Gemeente Nijkerk


Diverse gemeentelijke verordeningen gewijzigd: minder regels

De gemeenteraad heeft onlangs verschillende gemeentelijke verordeningen gewijzigd in het kader van het project Doortastende Aanpak Processen, Procedures en Regelgeving (DAPPER). Het wijzigen van deze verordeningen is de eerste concrete maatregel die de gemeente neemt om de regeldruk in Nijkerk te verminderen.

Het gaat om wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening, de Bouw-verordening, de Marktverordening, de Parkeerverordening, de Bomenverordening en de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen. De volgende stap in het project DAPPER is inmiddels in voorbereiding en heeft met name betrekking op de te volgen procedures.

Bij de bepaling of regels afgeschaft of vereenvoudigd kunnen worden, zijn nauwkeurig de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Er mogen geen onverantwoorde risicos zijn voor de openbare orde en veiligheid. Door het afschaffen van verschillende regels komt de nadruk bij de gemeente meer te liggen op handhaving dan op vergunningverlening. Belangrijk aspect hierbij is, dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid veel meer bij de burger of het bedrijfsleven wordt gelegd!

Algemene Plaatselijke Verordening
Een aantal vergunningen in de APV is afgeschaft. Zolang er geen sprake is van een onveilige situatie mogen bijvoorbeeld spandoeken vergunningvrij worden opgehangen en aankondigingsborden worden geplaatst. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van containers en steigers. Ook voor kleine evenementen, zoals straatfeesten en buurtbarbecues, is geen vergunning of melding meer vereist. Daarnaast worden veel vergunningen voortaan voor een langere periode verleend, zodat deze niet meer jaarlijks hoeven te worden aangevraagd.

Bouwverordening
Voor kleine en middelgrote sloopactiviteiten, waarbij naar verwachting niet meer dan 50 m³ sloopafval vrijkomt, is geen vergunning meer nodig. Een sloopvergunning blijft verplicht indien naar verwachting asbest in het pand aanwezig is. Op vergunningvrij slopen blijven wel de algemene veiligheidseisen van toepassing. Op basis daarvan heeft de gemeente nog wel mogelijkheden om regulerend op te treden. Daarnaast wordt de beslistermijn bekort en afgestemd op de procedure voor de bouwvergunning.

Marktverordening en Parkeerverordening
De wachtlijst voor een marktplaats is afgeschaft. Er is een overgangsregeling afgesproken voor drie jaar.
Een parkeervergunning wordt voortaan voor een periode van (ten hoogste) 5 jaar verleend. Tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld bij aanschaf van een andere auto, blijven uiteraard mogelijk.

Bomenverordening
Bomen buiten de bebouwde met een diameter van minder dan 20 cm. (gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven het maaiveld) mogen zonder vergunning worden gekapt. Voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom met een diameter van meer dan 20 cm. blijft een kapvergunning noodzakelijk. Voor bomen binnen de bebouwde kom is een Bomenlijst vastgesteld met waardevolle en monumentale bomen. Voor het kappen van bomen die op deze lijst staan, is een kapvergunning vereist. Bomen binnen de bebouwde kom die niet op de Bomenlijst met waardevolle en monumentale bomen staan, mogen zonder vergunning of melding worden gekapt.

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Voor het aanbrengen van een grafmonument/gedenkteken is geen vergunning meer vereist. U kunt volstaan met het indienen van een goede (werk-)tekening.