MBO raad

Evaluatie eerste fase examenprofielen

06-07-2009 - De eerste fase van het project examenprofiel is eind juni geëvalueerd door de regiegroep examinering. De regiegroep wil in eerste instantie met een beperkt aantal examenprofielen en onderwijsinstellingen verdergaan.
De definitieve selectie moet nog plaatsvinden, wel worden voor de zomervakantie enkele instellingen benaderd die betrokken willen zijn bij het vervolg. Op een later moment volgen dan de andere sectoren.

Ledenraadpleging
Colo, MKB-Nederland, VNO-NCW, Paepon en de AOC Raad reageren komende week op de werkversie van `Examenprofielen nader onderzocht'. Zodat de regiegroep examinering een door alle partijen gedragen stuk kan aanbieden aan het ministerie van OCW. Voor de bespreking met de betrokken achterbannen wordt een samenvatting van het stuk gemaakt. Tijdens de extra ledenraadpleging op 3 september staat het onderwerp examenprofielen op de agenda. U bent hierover reeds geïnformeerd.

Professionalisering
Tijdens de evaluatiebijeenkomst werd onder andere de werkversie van `Examenprofielen nader onderzocht' besproken. Hierin is zowel de eerste fase van het project beschreven als het vervolg. Daarnaast hebben twee leden van expertpanel hun advies toegelicht. Het panel adviseert onder meer om via een duidelijke gespreksagenda de betrokkenheid van scholen en bedrijven te vergroten. Maar ook om in te zetten op kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van onder andere docenten en andere betrokkenen bij examinering.