TenneT


Ontwikkelingen in de elektriciteitsvoorziening

06-07-2009 In de afgelopen twee maanden heeft TenneT - in het kader van de zogenoemde marktconsultatie - 25 interviews afgenomen bij klanten om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in de elektriciteitsvoorziening. Vrijwel unaniem werd door deze partijen gesteld dat het in de elektriciteitsvoorziening ontbreekt aan een duidelijke overheidskoers bij de inrichting van de toekomstige elektriciteitsvoorziening. Verschillende geïnterviewden zouden het een goede zaak vinden als TenneT meer de regiefunctie naar zich toe zou trekken om zo de transitie naar duurzame elektriciteitsvoorziening invulling te kunnen geven.

De huidige afname in elektriciteitsverbruik, als gevolg van de economische recessie, wordt door geïnterviewden als een tijdelijke zaak gezien. Vrij algemeen wordt verwacht dat de economische situatie zich binnen twee tot drie jaar zal herstellen, waardoor het elektriciteitsverbruik in 2012 weer op het niveau van 2008 zal uitkomen. Alleen over enkele non-ferro metaalbedrijven bestaat in de markt enige twijfel over de overlevingskansen. Voor de chemische sector wordt op termijn weer groei verwacht, onder meer door de vestiging van nieuwe bedrijven in Nederland.

Opmars elektrische auto
Het grootste deel van de geïnterviewden verwacht verder dat de elektrische auto aan een onstuitbare opmars is begonnen. Enkele partijen stellen echter dat dit nog geen gelopen race is, omdat het nog lang zal ontbreken aan voldoende productiecapaciteit en laadinfrastructuur voor de benodigde accu's.

Nederland als exporteur
Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat Nederland op termijn een exporteur van elektriciteit zal worden, vanwege de mogelijkheden tot bouw van centrales aan diepe zeehavens met uitstekende koelwatermogelijkheden en mogelijkheden voor de aanvoer van brandstoffen. Partijen merken hierbij wel op dat niet de totale hoeveelheid van 25.000 MW aan plannen voor nieuwe centrales gerealiseerd zal worden.

Windenergie
Ten aanzien van de ontwikkeling van windenergie zijn geïnterviewden veel minder positief, omdat de consistentie van het overheidsbeleid tot nu toe veel te wensen overlaat.

Het eindrapport van deze 'marktconsultatie' is een geanonimiseerd eindrapport met bevindingen dat gebruikt wordt als input voor het Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2010 - 2016. Dit rapport is eind juli op onze website te vinden.