbouw van twee vrijstaande woningen, ter vervanging van een twee-onder-een kapwoning, Oetelaarsestraat 59 en 61; de gemeente Son en Breugel voor renovatie en uitbreiding Meubelplein Ekkersrijt; de gemeente Woudrichem voor uitbreiding van een begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg te Almkerk; de gemeente Gilze en Rijen voor realisering van een benzinestation aan de Rijksweg 111 te Rijen.

Gedeputeerde Staten hebben het wijzigingsplan bedrijvenlocatie Thijssenweg, gemeente Drimmelen goedgekeurd, hebben goedkeuring verleend aan het wijzigingsplan Buitengebioed 1998, voor het vergroten van een agrarisch bouwblok aan de Heihoekseweg 3 te Gassel t.b.v. het vestigen van pluimveehouderij Classens aan de Heihoekseweg 3 te Gassel, gemeente Grave, hebben zienswijze ingediend bij de gemeenteraad van Eersel tegen ontwerpbestemmingsplan Buitengebeid 2009, gemeente Eersel.


---- --