Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1 1

> Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901
2500 EX Den Haag
2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk DGMO/2009-3131

Uw kenmerk Datum 3 juli 2009 -

Onderwerp Aanvalsplan Top-40 knelpunten voortvloeiend uit Fundamentele Bijlage(n)
---
Verkenning Transportbelemmeringen (Commissie Noordzij)

Geachte voorzitter,

Zoals aangekondigd in de 13 februari 2009 naar u verstuurde kabinetsreactie op het adviesrapport van de Commissie Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen (Commissie Noordzij; kamerstuk 29515, nr. 283), bieden wij u hierbij het aanvalsplan Top-40 knelpunten aan.

Bij bedoelde kabinetsreactie had u reeds het actieplan ontvangen voor de top-15 knelpunten, als onderdeel van de top-40 knelpunten. Hierna vond op 19 maart j.l. een Algemeen Overleg plaats.

Het aanvalsplan dat wij u nu aanbieden gaat in op de 25 overige knelpunten van de top-40. Zie bijlage 1 voor een overzicht van al deze knelpunten. Evenals het u eerder toegezonden actieplan voor de top-15, is dit aanvalsplan de resultante van een aantal publiek-private bijeenkomsten onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. In het Algemeen Overleg van 19 maart 2009 bleek er kamerbreed waardering te bestaan voor deze `pressure cooker'-aanpak.

Van de 25 knelpunten in dit aanvalsplan zijn twee knelpunten door het bedrijfsleven teruggetrokken, omdat deze niet meer actueel zijn. Het betreft de EU-trillingsrichtlijn en de dieselmotoremissies.

Voor de resterende 23 knelpunten zijn afspraken gemaakt. Per knelpunt zijn veelal meerdere oplossingen afgesproken, bijvoorbeeld omdat een knelpunt uit deelknelpunten bestaat of oplossingen voor de korte en de lange termijn zijn afgesproken. De oplossingen zijn als volgt onder te verdelen1:


- Het knelpunt is reeds geheel of gedeeltelijk opgelost. Dit geldt voor circa 1/5 deel van de knelpunten. Een concreet voorbeeld hierbij is de fiscale behandeling van woon-werkverkeer, waarbij een wijziging in de omzetbelasting is doorgevoerd zodat meer wordt aangesloten op de behandeling van woon-


1 Ze tellen op tot meer dan 100% aangezien sommige knelpunten in meerdere categorieën vallen.
a

Pagina 1 van 3

werkverkeer in de loon- en inkomstenbelasting. Deze wijziging treedt met Datum terugwerkende kracht in werking.


- Het knelpunt vergt aanpassing van regelgeving binnen Nederland en/of de Ons kenmerk wijze van uitvoering en handhaving ervan. Dit is aan de orde bij meer dan de DGMO/2009-3131 helft van de knelpunten. Een voorbeeld hiervan is het gemeentelijk beleid voor afvalinzameling.

- Nadere onderzoeken moeten plaatsvinden voordat een knelpunt kan worden opgelost. Dit geldt voor circa 2/3 deel van de knelpunten. Een concreet voorbeeld hiervan is (de reikwijdte van) de ARIE-regeling. De transportsector is uitgenodigd bij de voorbereiding van het SER-advies. In die evaluatie is ook expliciet aandacht voor vervoersgebonden inrichtingen.
- Bedrijfsleven en overheid gaan internationaal aan de slag met het knelpunt. Bij ongeveer 1/3 deel van de knelpunten is actie op internationaal vlak nodig om een (deel van de) oplossing te kunnen realiseren. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij internationale verschillen in weekendrijverboden, EU-ketensecurity, maar ook bij uniformering van het (nationale) handhavingsbeleid voor het vastzetten van lading.

In het bijgevoegde actieplan treft u op blz. 11 een samenvatting van de acties per knelpunt. Voorts zijn in bijlage II van het actieplan de acties in detail beschreven.

De actiepunten liggen zowel bij de overheid als het bedrijfsleven en zijn tijdsgebonden. We zullen de stand van zaken bij het oplossen van de knelpunten regelmatig monitoren.

