TenneT


380 kV-projecten: de stand van zaken

06-07-2009 De grote 380 kV-nieuwbouwprojecten van TenneT komen steeds vaker in het nieuws. Hierbij een korte samenvatting van de stand van zaken per project.

Noord-West 380 kV-project
Een nieuwe 380 kV verbinding is in voorbereiding vanaf Eemshaven, via Ens, naar Diemen. Van noord naar west dus. Eind augustus 2009 wordt de startnotitie voor de milieueffectrapportage van het project Noord-West 380 kV gepubliceerd. In deze startnotitie staat het zoekgebied van de nieuwe verbinding weergegeven en wordt aangegeven wat er in de milieueffectrapportage van het project zal worden onderzocht. Het concept van de notitie wordt de komende maanden besproken met provincies en gemeenten om vervolgens in september officieel te worden gepubliceerd. Voor meer informatie zie www.noord-west380kv.nl.

Zuid-West 380 kV-project
Voor de nieuwe energiecentrales die in Zeeland zijn gebouwd is een uitbreiding van de huidige capaciteit van het hoogspanningsnet noodzakelijk. De publicatie van de startnotitie afgelopen mei is de eerste grote stap op weg naar de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke 380 kV-ring in West-Brabant. Voor meer informatie zie www.zuid-west380kv.nl

Randstad 380 kV-project
De nieuwe hoogspanningsverbinding door de Randstad gaat de volgende fase in. Alle ontwerpbesluiten met betrekking tot de zuidelijke verbinding tussen Wateringen en Zoetermeer (de Zuidring) hebben ter inzage gelegen. In deze documenten staat onder meer het exacte tracé beschreven en hoe de verbinding wordt aangelegd. Op dit ontwerpbesluit zijn ruim 400 reacties gekomen. Deze worden komende maanden verwerkt door het Ministerie van Economische Zaken en moet na de zomer tot een definitief plan leiden. Voor meer informatie zie www.randstad380kv.nl.

In de noordelijke verbinding (van Bleiswijk naar Beverwijk) volgt de planning van de Zuidring op ongeveer een jaar. Hier is het streven om in 2010 het Rijksinpassingsplan af te ronden en te beginnen met de aanleg. Dit gedeelte van de verbinding moet in 2013 geheel voltooid zijn.

Doetinchem - Wesel 380 kV-project
De procedurefase voor het project Doetinchem - Wesel 380 kV is in het voorjaar officieel gestart met een inspraakbijeenkomst in het Duitse Rees. In Nederland is vervolgens veelvuldig overleg geweest met de Nederlandse gemeenten, het waterschap en de provincie Gelderland over het project en zijn de mogelijkheden voor het meest optimale tracé voor de nieuwe verbinding verkend. Na zomer verschijnt de startnotitie voor de nieuwe internationale verbinding tussen Doetinchem en het Duitse Wesel. Hiervoor is een speciale project website ingericht, die medio juli live gaat: http://www.doetinchem-wesel380kv.nl