Gemeente Zederik


Wat is er besproken en besloten in de raad? Week 28

Wat is er besproken en besloten in de raad?

Op maandag 6 juli jl. was de laatste raadsvergadering vóór de zomervakantie in de raadszaal van het gemeentehuis in Meerkerk. Hieronder een overzicht van de belangrijkste thema's.

Twee woningen achter Brede School Lexmond

De raad heeft besloten achter de nieuwe Brede School De Bijenkorf in Lexmond twee vrijstaande woningen te gaan bouwen. Het amendement van het CDA, waarin zij voorstellen de kavels een maatschappelijke bestemmming te geven, is in stemming gebracht. Acht raadsleden stemden tegen het amendement en vijf raadsleden vóór. Daarmee werd het amendement verworpen.

Nota Economie

De raad heeft ingestemd met de Nota Economie. In deze nota staat de visie van de gemeente op de lokale economie. Met deze visie en een concreet pakket van maatregelen wil de gemeente bijdragen aan een sterke en gezonde lokale economie op de lange termijn. De visie puntsgewijs:


· Een optimale inzet voor een acceptabel winkelbestand in de drie grote kernen; Meerkerk, Lexmond en Ameide;


· Optimale inzet voor uitbreiding van het bedrijventerrein Meerkerk en kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen in Meerkerk, Ameide en Lexmond;


· Actieve invloed op de differentiatie van bedrijven en vooral de bevordering van de dienstensector;


· Stimuleren van bedrijfsverplaatsing van hinderlijke bedrijven uit de bebouwde kommen en buitengebied naar bedrijjfsterreinen ten behoeve van woningbouw, verbetering van het woonklimaat en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;


· Agrarische sector krijgt meer ruimte voor verbreding en verdieping;


· Kansen om recreatie en toerisme binnen de gemeente te stimuleren moeten worden benut;


· Duidelijke communicatie en klantgerichte houding richting ondernemers.

Bij ieder aandachtspunt wordt de huidige situatie beschreven, welke concrete maatregelen de gemeente voor ogen heeft en welke rol (faciliterend of actieve) zij daarin vervult. De raad zal hierover in het najaar een besluit nemen.

Bestemmingsplannen

Er zijn vier bestemmingsplannen vastgesteld:


· Schoollocatie Hei- en Boeicop: in dit plan staat het voornemen om in Hei- en Boeicop woningen te gaan bouwen op de oude schoollocatie. Reden hiervan is de verplaatsing van de school naar de zuidwest kant van het dorp. Voordat er gestart wordt met de bouw, zal eerst nader archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Verder is in het kader van deze locatie een vrijstellingsprocedure opgestart waarmee de bouw van twee schuren achter de toekomstige woningen mogelijk is.


· Bazeldijk: met een herziening van het bestemmingsplan wordt de bouw van één woning op een perceel aan de Bazeldijk in Meerkerk, grenzend aan het plangebied `De Weide' mogelijk.


· Weverwijk Leerbroek: hierbij gaat het om de herschikking van een aantal functies.


· Dominee Magendansstraat 34 Lexmond: dit plan maakt de bouw mogelijk van 13 woningen (vijf eengezinswoningen en acht sociale koop-/huurwoningen) op de voormalige locatie van de openbare basisschool Prinses Wilhelmina. Het oude schoolgebouw is inmiddels gesloopt.

Dorpsstraat Lexmond

Op verzoek van de gemeenteraad is bekeken in hoeverre de inrichting van de Dorpsstraat in Lexmond past bij de functie die de straat vervult. Hieruit is naar voren gekomen dat de straat - naast een belangrijke verkeersfunctie - ook een (beperkte) verblijfsfunctie heeft. De verkeersfunctie blijkt op dit moment te voldoen. Als het gaat om de verblijfsfunctie wordt aanvullend onderzoek gedaan en er wordt een plan gemaakt voor de kwaliteit van de openbare ruimte in de historische centra van Ameide, Lexmond en Meerkerk.

Vooruitlopend op dit plan van aanpak worden een aantal tussentijdse verfraaiingen (meer groen en aanpassing straatmeubilair) gedaan in de Dorpsstraat in Lexmond.

Kijk voor de vastgestelde verslagen van de raadsvergaderingen op www.zederik.nl --> Bestuur en organisatie --> Gemeenteraad --> Raadsvergadering --> Raadsstukken