Dit aanvalsplan is in de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat afgestemd met de vertegenwoordigers van de diverse brancheorganisaties en kan zodoende rekenen op breed draagvlak.

Over de voortgang van de actiepunten zult u worden geïnformeerd via de rijksbrede voortgangsrapportages regeldruk bedrijven en de reguliere departementale brieven over de reductie van de administratieve lasten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DE STAATSSECRETARIS DE STAATSSECRETARIS VERKEER EN VAN ECONOMISCHE VAN FINANCIËN, WATERSTAAT, ZAKEN,

ir. Camiel Eurlings
drs. F. Heemskerk mr. drs. J.C. de Jager Pagina 2 van 3

Datum BIJLAGE 1 TOP 40 ­ knelpunten (vet gedrukt de resterende 25 knelpunten

waarover nu wordt gerapporteerd) Ons kenmerk DGMO/2009-3131
1. Afval: Registratie VIHB-lijst *

2. Afval: Melding (hergebruikt) asfalt als afval*
3. Afval: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)
4. Afval: Vervoer paardenmest

5. Afval: Verplicht gebruik ondergrondse afvalcontainers


6. Arbeid: Arbeidstijdenwet naast rust/rijtijden, ATBV *
7. Arbeid: Rijbewijs & vakbekwaamheid chauffeurs *


8. Arbeid: EU-lidstaatverschillen weekendrijverboden, e.d.
9. Arbeid: Formulier EU-101: dekking sociale zekerheid


10. Arbeid: Limosa-melding België (buitenlandse werknemers)
11. Arbeid: Reikwijdte ARIE-regeling (arbeidsrisico's)
12. Arbeid: Toepassing BRZO-regeling op logistieke dienstverleners


13. Fiscus: Fiscale bijtelling bestelauto-van-de-zaak *
14. Fiscus: Nieuwe verpakkingsregeling/hergebruikte laadeenheden*
15. Fiscus: Invoerrechten kustvaart, afhandelingswijze*
16. Fiscus: Milieuheffing inhoud laadbakken kiepauto's *


17. Fiscus: Naheffing LPG-tax heftrucks
18. Fiscus: EU-procedures teruggaaf BTW (6de richtlijn)
19. Fiscus: Verschillen inkomsten/loonbelasting, woon/werkverkeer
20. Fiscus: Oponthoud inklaren containers
21. Fiscus: EU-lidstaatverschillen dieselaccijns


22. Inspecties: Hoge (weekend)kosten inspecties
23. Inspecties: EU-inspectie-eisen veterinaire controles


24. EU-markt: Vergunningstelsel wegvervoer en cabotage


25. Veiligheid: EU-ketensecurity voor diverse modaliteiten


26. Statistiek: CBS-Vervoersenquete, verkeersenquete*


27. Voertuig: Digitale tachograaf; 28 dagen bewaartermijn, e.d.*
28. Voertuig: Afgiftetermijn bestuurderskaart digitale tachograaf *
29. Voertuig: Beperkingen gebruik 45 voet ISO-containers*
30. Voertuig: Lengte van vrachtauto / aanhangwagencombinaties*
31. Voertuig: Breedte geconditioneerd vervoer/dikwandige voertuigen*
32. Voertuig: Mogelijkheid verplichte APK-keuring ook in andere lidstaten
33. Voertuig: EU-lidstaatverschillen uitrustingseisen voertuigen
34. Voertuig: Aslastendruk, drukverplaatsing lading
35. Voertuig: EU-lidstaatverschillen vastzetten lading
36. Voertuig: EU-Trilingsrichtlijn
37. Voertuig: Roetfilters diesel-uitlaatemissies, DME-lijst
38. Voertuig: Aansprakelijkheid van de vervoerder in Nederland
39. Voertuig: Vergunningen speciaal vervoer, hijskranen, e.d.*
40. Voertuig: Vervoermanagementeisen gemeenten
---

* Onderdeel van het eerder toegestuurde actieplan top-15 knelpunten (TK 29515-283). Pagina 3 van 3