TenneT


Voorbereidingen tarieven 2010

06-07-2009 De EnergieKamer stelt jaarlijks in het Tarievenbesluit de tarieven vast die de netbeheerders voor haar diensten in rekening mogen brengen. TenneT moet hiervoor elk najaar een tarievenvoorstel indienen.

Om dit tarievenvoorstel te kunnen maken, moeten wij een inschatting maken van de hoeveelheid elektriciteit die TenneT volgend jaar voor haar aangeslotenen gaat transporteren. Voor deze inschatting zullen wij de aangesloten klanten op het 110-, 150-, 220- en 380 kV-transportnet een opgavenformulier toesturen.

De Energiekamer zal het tarievenvoorstel van TenneT publiceren, zodat u hierop uw zienswijze kenbaar kunt maken. Indien noodzakelijk zullen zij ons vragen om het tarievenvoorstel aan te passen/nader te motiveren op grond van de zienswijzen. Naar verwachting zal de Energiekamer aan het einde van dit jaar, na alle zienswijzen in overweging genomen te hebben, het 'Tarievenbesluit 2010' publiceren. De klanten ontvangen kort daarna een bericht van ons, in de vorm van een bijlage die ze bij het contract met TenneT kan voegen, met daarin de specifieke tarieven en overige gegevens die nodig zijn voor de juiste facturatie van de aansluit- en transportdiensten 2010.

In dit bericht bevestigen wij ook het gecontracteerde transportvermogen voor 2010. Deze is in principe bepaald door het opgavenformulier.