TenneT


Congestiemanagement, stand van zaken

06-07-2009

Visie NMa, Ministeriële Regeling en D-cision

In het voorjaar kwam het visiedocument van de NMa (Energiekamer) uit over transportschaarste. Deze visie heeft een nieuwe situatie gecreëerd voor de transportruimte op het Nederlandse elektriciteitsnet. Tot nu toe wordt de transportruimte bepaald door "n-1 gedurende onderhoud". Dit betekent dat zelfs wanneer een lijn uit bedrijf wordt gehaald voor onderhoud, er een storing kan optreden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de levering. In de nieuwe visie van de NMa wordt de transportruimte bepaald door n-1. Dit creëert ruimte om tot n-1 transportcapaciteit te contracteren. Concreet betekent het dat er meer vermogen kan worden getransporteerd, in afwachting van de netuitbreidingen (zoals de bekende projecten als Randstad 380 kV, Noord - West 380 kV en Zuid - West 380 kV).

Naast de visie van de NMa heeft de Tweede Kamer in april de Ministeriële Regeling inzake de verbetering van de netcode 5.1.1. aangenomen, die eind 2008 door de minister van Economische Zaken (EZ) is ingediend. Ook deze regeling verruimt voor netbeheerders, met name TenneT, de mogelijkheden om meer transportcapaciteit uit te geven, zonder de leveringszekerheid aan te tasten. Belangrijkste voordeel van de regeling is dat bij het optreden van congestie ook kleinere productie-eenheden (tot 2 MW) kunnen worden betrokken bij het oplossen van congesties. Dit betekent dat maatwerk kan worden geleverd per congestiegebied waardoor nog meer ruimte ontstaat voor nieuwe aansluitingen. Inmiddels heeft dit geleid tot de bepaling van de beschikbare transportruimte voor de meeste gebieden in Nederland en zijn de klanten die een aanvraag hebben ingediend op de hoogte gebracht van de gevolgen hiervan voor hun aanvraag.

Op dit moment worden ook de codes (netcode en systeemcode) aangepast, zodat de nieuw ontstane situatie kan worden ingevoerd en de afspraken over nieuwe aansluitingen gemaakt kunnen worden. Naar verwachting worden de wijzigingsvoorstellen voor de codes eind juli in procedure gebracht.

Naast bovengenoemde maatregelen is er in opdracht van het ministerie van EZ een rapport door D-cision (in samenwerking met Brattle) opgesteld waarin de richting voor een landelijk systeem nader wordt beschreven. Dit rapport zal gebruikt worden om de Wet Voorrang voor Duurzaam op gebied van congestiemanagement verder in te vullen. Nadere details hierover zullen dit najaar bekend worden.

Aansluitprocedure
Naast de ontwikkelingen op gebied van congestiemanagement wordt er ook gewerkt aan een aansluitprocedure ter vervanging van het huidige principe van 'first come, first serve'

Hiervoor wordt samen met de regionale netbeheerders gewerkt aan een codewijzigingsvoorstel. Bedoeling is dat er een procedure wordt ontwikkeld waarbij duidelijk de voortgang van een verzoek tot aansluiting mee gaat spelen in de volgorde, ook om te voorkomen dat transportruimte (ten onrechte) wordt geclaimd, zonder dat er gebruik van wordt gemaakt. We willen hiermee ook strategisch gedrag voorkomen. Tevens moet hiermee invulling worden gegeven aan meer transparantie over beschikbare transportcapaciteit en eventuele wachtrijen.

De aansluitprocedure zal naar verwachting eind 2009 in bedrijf worden gebracht.